ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาภาวะทุพพลภาพของพระภิกษุสูงวัยในจังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาภาวะทุพพลภาพของพระภิกษุสูงวัยในจังหวัดศรีสะเกษ
นักวิจัย : เตชภณ ทองเติม
คำค้น : ทุพพลภาพ,พระภิกษุ,พระภิกษุสูงวัย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://www.research.sskru.ac.th/db2.html
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. ขอบเขตประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นพระภิกษุสูงวัยที่มีอายุตั้งแต่60 ปีขึ้นไปที่จำวัดอยู่ในพัทธสีมาสำนักสงฆ์ หรือที่พักสงฆ์ในจังหวัดศรีสะเกษ ในปีพ.ศ. 2557 จำนวน3,236 รูป 2. ตัวอย่างที่ใช้เพื่อศึกษาภาวะ ทุพพลภาพและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะทุพพลภาพของพระภิกษุสูงวัยที่อาศัยอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ เป็นตัวอย่างพระภิกษุสูงวัยที่ได้รับการคัดเลือกตัวอย่างโดยบังเอิญ (Accidental sampling) จำนวน296 รูปและตัวอย่างที่ใช้ศึกษาสภาพความเป็นอยู่ปัญหาการดำเนินกิจวัตรประจำวันและความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยาและสุขภาพของพระภิกษุสูงวัยที่ทุพพลภาพในจังหวัดศรีสะเกษเป็นตัวอย่างพระภิกษสูงวัยที่ได้รับการคัดเลือกแบบเจาะจง(Purposive sampling) จำนวน 23 รูปเท่านั้น

บรรณานุกรม :
เตชภณ ทองเติม . (2557). การศึกษาภาวะทุพพลภาพของพระภิกษุสูงวัยในจังหวัดศรีสะเกษ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.
เตชภณ ทองเติม . 2557. "การศึกษาภาวะทุพพลภาพของพระภิกษุสูงวัยในจังหวัดศรีสะเกษ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.
เตชภณ ทองเติม . "การศึกษาภาวะทุพพลภาพของพระภิกษุสูงวัยในจังหวัดศรีสะเกษ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2557. Print.
เตชภณ ทองเติม . การศึกษาภาวะทุพพลภาพของพระภิกษุสูงวัยในจังหวัดศรีสะเกษ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ; 2557.