ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบของบทเรียน e - learning ที่มีต่อความสามารถในการใส่ Nasogastric tube ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบของบทเรียน e - learning ที่มีต่อความสามารถในการใส่ Nasogastric tube ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4
นักวิจัย : ธิติมา เงินมาก
คำค้น : การใส่สายยางให้อาหาร , การศึกษาและการสอน , medical students , Nasogastric tube , การเรียนการสอนผ่านเว็บ , การเรียนรู้ที่เรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจากเครื่องคอมพิวเตอร์ , e - learning , แพทย์ , แพทยศาสตร์ , อีเลิร์นนิง
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเรียนรู้แบบ e-learning เป็นบทเรียนที่เรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจากเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถเรียนได้ด้วยตัวเอง ส่วน e-learning ที่สอดคล้องกับวิชาชีพแพทย์นั้นยังมีไม่มากทางผู้วิจัยจึงสนในวัตถุประสงค์ เพื่อการเรียนรู้ e-learning ในเรื่องการใส่สายยางให้อาหารว่านิสิตแพทย์ปี 4 มีประโยชน์ ความเข้าใจ เทคนิค การใส่อย่างถูกขั้นตอนหรือไม่


วิธีการดำเนินวิจัย เป็นการศึกษาแบบ prospective cohort study ซึ่งจัดทำรูปแบบ e-learning สาธิตการใส่สายยางให้อาหารจากหุ่นสาธิตโดยแพทย์หญิงธิติมา เงินมาก ให้นิสิตแพทย์ปี 4 แบ่งเป็น 2 กลุ่มโดยวิธีจับฉลากแบบสุ่ม กลุ่มที่ 1 ดูวิธีใส่สายยางให้อาหารจาก VDO e-lerning โดยมีการทดสอบก่อน (pre test) และ หลัง (post test) จากนั้นมาสอบหัตถการ(ภาคปฏิบัติ) ส่วนกลุ่มที่ 2 ให้สอบหัตถการก่อนหลังจากนั้นมาดู VDO e-learning ซึ่งมีทั้ง pre test และ post test


ผลการศึกษา กลุ่มที่ 1 มีจำนวน 21 คน กลุ่มที่ 2 มีจำนวน 16 คน พบว่า คะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 กลุ่ม คะแนน post test มากว่า pre test คือ 4.24 ± 0.8, 3.59 ± 0.96 ตามลำดับ โดยนำมาคิดทางสถิติที่ p = 0.001 และคะแนนการสอบหัตถการพบว่ากลุ่มที่ 1 ได้คะแนนมากกว่ากลุ่มที่ 2 ที่ไม่ได้ดู VDO e-learning ก่อน มีคะแนนเฉลี่ย 62.43 ± 13.79 คะแนน กลุ่มที่ 2 ได้ 42.44 ± 10.47 คะแนน โดยที่ p = 0.00 โดยทั้งแบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ มากถึงมากที่สุด


สรุป จากการศึกษาและทำวิจัยในเรื่องสื่อการสอนแบบ VDO e-learning ในการใส่สายยางให้อาหารแก่นิสิตแพทย์ปี 4 พบว่ามีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอย่างมาก
บรรณานุกรม :
ธิติมา เงินมาก . (2557). ผลกระทบของบทเรียน e - learning ที่มีต่อความสามารถในการใส่ Nasogastric tube ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธิติมา เงินมาก . 2557. "ผลกระทบของบทเรียน e - learning ที่มีต่อความสามารถในการใส่ Nasogastric tube ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธิติมา เงินมาก . "ผลกระทบของบทเรียน e - learning ที่มีต่อความสามารถในการใส่ Nasogastric tube ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557. Print.
ธิติมา เงินมาก . ผลกระทบของบทเรียน e - learning ที่มีต่อความสามารถในการใส่ Nasogastric tube ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2557.