ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความชุกและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับ และพยาธิปากขอ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความชุกและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับ และพยาธิปากขอ จังหวัดอุบลราชธานี
นักวิจัย : วัชรพงษ์ แสงนิล , จารุวรรณ์ วงบุตดี , จารุวรรณ ศิริเทพทวี , ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์
คำค้น : ความชุก,ความรุนแรง,จังหวัดอุบลราชธานี,พยาธิปากขอ,พยาธิใบไม้ตับ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ทำการสุ่มตัวอย่างของประชากรที่จะสำรวจโรคหนอนพยาธิ พยาธิใบไม้ตับ พยาธิปากขอในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และสัมภาษณ์ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ด้านพฤติกรรมสุขภาพที่เสี่ยงต่อการติดโรคหนอนพยาธิใบไม้ตับและพยาธิปากขอ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความชุก

บรรณานุกรม :
วัชรพงษ์ แสงนิล , จารุวรรณ์ วงบุตดี , จารุวรรณ ศิริเทพทวี , ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ . (2552). การศึกษาความชุกและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับ และพยาธิปากขอ จังหวัดอุบลราชธานี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วัชรพงษ์ แสงนิล , จารุวรรณ์ วงบุตดี , จารุวรรณ ศิริเทพทวี , ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ . 2552. "การศึกษาความชุกและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับ และพยาธิปากขอ จังหวัดอุบลราชธานี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วัชรพงษ์ แสงนิล , จารุวรรณ์ วงบุตดี , จารุวรรณ ศิริเทพทวี , ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ . "การศึกษาความชุกและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับ และพยาธิปากขอ จังหวัดอุบลราชธานี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
วัชรพงษ์ แสงนิล , จารุวรรณ์ วงบุตดี , จารุวรรณ ศิริเทพทวี , ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ . การศึกษาความชุกและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับ และพยาธิปากขอ จังหวัดอุบลราชธานี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.