ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2534 : ศึกษาเฉพาะกรณีบทบัญญัติคุ้มครองสิทธิ ของผู้ติดยาเสพติด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2534 : ศึกษาเฉพาะกรณีบทบัญญัติคุ้มครองสิทธิ ของผู้ติดยาเสพติด
นักวิจัย : สุรางค์ เจียรณ์มงคล
คำค้น : คนติดยาเสพติด -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ , คนติดยาเสพติด -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ , พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2534
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วีระพงษ์ บุญโญภาส , วิชา มหาคุณ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : 9746318365 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47313
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538

พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2534 เป็นมาตรการทางกฎหมายที่มีหลักการมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการลดจำนวนผู้ติดยาเสพติด ด้วยวิธีการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบังคับบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ตกเป็นผู้ต้องหาให้พ้นจากการติดยา ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้ โดยยังมิต้องเข้ารับการพิจารณาจากศาล ซึ่งมาตรการทางกฎหมายดังกล่าว แม้จะเหมาะสมสำหรับการสนองตอบต่อนโยบาย เพื่อมุ่งลดความต้องการยาเสพติดและแก้ไขช่วยเหลือผู้ติดยาของรัฐ แต่จาการศึกษาพบว่ายังไม่ได้รับการบัญญัติให้คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหา หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเพียงพอ โดยคงมีข้อบกพร่องและข้อจำกัดในเรื่องความชัดเจนบางประการอันอาจก่อให้เกิดปัญหาจาการใช้ดุลพินิจกระทำการโดยมิชอบของเจ้าหน้าที่แห่งรัฐ ที่ส่งผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพในร่างกายของบุคคลได้โดยง่าย ดังนั้น จึงจำเป็นต้องรีบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องอุดช่องว่างที่เป็นปัญหาของพระราชบัญญัติพื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2534 เพื่อให้เป็นกฎหมายที่มีความชัดเจน ป้องกันมิให้สิทธิเสรีภาพของบุคคลโดยเฉพาะเสรีภาพในร่างกายถูกละเมิด และเป็นหลักประกันที่ดีว่าบุคคลจะไม่ถูกเจ้าหน้าที่แห่งรัฐใช้อำนาจกลั่นแกล้งอย่างไม่เป็นธรรมได้

บรรณานุกรม :
สุรางค์ เจียรณ์มงคล . (2538). ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2534 : ศึกษาเฉพาะกรณีบทบัญญัติคุ้มครองสิทธิ ของผู้ติดยาเสพติด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรางค์ เจียรณ์มงคล . 2538. "ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2534 : ศึกษาเฉพาะกรณีบทบัญญัติคุ้มครองสิทธิ ของผู้ติดยาเสพติด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรางค์ เจียรณ์มงคล . "ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2534 : ศึกษาเฉพาะกรณีบทบัญญัติคุ้มครองสิทธิ ของผู้ติดยาเสพติด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. Print.
สุรางค์ เจียรณ์มงคล . ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2534 : ศึกษาเฉพาะกรณีบทบัญญัติคุ้มครองสิทธิ ของผู้ติดยาเสพติด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538.