ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยระบาดวิทยาระยะที่สอง พ.ศ.2543-2545

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยระบาดวิทยาระยะที่สอง พ.ศ.2543-2545
นักวิจัย : สาวิตรี อัษณางค์กรชัย , รัศมี สังข์ทอง , ลัดดา เหมาะสุวรรณ , สาวิตรี อัษณางค์กรชัย , รัศมี สังข์ทอง , ลัดดา เหมาะสุวรรณ , วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สาวิตรี อัษณางค์กรชัย , รัศมี สังข์ทอง , ลัดดา เหมาะสุวรรณ , สาวิตรี อัษณางค์กรชัย , รัศมี สังข์ทอง , ลัดดา เหมาะสุวรรณ , วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ . (2546). โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยระบาดวิทยาระยะที่สอง พ.ศ.2543-2545.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สาวิตรี อัษณางค์กรชัย , รัศมี สังข์ทอง , ลัดดา เหมาะสุวรรณ , สาวิตรี อัษณางค์กรชัย , รัศมี สังข์ทอง , ลัดดา เหมาะสุวรรณ , วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ . 2546. "โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยระบาดวิทยาระยะที่สอง พ.ศ.2543-2545".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สาวิตรี อัษณางค์กรชัย , รัศมี สังข์ทอง , ลัดดา เหมาะสุวรรณ , สาวิตรี อัษณางค์กรชัย , รัศมี สังข์ทอง , ลัดดา เหมาะสุวรรณ , วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ . "โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยระบาดวิทยาระยะที่สอง พ.ศ.2543-2545."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546. Print.
สาวิตรี อัษณางค์กรชัย , รัศมี สังข์ทอง , ลัดดา เหมาะสุวรรณ , สาวิตรี อัษณางค์กรชัย , รัศมี สังข์ทอง , ลัดดา เหมาะสุวรรณ , วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ . โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยระบาดวิทยาระยะที่สอง พ.ศ.2543-2545. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2546.