ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากองค์การกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขในระบบบริการสุขภาพ ช่องปาก ในจังหวัดอุดรธานี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากองค์การกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขในระบบบริการสุขภาพ ช่องปาก ในจังหวัดอุดรธานี
นักวิจัย : วิทัศน์ จันทรโพธิ์ศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิทัศน์ จันทรโพธิ์ศรี . (). ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากองค์การกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขในระบบบริการสุขภาพ ช่องปาก ในจังหวัดอุดรธานี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิทัศน์ จันทรโพธิ์ศรี . . "ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากองค์การกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขในระบบบริการสุขภาพ ช่องปาก ในจังหวัดอุดรธานี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิทัศน์ จันทรโพธิ์ศรี . "ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากองค์การกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขในระบบบริการสุขภาพ ช่องปาก ในจังหวัดอุดรธานี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
วิทัศน์ จันทรโพธิ์ศรี . ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากองค์การกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขในระบบบริการสุขภาพ ช่องปาก ในจังหวัดอุดรธานี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .