ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Characteristics and dynamics of backyard poultry raising systems in five asian countries in relation to the reduction and management of avian influenza risk (IDSC)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Characteristics and dynamics of backyard poultry raising systems in five asian countries in relation to the reduction and management of avian influenza risk (IDSC)
นักวิจัย : สมชัย สวาสดิพันธ์ , กนกวรรณ มโนรมย์ , เกรียงไกร โชประการ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมชัย สวาสดิพันธ์ , กนกวรรณ มโนรมย์ , เกรียงไกร โชประการ . (2554). Characteristics and dynamics of backyard poultry raising systems in five asian countries in relation to the reduction and management of avian influenza risk (IDSC).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สมชัย สวาสดิพันธ์ , กนกวรรณ มโนรมย์ , เกรียงไกร โชประการ . 2554. "Characteristics and dynamics of backyard poultry raising systems in five asian countries in relation to the reduction and management of avian influenza risk (IDSC)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สมชัย สวาสดิพันธ์ , กนกวรรณ มโนรมย์ , เกรียงไกร โชประการ . "Characteristics and dynamics of backyard poultry raising systems in five asian countries in relation to the reduction and management of avian influenza risk (IDSC)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
สมชัย สวาสดิพันธ์ , กนกวรรณ มโนรมย์ , เกรียงไกร โชประการ . Characteristics and dynamics of backyard poultry raising systems in five asian countries in relation to the reduction and management of avian influenza risk (IDSC). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.