ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดแยก Bacillus sp. ที่สร้างโปรติเอส สภาวะที่เหมาะสมในการผลิต และลักษณะสมบัติของเอนไซม์บริสุทธิ์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดแยก Bacillus sp. ที่สร้างโปรติเอส สภาวะที่เหมาะสมในการผลิต และลักษณะสมบัติของเอนไซม์บริสุทธิ์
นักวิจัย : ปุณณาณี สัมภวะผล , ธรรมรัตน์ แก้วมณี
คำค้น : บาซิลลัส (Bacillus), โปรติเอส (Protease), ดิน (Soil) , คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : งบประมาณแผ่นดิน
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปุณณาณี สัมภวะผล , ธรรมรัตน์ แก้วมณี . (2556). การคัดแยก Bacillus sp. ที่สร้างโปรติเอส สภาวะที่เหมาะสมในการผลิต และลักษณะสมบัติของเอนไซม์บริสุทธิ์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปุณณาณี สัมภวะผล , ธรรมรัตน์ แก้วมณี . 2556. "การคัดแยก Bacillus sp. ที่สร้างโปรติเอส สภาวะที่เหมาะสมในการผลิต และลักษณะสมบัติของเอนไซม์บริสุทธิ์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปุณณาณี สัมภวะผล , ธรรมรัตน์ แก้วมณี . "การคัดแยก Bacillus sp. ที่สร้างโปรติเอส สภาวะที่เหมาะสมในการผลิต และลักษณะสมบัติของเอนไซม์บริสุทธิ์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
ปุณณาณี สัมภวะผล , ธรรมรัตน์ แก้วมณี . การคัดแยก Bacillus sp. ที่สร้างโปรติเอส สภาวะที่เหมาะสมในการผลิต และลักษณะสมบัติของเอนไซม์บริสุทธิ์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.