ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : ชวลิต ไพโรจน์กุล , สุพรรณี พรหมเทศ , พวงรัตน์ ยงวณิชย์ , ไพบูลย์ สิทธิถาวร , สมชาย ปิ่นละออ , จุฬาภรณ์ โสตะ , รุจิรา ดวงสงค์
คำค้น : การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ,จังหวัดขอนแก่น,พฤติกรรมสุขภาพ,อำเภอภูเวียง
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้การระดมพลังทางสังคมในการพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน บ้านหัวยขี้หนู ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

บรรณานุกรม :
ชวลิต ไพโรจน์กุล , สุพรรณี พรหมเทศ , พวงรัตน์ ยงวณิชย์ , ไพบูลย์ สิทธิถาวร , สมชาย ปิ่นละออ , จุฬาภรณ์ โสตะ , รุจิรา ดวงสงค์ . (2550). การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชวลิต ไพโรจน์กุล , สุพรรณี พรหมเทศ , พวงรัตน์ ยงวณิชย์ , ไพบูลย์ สิทธิถาวร , สมชาย ปิ่นละออ , จุฬาภรณ์ โสตะ , รุจิรา ดวงสงค์ . 2550. "การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชวลิต ไพโรจน์กุล , สุพรรณี พรหมเทศ , พวงรัตน์ ยงวณิชย์ , ไพบูลย์ สิทธิถาวร , สมชาย ปิ่นละออ , จุฬาภรณ์ โสตะ , รุจิรา ดวงสงค์ . "การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
ชวลิต ไพโรจน์กุล , สุพรรณี พรหมเทศ , พวงรัตน์ ยงวณิชย์ , ไพบูลย์ สิทธิถาวร , สมชาย ปิ่นละออ , จุฬาภรณ์ โสตะ , รุจิรา ดวงสงค์ . การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.