ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์การมอบหมายงานในทีมการพยาบาล การศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์การมอบหมายงานในทีมการพยาบาล การศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักวิจัย : โสภิดา ทัดพินิจ
คำค้น : การมอบหมายงาน , ความพอใจในการทำงาน -- ไทย , การพยาบาลเป็นทีม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : 9745764698 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47383
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การมอบหมายงานในทีมพยาบาล โดยส่วนรวมและแต่ละลักษณะหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง กระบวนการ และผลลัพธ์ และศึกษาความแตกต่างของการมอบหมายงานในทีมการพยาบาล ในแต่ละลักษณะหอผู้ป่วย และในเวรเช้า เวรบ่าย และเวรดึก ตัวอย่างประชากรคือ ทีมการพยาบาลในแต่ละเวร ที่ปฏิบัติในหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จำนวน 214 ทีม ได้จาก 132 เวร ประกอบด้วย เวรเช้า เวรบ่าย และเวรดึก ประเภทละ 44 เวร ซึ่งปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยจำนวน 22 หอผู้ป่วย สุ่มตัวอย่างประชากรโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย รวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ 6 ชุด สร้างโดยผู้วิจัยและเครื่องมือ 5 ชุด ผ่านกระบวนการทดสอบความตรงตามเนื้อหาและความเที่ยงภายในแล้ว คือ แบบสัมภาษณ์หัวหน้าทีมและสมาชิกทีม แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติกิจกรรมพยาบาลโดยทีมการพยาบาล แบบตรวจร่างกายการมอบหมายงานและคู่มือสำหรับวิเคราะห์การมอบหมายงาน แบบตรวจรายการบันทึกทางการพยาบาลและคู่มือสำหรับวิเคราะห์ขั้นตอนของกระบวนการพยาบาล และแบบสำรวจความพึงพอใจในงานของบุคลากรพยาบาล ผลการวิจัยมีดังนี้คือ 1. ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มีค่าเฉลี่ยของการมอบหมายงานในทีมการพยาบาล โดยส่วนรวม อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 66.38 และมีค่าเฉลี่ยของการมอบหมายงานในทีมการพยาบาลเชิงโครงสร้าง กระบวนการและผลลัพธ์ ตามลำดับ คือ ร้อยละ 43.86 อยู่ในระดับต่ำ, ร้อยละ 78.99 อยู่ในระดับดี, ร้อยละ 59.89 อยู่ในระดับปานกลาง สำหรับค่าเฉลี่ยของการมอบหมายงานในทีมการพยาบาล ในแต่ละลักษณะหอผู้ป่วย พบว่า หอผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ระนะวิกฤต มีค่าเฉลี่ยโครงสร้างกระบวนการ และผลลัพธ์ สูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยตามลำดับ คือ ร้อยละ 55.28 อยู่ในระดับปานกลาง, ร้อยละ 85.31 อยู่ในระดับดีมาก, ร้อยละ 63.46 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนในหอผู้ป่วยจักษุ โสต ศอนาสิก ลาริงซ์ มีค่าเฉลี่ยของการมอบหมายงายในทีมการพยาบาลเชิงโครงสร้าง กระบวนการ และผลลัพธ์ต่ำที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยตามลำดับคือ ร้อยละ 25.00 อยู่ในระดับต่ำมาก, ร้อยละ 64.54 อยู่ในระดับปานกลาง, ร้อยละ 54.19 อยู่ในระดับต่ำ 2. การมอบหมายงานในทีมการพยาบาล ในแต่ละลักษณะหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ทั้งผลรวมและตามโครงสร้าง กระบวนการ และผลลัพธ์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนับสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. การมอบหมายงานในทีมการพยาบาล ในเวรเช้า เวรบ่าย และเวรดึก ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ทั้งผลรวม และตามโครงสร้างปละกระบวนการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
โสภิดา ทัดพินิจ . (2532). การวิเคราะห์การมอบหมายงานในทีมการพยาบาล การศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โสภิดา ทัดพินิจ . 2532. "การวิเคราะห์การมอบหมายงานในทีมการพยาบาล การศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โสภิดา ทัดพินิจ . "การวิเคราะห์การมอบหมายงานในทีมการพยาบาล การศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
โสภิดา ทัดพินิจ . การวิเคราะห์การมอบหมายงานในทีมการพยาบาล การศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.