ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
นักวิจัย : ศิริรัตน์ ปานอุทัย , กนกพร สุคำวัง , ดวงฤดี ลาศุขะ
คำค้น : การปรับพฤติกรรมการออกกำลังกาย,ประเทศไทย,ผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง,ภาคเหนือ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยทดลอง (Experimental research) แบบมีกลุ่มควบคุมวัดก่อนและหลังการทดลอง (Pretest-post Test Control Group Design) เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน และการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ

บรรณานุกรม :
ศิริรัตน์ ปานอุทัย , กนกพร สุคำวัง , ดวงฤดี ลาศุขะ . (). การปรับพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศิริรัตน์ ปานอุทัย , กนกพร สุคำวัง , ดวงฤดี ลาศุขะ . . "การปรับพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศิริรัตน์ ปานอุทัย , กนกพร สุคำวัง , ดวงฤดี ลาศุขะ . "การปรับพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ศิริรัตน์ ปานอุทัย , กนกพร สุคำวัง , ดวงฤดี ลาศุขะ . การปรับพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .