ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เนื้อหาจริยธรรมในเรื่องสั้นรางวัลซีไรด์ ชุดก่อกองทราย ของไพฑูรย์ ธัญญา
นักวิจัย : อภินันท์ สิริรัตนจิตต์
คำค้น : การวิเคราะห์เนื้อหา , จริญธรรม , เรื่องสั้น
หน่วยงาน : บริหารธุรกิจ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัย เรื่องการวิเคราะห์เนื้อหาจริยธรรมในเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ ชุดก่อกองทรายของไพฑูรย์ ธัญญา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาและการพรรณนาวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาเนื้อหาจริยธรรมที่ปรากฏในเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ ชุดก่อกองทราย ของไพฑูรย์ ธัญญา และศึกษาความสอดคล้องของเนื้อหาจริยธรรมที่ปรากฏในเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ ชุดก่อกองทรายของไพฑูรย์ ธัญญากับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยศึกษาเรื่องสั้น ชุดก่อกองทรายของไพฑูรย์ ธัญญา รวมจานวน 12 เรื่อง ผลการศึกษาพบว่า เรื่องสั้น ชุดก่อกองทราย ของไพฑูรย์ ธัญญา ปรากฏเนื้อหาจริยธรรม จานวน 16 รายการ จาก 25 รายการ ได้แก่ ความอดทนอดกลั้น ความเมตตากรุณา ความรับผิดชอบ การรู้จักคิด อย่างมีเหตุผล ความขยันหมั่นเพียร ความกตัญญูกตเวที ความจริงใจ ความเสียสละไม่เห็นแก่ตัว ความกล้าหาญ การเคารพคุณค่า และศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น ความซื่อสัตย์สุจริต การรู้จักพึ่งพาตนเอง ความรอบคอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง การปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคม และการเคารพในหน้าที่และสิทธิของผู้อื่น ส่วนเนื้อหาจริยธรรมที่ไม่ปรากฏ 9 รายการ ได้แก่ ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความยุติธรรม ความประหยัดอดออม ความสุภาพอ่อนน้อม ความเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ ความมีน้าใจ ความเสมอภาค และความมีมนุษยสัมพันธ์ ในส่วนความสอดคล้องของเนื้อหาจริยธรรมที่ปรากฏในเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ ชุดก่อกองทราย ของไพฑูรย์ ธัญญากับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 พบว่า เนื้อหาจริยธรรมในเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ ชุดก่อกองทราย ของไพฑูรย์ ธัญญา มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 5 ประการ จาก 8 ประการ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียงและมุ่งมั่นในการทางาน ส่วนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ไม่ปรากฏ ได้แก่ ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ

บรรณานุกรม :