ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ยาชนิดรับประทาน Sultamicillin (UNASYNR) ในการรักษาภาวะติดเชื้อเยื่อบุช่องท้องชนิดปฐมภูมิ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ยาชนิดรับประทาน Sultamicillin (UNASYNR) ในการรักษาภาวะติดเชื้อเยื่อบุช่องท้องชนิดปฐมภูมิ
นักวิจัย : สุรัสวดี มะโนทัย
คำค้น : การใช้ยา , ตับแข็ง , การติดเชื้อ , แอมพิซิลลิน/ซัลเบคทัม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วโรชา มหาชัย , สัจพันธ์ อิศรเสนา , พรรณพิศ สุวรรณกูล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746344285 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47312
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลการรักษาภาวะติดเชื้อเยื้อบุช่องท้องชนิดปฐมภูมิในผู้ป่วยตับแข็ง ที่ ตอบสนองต่อการได้รับยา Ampicillin / Sulbactam ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ในระยะ 48 ชั่วโมงแรกแล้ว ด้วยยารับประทาน Sultamicillin กับยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำ Ampicillin / Sulbactam วิธีการวิจัย ผู้ป่วยโรคตับแข็งที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะติดเชื้อช่องท้องชนิดปฐมภูมิที่ได้รับยา Ampicillin / Sulbactam ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ 1.5 กรัมทุก 6 ชั่วโมง เป็นเวลา 48 ชั่วโมง และมี ascetic PMN count น้อยลงกว่าก่อนการรักษา โดยที่ไม่มีข้อห้ามต่อการใช้ยารับประทาน จะถูกนำมาศึกษาโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มโดยวิธีการสุ่มกลุ่มที่ 1 ได้รับยา Ampicillin / Sulbactam ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ 750 มิลลิกรัมทุก 6 ชั่วโมง กลุ่มที่ 2 ได้รับยารับประทาน Sultamicillin 750 มิลลิกรัมทุก 6 ชั่วโมง เป็นเวลาอีก 5 วัน ติดตามอาการและผล ascetic PMN count เมื่อยาครบกำหนด และที่ 48 ชั่วโมงหลังหยุดยา และติดตามผู้ป่วยเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ผลการวิจัย ผู้ป่วยโรคตับแข็งที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะติดเชื้อช่องท้องชนิดปฐมภูมิที่ได้รับยา Ampicillin / Sulbactam ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ 1.5 กรัมทุก 6 ชั่วโมง ทั้งสินจำนวน 39 ราย มีผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นและนำมาทำการศึกษาได้ 28 ราย อยู่ในกลุ่มที่ 1 จำนวน 13 ราย และกลุ่มที่ 2 จำนวน 15 ราย เมื่อได้รับยาครบพบว่า จำนวนผู้ป่วยที่มี ascetic PMN count ปกติ (250cell/cu.mm.) เท่ากับ 92.3% และ 86.6% ในกลุ่มที่ 1 และ 2 ตามลำดับ ซึ่งแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ และเมื่อติดตามผู้ป่วยกลุ่มนี้ต่อไปอีก 2 สัปดาห์ ผู้ป่วยกลุ่มที่ 1 จำนวน 12 ราย ไม่มีการกลับเป็นซ้ำเลย แต่พบการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยกลุ่มที่ 2 จำนวน 5 ใน 13 รายคิดเป็น 38.5% ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.030) สรุป การใช้ยารับประทาน Sultamicillin ภายหลังการได้รับยา Ampicillin / Sulbactam ฉีดเข้าหลอดเลือดดำในการรักษาภาวะติดเชื้อเยื้อบุช่องท้องชนิดปฐมภูมิในผู้ป่วยตับแข็ง มีอัตราการตอบสนองในระยะแรกดีไม่แตกต่างจากการได้รับยาฉีด แต่พบว่าการกลับเป็นซ้ำมากกว่า

บรรณานุกรม :
สุรัสวดี มะโนทัย . (2539). การใช้ยาชนิดรับประทาน Sultamicillin (UNASYNR) ในการรักษาภาวะติดเชื้อเยื่อบุช่องท้องชนิดปฐมภูมิ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรัสวดี มะโนทัย . 2539. "การใช้ยาชนิดรับประทาน Sultamicillin (UNASYNR) ในการรักษาภาวะติดเชื้อเยื่อบุช่องท้องชนิดปฐมภูมิ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรัสวดี มะโนทัย . "การใช้ยาชนิดรับประทาน Sultamicillin (UNASYNR) ในการรักษาภาวะติดเชื้อเยื่อบุช่องท้องชนิดปฐมภูมิ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
สุรัสวดี มะโนทัย . การใช้ยาชนิดรับประทาน Sultamicillin (UNASYNR) ในการรักษาภาวะติดเชื้อเยื่อบุช่องท้องชนิดปฐมภูมิ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.