ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสามารถในการควบคุมความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และอำนาจการทดสอบของสถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบสเปียร์แมนและเพียร์สัน สำหรับข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสามารถในการควบคุมความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และอำนาจการทดสอบของสถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบสเปียร์แมนและเพียร์สัน สำหรับข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า
นักวิจัย : สุรินทร์ อังกุรวิโรจน์
คำค้น : สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ , อำนาจการทดสอบ , การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน (คณิตศาสตร์) , สถิติทดสอบ , ความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดิเรก ศรีสุโข , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : 9745842184 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47329
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการควบคุมความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และอำนาจการทดสอบของสถิติทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบสเปียร์แมน และเพียร์สัน ของข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งใช้วิธีทดสอบความมีนัยสำคัญของสถิติทั้งสอง เมื่อประชากรที่ศึกษามีลักษณะการแจกแจงแบบปกติสองตัวแปร และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละคู่ในประชากรมีค่าเท่ากับ 0.0, 0.1 0.2, ..., 0.9 การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการทดลองด้วยเทคนิคมอนคิคาร์โลชิมูเลชั่นในการจำลองการทดลองด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีขนาด 50, 100, 150, และ 200 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. สถิติทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน และเทียร์สัน สามารถควบคุมความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 ได้ทุกกรณีศึกษา 2. อำนาจการทดสอบของสถิติทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน และเทียร์สัน มีอำนาจการทดสอบไม่แตกต่างกัน ทุกกรณีศึกษา

บรรณานุกรม :
สุรินทร์ อังกุรวิโรจน์ . (2537). ความสามารถในการควบคุมความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และอำนาจการทดสอบของสถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบสเปียร์แมนและเพียร์สัน สำหรับข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรินทร์ อังกุรวิโรจน์ . 2537. "ความสามารถในการควบคุมความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และอำนาจการทดสอบของสถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบสเปียร์แมนและเพียร์สัน สำหรับข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรินทร์ อังกุรวิโรจน์ . "ความสามารถในการควบคุมความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และอำนาจการทดสอบของสถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบสเปียร์แมนและเพียร์สัน สำหรับข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. Print.
สุรินทร์ อังกุรวิโรจน์ . ความสามารถในการควบคุมความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และอำนาจการทดสอบของสถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบสเปียร์แมนและเพียร์สัน สำหรับข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2537.