ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตั้งและพัฒนาสูตรตำรับครีมผสมสารสกัดแตงกวาและมะเขือเทศ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตั้งและพัฒนาสูตรตำรับครีมผสมสารสกัดแตงกวาและมะเขือเทศ
นักวิจัย : กฤดิตว์ วิวราวรณ์ , นฤมล ช่างสาน , สุวิภา อึ้งไพบูลย์
คำค้น : tomato extract , antiaging cream
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

      การศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชันโดยวิธี DPPH Radical Scavenging Assay ของสารสกัดแตงกวาและมะเขือเทศซึ่งทำให้แห้งโดยวิธี Lyophilization พบว่าสารสกัดแตงกวาไม่มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันที่ความเข้มข้น 1000 mg/ml และไม่คงตัวทางกายภาพแม้เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 0°C ในขณะที่สารสกัดมะเขือเทศมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันคือ ให้ค่า 50% inhibition concentration ที่ความเข้มข้น 388.42 mg/ml อีกทั้งมีความคงตัวทางกายภาพเมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 0°C นาน 2 เดือน แต่มีความคงตัวทางเคมีเพียง 1 เดือน ในการตั้งและพัฒนาสูตรตำรับครีมผสมสารสกัดที่มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันจึงใช้สารสกัดมะเขือเทศเป็นสารสำคัญในความเข้มข้น 5% เมื่อนำมาทดสอบความคงตัวโดยสภาวะเร่ง (Heating-Cooling Cycle : 5°C-45°C ; 6 รอบ) พบว่ามีความคงตัวทางกายภาพและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันไม่เปลี่ยนแปลง (p = 0.096) แต่เมื่อเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1 เดือน   พบว่าลักษณะทางกายภาพอื่นๆดี แต่ความหนืดลดลงอย่างชัดเจนและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.007)

บรรณานุกรม :
กฤดิตว์ วิวราวรณ์ , นฤมล ช่างสาน , สุวิภา อึ้งไพบูลย์ . (2545). การตั้งและพัฒนาสูตรตำรับครีมผสมสารสกัดแตงกวาและมะเขือเทศ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กฤดิตว์ วิวราวรณ์ , นฤมล ช่างสาน , สุวิภา อึ้งไพบูลย์ . 2545. "การตั้งและพัฒนาสูตรตำรับครีมผสมสารสกัดแตงกวาและมะเขือเทศ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กฤดิตว์ วิวราวรณ์ , นฤมล ช่างสาน , สุวิภา อึ้งไพบูลย์ . "การตั้งและพัฒนาสูตรตำรับครีมผสมสารสกัดแตงกวาและมะเขือเทศ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545. Print.
กฤดิตว์ วิวราวรณ์ , นฤมล ช่างสาน , สุวิภา อึ้งไพบูลย์ . การตั้งและพัฒนาสูตรตำรับครีมผสมสารสกัดแตงกวาและมะเขือเทศ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2545.