ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คำลักษณนามในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1-8

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คำลักษณนามในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1-8
นักวิจัย : สุรางศรี ทะนงศักดิ์สกุล
คำค้น : ลักษณนาม , Classifiers (Linguistics)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดุษฏีพร ชำนิโรคศานต์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : 9745771651 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47320
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาว่าในสมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1-8 มีคำลักษณนามอะไรบ้าง และใช้อย่างไร และคำลักษณะนามเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงใช้ไปอย่างไร โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสารต่างๆ ของราชการและหนังสือวิชาการ ผลการวิจัยพบว่า คำลักษณนามในสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่ 1-8 มี 494 คำจำแนกเป็นคำลักษณนามทั่วไป และคำลักษณนามที่ได้จากมาตราและมาประมาณ คำลักษณะนาทั้ง 2 ประเภทนี้ปรากฏใช้กับทั้งนามและกริยา คำลักษณะนามในสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่ 1-8 สามารถแบ่งได้เป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 สมัยรัชกาลที่ 1 – รัชกาลที่ 3, ช่วงที่ 2 สมัยรัชกาลที่ 4 – รัชกาลที่ 6 และช่วงที่ 3 สมัยรัชกาลที่ 7 – รัชกาลที่ 8 คำลักษณนามที่มีใช้ในสมัยรัชกาลที่ 1 – รัชกาลที่ 3 – แต่ไม่ปรากฏข้อมูลในสมัยรัชกาลที่ 4 – รัชกาลที่ 8 มีจำนวน 63 คำ คำลักษณนาม ที่มีใช้ในสมัยรัชกาลที่ 4 – รัชกาลที่ 6 แต่ไม่ปรากฏข้อมูลในสมัยรัชกาลที่ 1 – รัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 7 – รัชกาลที่ 8 มีจำนวน 92 คำ คำลักษณนามที่มีใช้ในสมัยรัชกาลที่ 7 – รัชกาลที่ 8 แต่ไม่ปรากฏข้อมูลในสมัยรัชกาลที่ 1 – รัชกาลที่ 6 มีจำนวน 123 คำ คำลักษณนามที่มีใช้ในสมัยรัชการที่ 1 – รัชกาลที่ 6 แต่ไม่ปรากฏข้อมูลในสมัยรัชกาลที่ 7 – รัชกาลที่ 8 มีจำนวน 47 คำ คำลักษณนามที่มีใช้ในสมัยรัชกาลที่ 4 – รัชกาลที่ 8 แต่ไม่ปรากฏข้อมูลในสมัยรัชกาลที่ 1 – รัชกาลที่ 3 มีจำนวน 52 คำ คำลักษณนามที่มีใช้ในสมัยรัชกาลที่ 1 – รัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 7 – รัชกาลที่ 8 แต่ไม่ปรากฏข้อมูลในสมัยรัชกาลที่ 4 – รัชกาลที่ 6 มีจำนวน 16 คำ และคำลักษณนามที่มีใช้ทั้ง 3 สมัยมีจำนวน 92 คำ การใช้คำลักษณนามกับคำนามบางคำในแต่ละสมัยมีการเปลี่ยนแปลงไป

บรรณานุกรม :
สุรางศรี ทะนงศักดิ์สกุล . (2533). คำลักษณนามในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1-8.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรางศรี ทะนงศักดิ์สกุล . 2533. "คำลักษณนามในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1-8".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรางศรี ทะนงศักดิ์สกุล . "คำลักษณนามในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1-8."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. Print.
สุรางศรี ทะนงศักดิ์สกุล . คำลักษณนามในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1-8. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2533.