ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การติดตามผลบัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา2544 ของคณะพยาบาลศาสตร์และสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การติดตามผลบัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา2544 ของคณะพยาบาลศาสตร์และสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักวิจัย : ปราโมทย์ ทองสุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

     การวิจัยติดตามผลบัณฑิตพยาบาล (Follow up study) นี้มี จุดประสงค์เพื่อ 1.ประเมินความสามารถของบัณฑิตพยาบาล ด้านความสามารถเชิงวิชาชีพ จรรยาวิชาชีพ และความสามารถพื้นฐาน ตามการรับรู้ของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และบัณฑิต และ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตของผู้บังคับบัญชา

     ประชากรที่ศึกษา เป็นบัณฑิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งหลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี จำนวนทั้งสิ้น 890 คน ผู้บังคับบัญชระดับต้น และผู้ร่วมงานของบัณฑิต กลุ่มละ 890 คน คณะผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนจากบัณฑิตพยาบาล จำนวน 522 ฉบับ (ร้อยละ 58.65) ได้รับคืนจากผู้บังคับบัญชาระดับต้น จำนวน 540 ฉบับ (ร้อยละ 60.67) และรับคืนจากผู้ร่วมงานของบัณฑิต จำนวน 535 ฉบับ (ร้อยละ 60.11) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบประเมินความสามารถของบัณฑิต และแบบวัดความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต ที่คณะผู้วัยสร้างขึ้น ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน และตรวจสอบความสอดคล้องภายในของเครื่องมือ โดยการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาาของ ครอนบาซ ของแบบประเมินความสามารถของบัณฑิตโดยรวม เท่ากับ 0.95 ด้านความสามารเชิงวิชาชีพ เท่ากับ 0.98 ด้านจรรยาวิชาชีพ เท่ากับ 0.83 และด้านความสามารพื้นฐาน เท่ากับ 0.93 และค่าความเที่ยงของแบบวัดความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตเท่ากับ 0.92 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติที

      1. ความสามารถเชิงวิชาชีพ จรรยาชีพ และความสามารถพื้นฐาน ตามการรับรู้ของบัณฑิตพยาบาลเกือบทุกสถาบันมีคะแนนเฉลี่ยระดับดี ยกเว้นบัณฑิตพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ที่ประเมินความสามารถเชิงวิชาชีพ จรรยาวิชาชีพ และความสามารถพื้นฐานมีคะรแนนเฉลี่ยระดับดีมาก บัณฑิตพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา หลักสูตร 4 ปี ประเมินความสามารถเชิงวิชาชีพ และความสามารถพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีมาก และบัณฑิตพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ประเมินความสามารถด้านจรรยาวิชาชีพมีคะแนนเฉลี่ยระดับพอใช้

     2. ความสามารถเชิงวิชาชีพ จรรยาวิชาชีพ และความสามารถพื้นฐานของบัณฑิตพยาบาลตามการรับรู้ของผู้บังคับบัญชาเกือบทุกสถาบันมีคะแนนเฉลี่ยระดับดี ยกเว้นบัณฑิตพยาบาล 

บรรณานุกรม :
ปราโมทย์ ทองสุข . (2545). การติดตามผลบัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา2544 ของคณะพยาบาลศาสตร์และสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปราโมทย์ ทองสุข . 2545. "การติดตามผลบัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา2544 ของคณะพยาบาลศาสตร์และสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปราโมทย์ ทองสุข . "การติดตามผลบัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา2544 ของคณะพยาบาลศาสตร์และสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545. Print.
ปราโมทย์ ทองสุข . การติดตามผลบัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา2544 ของคณะพยาบาลศาสตร์และสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2545.