ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักยภาพในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ตามบริบททางสุขภาพและวัฒนธรรมในศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมือง จ.นราธิวาส

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศักยภาพในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ตามบริบททางสุขภาพและวัฒนธรรมในศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมือง จ.นราธิวาส
นักวิจัย : อัชฌา สุวรรณกาญจน์ , เพ็ญประภา เบญจวรรณ , ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ , สุกัญญา เทพโซ๊ะ , มุสลินท์ โต๊ะกานิ , ดาริน โต๊ะกานิ
คำค้น : ความสามารถ ความต้องการ การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่แบบมีส่วนร่วม บริบททาง สุขภาพและวัฒนธรรม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศักยภาพในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ตามบริบททางสุขภาพและวัฒนธรรม เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การวิจัยนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจและเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยมุ่งศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของศูนย์เด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส รวมทั้งเปรียบเทียบศักยภาพในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ตลอดวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของศูนย์เด็กเล็ก ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส กลุ่มตัวอย่างได้แก่แกนนำศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ แกนนำผู้ปกครอง แกนนำชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครอง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสำรวจ สัมภาษณ์ สังเกต การ สนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยร้อยละส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและการสร้างข้อสรุป ผลการวิจัยพบว่า ศักยภาพในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของศูนย์เด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีศักยภาพในด้านการจัดสิ่งแวดล้อม สะอาดปลอดภัยสูงสุด อยู่ในระดับ ดี รองลงมาคือ ศักยภาพในด้านการบริการอาหารสะอาดปลอดภัย ศักยภาพในด้านการส่งเสริมสุขภาพ ศักยภาพในด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ศักยภาพของแกนนำในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ศักยภาพการดูแลเด็กปฐมวัยตามบริบททางสุขภาพและวัฒนธรรม และศักยภาพของผู้ปกครองในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในระดับดีเช่นกัน ส่วนศักยภาพในด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่มีค่าต่ำสุด อยู่ในระดับพอใช้และเมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของศูนย์เด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ประกอบด้วย ประสบการณ์ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ระยะการปฏิบัติงาน ความพร้อมด้านทรัพยากร การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง การมีส่วนร่วมของชุมชน และการได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ รวมทั้งการควบคุมกำกับ ติดตาม และประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ

บรรณานุกรม :
อัชฌา สุวรรณกาญจน์ , เพ็ญประภา เบญจวรรณ , ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ , สุกัญญา เทพโซ๊ะ , มุสลินท์ โต๊ะกานิ , ดาริน โต๊ะกานิ . (2552). ศักยภาพในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ตามบริบททางสุขภาพและวัฒนธรรมในศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมือง จ.นราธิวาส.
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
อัชฌา สุวรรณกาญจน์ , เพ็ญประภา เบญจวรรณ , ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ , สุกัญญา เทพโซ๊ะ , มุสลินท์ โต๊ะกานิ , ดาริน โต๊ะกานิ . 2552. "ศักยภาพในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ตามบริบททางสุขภาพและวัฒนธรรมในศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมือง จ.นราธิวาส".
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
อัชฌา สุวรรณกาญจน์ , เพ็ญประภา เบญจวรรณ , ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ , สุกัญญา เทพโซ๊ะ , มุสลินท์ โต๊ะกานิ , ดาริน โต๊ะกานิ . "ศักยภาพในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ตามบริบททางสุขภาพและวัฒนธรรมในศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมือง จ.นราธิวาส."
    นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 2552. Print.
อัชฌา สุวรรณกาญจน์ , เพ็ญประภา เบญจวรรณ , ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ , สุกัญญา เทพโซ๊ะ , มุสลินท์ โต๊ะกานิ , ดาริน โต๊ะกานิ . ศักยภาพในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ตามบริบททางสุขภาพและวัฒนธรรมในศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมือง จ.นราธิวาส. นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์; 2552.