ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมรรถภาพของครูช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ตามการรับรู้ของตนเอง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สมรรถภาพของครูช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ตามการรับรู้ของตนเอง
นักวิจัย : สุรินทร์ สุวานิโช
คำค้น : ครูช่าง -- ไทย , สมรรถนะ , การศึกษาทางอาชีพ -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พวงแก้ว ปุณยกนก , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : 9745681016 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47328
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาตัวประกอบสำคัญเกี่ยวกับสมรรถภาพของครูช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ตามการรับรู้ของตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ครูช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ซึ่งปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา จำนวน 441 คน ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถภาพของครูช่างเชื่อมและโลหะแผ่นซึ่งรายการสมรรถภาพของครูช่างเชื่อมและโลหะแผ่นที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองจำนวน 147 ข้อกระทง ข้อมูลที่ได้ทำการวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เอส พี เอส เอส เอ็กซ์ คำนวณหาค่าตัวกลางเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์การกระจายขอแต่ละตัวแปร และวิเคราะห์ตัวประกอบด้วยวิธีตัวประกอบภาพพจน์ และหมุนแกนตัวประกอบแบบออโธกอนธลด้วยวิธีแวริแมกซ์ ข้อค้นพบมีดังนี้คือ การวิจัยครั้งนี้พบตัวประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพของครูช่างเชื่อมและโลหะแผ่น 10 ตัวประกอบ คือ ความเป็นครู ความรู้ความสามารถทางการศึกษาและทักษะการสอนความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น การจัดการและบริหารโครงการ การจัดการและบริหารโรงฝึกงาน ความรู้ความสามารถในวิธีการเชื่อม เจตคติต่อวิชาชีพครู การปกครองนักเรียนและสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน ความรู้ความสามารถในจิตวิทยและทักษะทางช่างเชื่อมและโลหะแผ่นโดยที่ตัวประกอบเหล่านี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของสมรรถภาพของครูช่างเชื่อมและโลหะแผ่นได้ร้อยละ 57.7

บรรณานุกรม :
สุรินทร์ สุวานิโช . (2530). สมรรถภาพของครูช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ตามการรับรู้ของตนเอง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรินทร์ สุวานิโช . 2530. "สมรรถภาพของครูช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ตามการรับรู้ของตนเอง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรินทร์ สุวานิโช . "สมรรถภาพของครูช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ตามการรับรู้ของตนเอง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. Print.
สุรินทร์ สุวานิโช . สมรรถภาพของครูช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ตามการรับรู้ของตนเอง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2530.