ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2529-2531

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2529-2531
นักวิจัย : สุรางค์ สากร
คำค้น : โครงงานวิทยาศาสตร์ , Science projects
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : 9745764981 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47317
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งส่งเข้าประกวดที่ศูนย์บริภัณฑ์เพื่อการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียนระหว่าง พ.ศ.2529-2531 จำนวน 224 โครงงาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ในด้านองค์ประกอบและลักษณะของโครงงาน พบว่า โครงงานวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ที่ลึกซึ้งขึ้น มีการอ้างอิงหลักการ ใช้วิธีดำเนินการทดลองในห้องปฏิบัติการ ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป ใช้วัสดุประเภทหาง่ายและหายากประกอบกัน เน้นประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ รายงานของโครงงานวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ได้รายงานเกี่ยวกับอุปกรณ์และวิธีทดลอง ในด้านความสมบูรณ์ โครงงานส่วนใหญ่มีส่วนประกอบ 6 รายการจากที่กำหนดไว้ 7 รายการ โครงงานวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นโครงงานประเภทการทดลองขนาดของโครงการเป็นขนาดกลางและอยู่ในสาขาวิชาฟิสิกส์ 2. ในด้านสถานภาพและสิ่งแวดล้อมของผู้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ พบว่าผู้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ผู้ทำโครงงานส่วนใหญ่ไม่ระบุเหตุจูงใจในการทำโครงงาน จำนวนผู้ทำโครงงานส่วนใหญ่มีกลุ่มละ 3 คน และเป็นนักเรียนในกรุงเทพมหานคร

บรรณานุกรม :
สุรางค์ สากร . (2532). การศึกษาวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2529-2531.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรางค์ สากร . 2532. "การศึกษาวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2529-2531".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรางค์ สากร . "การศึกษาวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2529-2531."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
สุรางค์ สากร . การศึกษาวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2529-2531. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.