ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิภาพของฮอร์โมน conjugated equine 0.625 มิลลิกรัม ในการรักษาอาการวัยหมดระดูในสตรีภาคใต้

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพของฮอร์โมน conjugated equine 0.625 มิลลิกรัม ในการรักษาอาการวัยหมดระดูในสตรีภาคใต้
นักวิจัย : กรัณฑรัตน์ ปิยนันท์จรัสศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กรัณฑรัตน์ ปิยนันท์จรัสศรี . (2546). ประสิทธิภาพของฮอร์โมน conjugated equine 0.625 มิลลิกรัม ในการรักษาอาการวัยหมดระดูในสตรีภาคใต้.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กรัณฑรัตน์ ปิยนันท์จรัสศรี . 2546. "ประสิทธิภาพของฮอร์โมน conjugated equine 0.625 มิลลิกรัม ในการรักษาอาการวัยหมดระดูในสตรีภาคใต้".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กรัณฑรัตน์ ปิยนันท์จรัสศรี . "ประสิทธิภาพของฮอร์โมน conjugated equine 0.625 มิลลิกรัม ในการรักษาอาการวัยหมดระดูในสตรีภาคใต้."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546. Print.
กรัณฑรัตน์ ปิยนันท์จรัสศรี . ประสิทธิภาพของฮอร์โมน conjugated equine 0.625 มิลลิกรัม ในการรักษาอาการวัยหมดระดูในสตรีภาคใต้. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2546.