ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาต้นแบบเพื่อการสาธิตโครงระบบเชี่ยวชาญ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาต้นแบบเพื่อการสาธิตโครงระบบเชี่ยวชาญ
นักวิจัย : โอภาส น้านิรัติศัย
คำค้น : ระบบผู้เชี่ยวชาญ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) , Expert systems (Computer science)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญเจริญ ศิริเนาวกุล , สุยุชน์ สัตยประกอบ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : 9745791474 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47395
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534

การวิจัยนี้เป็นการพัฒนาต้นแบบโครงระบบเชี่ยวชาญ เพื่อสาธิตการพัฒนาระบบเชี่ยวชาญให้คำปรึกษาอเนกประสงค์ ซึ่งได้พัฒนาขึ้นด้วยภาษาซี บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็มพีซีขนาด 16 บิต โดยมีสถาปัตยกรรมเป็นแบบระบบฐานแห่งกฎ ค่าปัจจัยความแน่นอนสามารุกำหนดได้เฉพาะในส่วนการกระทำของกฎที่เป็นข้อสรุปของเป้าประสงค์เท่านั้น การควบคุมใช้วิธีการหาเหตุผลแบบไปข้างหน้าเป็นหลักและการหาเหตุผลแบบย้อนกลับเป็นส่วนประกอบ ในกระบวนการอนุมานจะมีการคัดเลือกกฎข้อที่เหมาะสมมากที่สุดก่อนจะนำมาประยุกต์ใช้ ลักษณะของการออกแบบได้แยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนการสร้างและแก้ไขฐานวามรู้เป็นแบบบรรรณาธิกรกฎ และส่วนการให้คำปรึกษาเป็นแบบสอบถามตอบนระหว่างระบบกับผู้ขอคำปรึกษา สำหรับการสาธิตได้ทำกรณีทดสอบ โดยการพัฒนาตัวอย่างระบบเชี่ยวชาญให้คำปรึกษาขึ้น 2 ระบบ คือ ระบบเชี่ยวชาญแนะนำการตั้งอุณหภูมิของเครื่องควบคุมอุณหภูมิห้องให้เหมาะสมตาม เดือน วัย เวลา และระบบเชี่ยวชาญแนะนำการเลือกเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนให้เหมาะสมตามชนิดของงานที่ประยุกต์ใช้ ผลจากการวิจัยชี้ให้เห็นว่าต้นแบบโครงระบบเชี่ยวชาญที่พัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาระบบเชี่ยวชาญได้ง่าย และระยะเชี่ยวชาญที่ได้สามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้ได้อย่างสมเหตุผล

บรรณานุกรม :
โอภาส น้านิรัติศัย . (2534). การพัฒนาต้นแบบเพื่อการสาธิตโครงระบบเชี่ยวชาญ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โอภาส น้านิรัติศัย . 2534. "การพัฒนาต้นแบบเพื่อการสาธิตโครงระบบเชี่ยวชาญ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โอภาส น้านิรัติศัย . "การพัฒนาต้นแบบเพื่อการสาธิตโครงระบบเชี่ยวชาญ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. Print.
โอภาส น้านิรัติศัย . การพัฒนาต้นแบบเพื่อการสาธิตโครงระบบเชี่ยวชาญ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2534.