ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพการจัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา ในโรงเอกชนกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพการจัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา ในโรงเอกชนกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : โสภิตอนงค์ บุญช่วย
คำค้น : การศึกษาขั้นประถม , Education, Elementary
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปานตา ใช้เทียมวงศ์ , โสภาพรรณ ชยสมบัติ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : 9745691976 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47385
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531

การวิจัยครั้งนี้มุจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชน ในกรุงเทพมหานครและศึกษาถึงความคิดเห็นของผู้ปกครอง เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา ในโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร มีการถูกกำหนดในการจัดการเรียนการสอนไว้และปฏิบัติงานตามนโยบายบรรลุผลปานกลาง การจัดการเรียนการสอนยังเน้นเนื้อหาวิชามากกว่าการเตรียมความพร้อม โดยใช้แนวการจัดประสบการณ์ที่โรงเรียนจัดทำขึ้นเอง การนิเทศการสอนเป็นการนิเทศภายใน สื่อที่ใช้อยู่ในสภาพดี แต่เครื่องเล่นมีจำนวนไม่เพียงพอกับนักเรียน ครูไม่มีเวลาและขาดเครื่องมือในการวัดและประเมินผล ส่วนการจัดการเรียนและบริการต่างๆอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองโรงเรียนจัดทำได้ดี ผู้ปกครองมีความเห็นว่าโรงเรียนจัดการเรียนการสอนในด้านต่างๆ ได้ตาวความต้องการของผู้ปกครองแต่ขอให้โรงเรียนจัดเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมากขึ้น

บรรณานุกรม :
โสภิตอนงค์ บุญช่วย . (2531). สภาพการจัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา ในโรงเอกชนกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โสภิตอนงค์ บุญช่วย . 2531. "สภาพการจัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา ในโรงเอกชนกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โสภิตอนงค์ บุญช่วย . "สภาพการจัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา ในโรงเอกชนกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.
โสภิตอนงค์ บุญช่วย . สภาพการจัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา ในโรงเอกชนกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531.