ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาอัตราชุกของพยาธิ Wuchereria Bancrofti ในแรงงานชาวเมียนมาร์ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาอัตราชุกของพยาธิ Wuchereria Bancrofti ในแรงงานชาวเมียนมาร์ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก
นักวิจัย : อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา , วิลาวัลย์ ภูเด่นแดน
คำค้น : Wuchereria Bancrofti , แรงงานชาวเมียนมาร์, , prevalence , Myanmar migrants,
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โรคฟิลาริเอซิสในระบบน้ำเหลืองหรือโรคเท้าช้างในประเทศไทยมีสาเหตุจากการติดเชื้อพยาธิ Wuchereria bancrofti และ Bugia malay ซึ่งมีการระบาดอยู่บริเวณชายแดนไทยเมียนมาร์จากการศึกษากลุ่มแรงงานชาวเมียนมาร์ 188 คนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดพิษณุโลกเพื่อตรวจหาเชื้อฟิลาเรียในกระแสเลือดโดยให้กลุ่มตัวอย่างรับประทานยา diethylcarbamazine 50 มิลลิกรัมซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เชื้อฟิลาเรียปรากฏอยู่ในเลือดหลังจากที่รับยา 30-45 นาทีแล้วเจาะเลือดตรวจด้วยวิธีแผ่นฟิล์มเลือดหนาปรากฏว่าไม่พบการติดเชื้อนอกจากนี้ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานและพฤติกรรมสุขภาพพบว่ากลุ่มแรงงานชาวเมียนมาร์นี้มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิชนิดต่าง ๆ ได้ดังนั้นการศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถที่จะเป็นแนวทางในการวางแผนป้องกันและควบคุมโรคพยาธิในประเทศไทยต่อไป

บรรณานุกรม :
อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา , วิลาวัลย์ ภูเด่นแดน . (2547). การศึกษาอัตราชุกของพยาธิ Wuchereria Bancrofti ในแรงงานชาวเมียนมาร์ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา , วิลาวัลย์ ภูเด่นแดน . 2547. "การศึกษาอัตราชุกของพยาธิ Wuchereria Bancrofti ในแรงงานชาวเมียนมาร์ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา , วิลาวัลย์ ภูเด่นแดน . "การศึกษาอัตราชุกของพยาธิ Wuchereria Bancrofti ในแรงงานชาวเมียนมาร์ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547. Print.
อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา , วิลาวัลย์ ภูเด่นแดน . การศึกษาอัตราชุกของพยาธิ Wuchereria Bancrofti ในแรงงานชาวเมียนมาร์ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2547.