ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน : ปัญหาและแนวทางแก้ไข

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน : ปัญหาและแนวทางแก้ไข
นักวิจัย : โสมวิภา โยธะพันธุ์
คำค้น : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -- วิทยานิพนธ์ , กุ้งทะเล -- การเลี้ยง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : 9745783609 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47389
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ผ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานของการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน ปัญหาที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ โดยการสำรวจออกแบบสอบถามและการสำรวจภาคสนาม ประกอบกับข้อมูลด้านอื่นๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่าบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนเป็นบริเวณที่มีความเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล จึงมีการขยายตัวและเพาะเลี้ยงหนาแน่นอยู่ทั่วไป ก่อให้เกิดปัญหาติดตามมา ได้แก่ การบุกรุกทำลายป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ การเน่าเสียและการตื้นเขินในแหล่งน้ำ คู คลอง การรุกของน้ำเค็มจากนากุ้งสู่พื้นที่เพาะปลูก เกิดความเสียหายและความขัดแย้งของกลุ่มคนในสังคม นอกจากนี้กาวศึกษายังทําให้ทราบถึงปัญหาอื่นๆ ที่เกิดในพื้นที่ที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่ อาทิเช่น ปัญหาทางด้านสาธารณูปโภค ปัญหาผลผลิตการเกษตรตํ่า ปัญหาการขยายตัวของอาคารอย่างขาดการควบคุมบริเวณชายหาด เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยมาตรการต่างๆ ตลอดจนการวางแผนการใช้ที่ดินที่เหมาะสม อาทิเช่น การจำกัดพื้นที่นากุ้ง การส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่เพาะปลูก และการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้คงอยู่ด้วยกันอย่างผสมผสาน

บรรณานุกรม :
โสมวิภา โยธะพันธุ์ . (2533). การศึกษาพื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน : ปัญหาและแนวทางแก้ไข.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โสมวิภา โยธะพันธุ์ . 2533. "การศึกษาพื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน : ปัญหาและแนวทางแก้ไข".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โสมวิภา โยธะพันธุ์ . "การศึกษาพื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน : ปัญหาและแนวทางแก้ไข."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. Print.
โสมวิภา โยธะพันธุ์ . การศึกษาพื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน : ปัญหาและแนวทางแก้ไข. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2533.