ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งในประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งในประเทศไทย
นักวิจัย : บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์ , อุทัยวรรณ พุทธรัตน์ , พิสมัย วัฒนสิทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งและเปรียบเทียบการรับรู้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งอายุ 6-18 ปี ระหว่างเด็กป่วยกับผู้ดูแลเด็ก เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จากโรงพยาบาล 8 แห่ง ใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย กลุ่มละ 603 ราย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับเด็กป่วยและผู้ดูแลเด็ก คือ 1) ข้อมูลส่วนบุคคล 2) การรับรู้คุณภาพชีวิตของเด็กป่วยโรคมะเร็ง และ 3) การรับรู้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งของผู้ดูแลเด็ก ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือชุดที่ 2-3 ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ 0.93 และ 0.90 ตามลำดับ ผลการศึกษา พบว่า การรับรู้คุณภาพชีวิตโดยรวมของเด็กป่วยและผู้ดูแลเด็กอยู่ในระดับสูง การรับรู้คุณภาพชีวิตด้านสูงสุดทั้งของเด็กและผู้ดูแล คือ ด้านความพึงพอใจในชีวิต และด้านต่ำสุด คือ ด้านจิตใจ คะแนนเฉลี่ยการรับรู้คุณภาพชีวิตโดยรวมของทั้ง 2 กลุ่ม พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน (t = 1.53, p = 0.13) คะแนนเฉลี่ยการรับรู้คุณภาพชีวิตโดยรวมระหว่างเด็กป่วย (F = 16.38, p < 0.001) และระหว่างผู้ดูแลเด็ก (F = 10.87, p = 0.000) ในแต่ละภูมิภาค มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้น พยาบาลจึงควรคำนึงถึงการรับรู้คุณภาพชีวิตที่แตกต่างกันภายในกลุ่มเด็กป่วยหรือกลุ่มผู้ดูแลเด็กในแต่ละภูมิภาค และหาแนวทางส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตด้านจิตใจของเด็กโรคมะเร็งให้ดียิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์ , อุทัยวรรณ พุทธรัตน์ , พิสมัย วัฒนสิทธิ์ . (2548). คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์ , อุทัยวรรณ พุทธรัตน์ , พิสมัย วัฒนสิทธิ์ . 2548. "คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์ , อุทัยวรรณ พุทธรัตน์ , พิสมัย วัฒนสิทธิ์ . "คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548. Print.
บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์ , อุทัยวรรณ พุทธรัตน์ , พิสมัย วัฒนสิทธิ์ . คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2548.