ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของวุฒิสภาในการควบคุมฝ่ายบริหารตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของวุฒิสภาในการควบคุมฝ่ายบริหารตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
นักวิจัย : โสภณ เคนวิเศษ
คำค้น : กฎหมายปกครอง , วุฒิสภา -- การควบคุมฝ่ายบริหาร , นิติบัญญัติ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นันทวัฒน์ บรมานันท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : 9745829846 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47371
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536

ตลอดจนปัจจัยหลักอันเป็นข้อจำกัดบทบาทของวุฒิสภาในการควบคุมฝ่ายบริหาร วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้นำผลงานของวุฒิสภาแต่ละชุด (ยกเว้นวุฒิสภาชุดที่ 7 ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน) ที่ได้แสดงบทบาทในการควบคุมฝ่ายบริหารมาศึกษาวิเคราะห์ ซึ่งพบว่า บทบาทของวุฒิสภาในการควบคุมฝ่ายบริหารส่วนใหญ่มีประสิทธิผลน้อย และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจหน้าที่ไว้และแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะให้วุฒิสภามีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมฝ่ายบริหารได้มากหรือน้อย ก็ไม่ได้ทำให้บทบาทของวุฒิสภาดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพราะส่วนใหญ่รัฐธรรมนูญจะกำหนดให้นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารเป็นผู้เสนอชื่อแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ทำให้สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับการแต่งตั้งมีความผูกพันอันดีกับฝ่ายบริหารที่แต่งตั้งตนมาจนไม่กล้าแสดงบทบาทในการควบคุม โดยเฉพาะสมาชิกวุฒิสภาที่เป็นข้าราชการประจำซึ่งได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเป็นจำนวนมาก ยิ่งทำให้บทบาทของวุฒิสภาในการควบคุมฝ่ายบริหารเกิดขึ้นน้อย เพราะข้าราชการประจำย่อมไม่กล้าแสดงบทบาทในการควบคุมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของตนได้ นอกจากนี้ หาพิจารณาข้อจำกัดอื่น ๆ เช่น คุณสมบัติ สมัยการประชุม ตลอดจนขั้นตอนและกระบวนการควบคุมฝ่ายบริหารในมาตรการต่าง ๆ ประกอบแล้ว ย่อมทำให้บทบาทของวุฒิสภาดังกล่าวไม่อาจเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้ รัฐธรรมนูญไทยกำหนดให้วุฒิสภามีอำนาจหน้าที่หลักสองประการใหญ่ ๆ คือ อำนาจหน้าที่ในทางนิติบัญญัติและในการควบคุมฝ่ายบริหาร วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาเฉพาะอำนาจหน้าที่และบทบาทของวุฒิสภาในการควบคุมฝ่ายบริหาร อันได้แก่ การเปิดอภิปรายทั่วไป การตั้งกระทู้ถาม การตั้งคณะกรรมาธิการ และการควบคุมการใช้จ่ายเงิน โดยได้ย้อนไปศึกษาถึงแนวความคิดทั่วไป โครงสร้างที่มา อำนาจหน้าที่และลักษณะทั่วไปของวุฒิสภาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับที่ได้กำหนดให้มีสองสภา คือ รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2489, 2492, 2511, 2517, 2512 และฉบับปัจจุบัน พ.ศ.2534 ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งวิเคราะห์ถึงบทบาทในการควบคุมฝ่ายบริหารของวุฒิสภาแต่ละชุดว่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจหน้าที่ไว้มากน้อยแค่ไหนเพียงใด

บรรณานุกรม :
โสภณ เคนวิเศษ . (2536). บทบาทของวุฒิสภาในการควบคุมฝ่ายบริหารตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โสภณ เคนวิเศษ . 2536. "บทบาทของวุฒิสภาในการควบคุมฝ่ายบริหารตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โสภณ เคนวิเศษ . "บทบาทของวุฒิสภาในการควบคุมฝ่ายบริหารตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. Print.
โสภณ เคนวิเศษ . บทบาทของวุฒิสภาในการควบคุมฝ่ายบริหารตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2536.