ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากลยุทธ์การผลิตนิตยสารสำหรับเด็ก (พ.ศ. 2528-2535)

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากลยุทธ์การผลิตนิตยสารสำหรับเด็ก (พ.ศ. 2528-2535)
นักวิจัย : โสมนัส สุจริตกุล
คำค้น : วารสารสำหรับเด็ก , เด็ก -- หนังสือและการอ่าน , วรรณกรรมสำหรับเด็ก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดวงกมล ชาติประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : 9745842907 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47386
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537

การศึกษากลยุทธ์การผลิตนิตยสารสำหรับเด็ด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การจัดการและขั้นตอนการผลิต ปัญหา การแก้ไขปัญหา ปัจจัยที่มีผลต่อความอยู่รอด แลปัจจัยที่กำหนดเนื้อหานิตยสารสำหรับเด็ก โดยศึกษาจากนิตยสารสำหรับเด็ก 6 ฉบับ ชื่อฉบับ คือ ไดโนสาร ชัยพฤกษ์การ์ตูน เสียงเด็ก บ้านเด็ก เพื่อนใหม่ สวนเด็ก ฉบับระหว่างปี พ.ศ. 2528-2535 จากการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา พบว่า นิตสารสำหรับเด็กมีเนื้อหาคล้ายกันคือ ประกอบด้วย การ์ตูน สารคดี ความรู้เสริมหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน ข่าว นิทาน เรื่องสั้น เรื่องยาวประจำฉบับ คอลัมน์ปกิณกะ เกม และบทสัมภาษณ์ โดยแต่ละชื่อฉบับมีสัดส่วนเนื้อหาแต่ละประเภทต่างกัน และมีจุดขายที่ต่างกันด้วย ไดโนสาร เน้นเนื้อหาอนุรักษ์ธรรมชาติและสารคดี ชัยพฤกษ์การ์ตูน มีการ์ตูนบันเทิงเป็นส่วนใหญ่ เสียงเด็ก เน้นหนักข่าวสารและมีเด็กร่วมงานในกองบรรณาธิการ บ้านเด็ก เน้นสาระบันเทิงในรูปการ์ตูนไทยคุณภาพ เพื่อนใหม่ เน้นสารคดี ความรู้รอบตัว เรื่องสั้น เรื่อยาว ประจำฉบับ สวนเด็ก เน้นการ์ตูนและสาระ จากกการสัมภาษณ์บรรณาธิการและแผงจำหน่ายหนังสือ พบว่า ปัญหาในการดำเนินกิจการประกอบด้วย ทุนไม่พอ ช่องทางการจำหน่ายไม่สะดวก หาโฆษณายาก เวลาการทำงานไม่พอ การแข่งขันกับสื่ออื่น การแข่งขันการ์ตูนต่างประเทศ รวมทั้งรัฐบาลยังสนับสนุนไม่เพียงพอ ปัจจัยที่ช่วยให้นิตยสารสำหรับเด็กอยู่รอดและประสบความสำเร็จได้ คือต้องมีช่องทางการจำหน่ายที่ดี มีทุนเพียงพอ เนื้อหาเหมาะสมกับวัย และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มีจุดขายดึงดูดใจ รวมทั้งมีระบบการส่งเสริมการจำหน่ายที่ดี นิตยสารสำหรับเด็กในกลุ่มบริษัทสิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่ ที่เป็นเจ้าของนิตสารหลายชื่อฉบับ และอาจมีโรงพิมพ์ รวมทั้งสายส่งของตนเอง จึงมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงกว่า นิตยสารขนาดเล็กที่เป็นกิจการแบบเจ้าของคนเดียว

บรรณานุกรม :
โสมนัส สุจริตกุล . (2537). การศึกษากลยุทธ์การผลิตนิตยสารสำหรับเด็ก (พ.ศ. 2528-2535).
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โสมนัส สุจริตกุล . 2537. "การศึกษากลยุทธ์การผลิตนิตยสารสำหรับเด็ก (พ.ศ. 2528-2535)".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โสมนัส สุจริตกุล . "การศึกษากลยุทธ์การผลิตนิตยสารสำหรับเด็ก (พ.ศ. 2528-2535)."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. Print.
โสมนัส สุจริตกุล . การศึกษากลยุทธ์การผลิตนิตยสารสำหรับเด็ก (พ.ศ. 2528-2535). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2537.