ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาคุณสมบัติของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคของเชื้อสแตไฟโลคอกคัส ออเรียสที่ดื้อยาเมททิซิลินและเชื้อ โคแอกกูเลส เนกกาทีฟ สแตไฟโลคอกไคที่ดื้อยาเมททิซิลินที่แยกได้จากชุมชน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาคุณสมบัติของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคของเชื้อสแตไฟโลคอกคัส ออเรียสที่ดื้อยาเมททิซิลินและเชื้อ โคแอกกูเลส เนกกาทีฟ สแตไฟโลคอกไคที่ดื้อยาเมททิซิลินที่แยกได้จากชุมชน
นักวิจัย : อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา
คำค้น : โคแอกกูเลส เนกกาทีฟ , สแตไฟโลคอกไค
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาคุณสมบัติของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคของเชื้อสแตไฟโลคอกคัส ออเรียสที่ดื้อยาเมททิซิลินและเชื้อ โคแอกกูเลส เนกกาทีฟ สแตไฟโลคอกไคที่ดื้อยาเมททิซิลินที่แยกได้จากชุมชนยุทธศาสตร์ในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยาจำเป็นต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับการแพร่กระจายและระบาดวิทยาของเชื้อเหล่านี้และเนื่องจากการมีเชื้อดื้อยาและเชื้อที่มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคสูง (highly virulence) อาศัยอยู่ในโพรงจมูกจะมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มโอกาสการติดเชื้อ รวมทั้งหากเชื้อมียีนที่ดื้อยา หรือยีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคก็สามารถถ่ายทอดไปให้แบคทีเรียชนิดอื่นที่เป็นแบคทีเรียประจำถิ่นชนิดอื่นๆได้ เป้าหมายระยะยาวของการวิจัยครั้งนี้คือข้อมูลทางระบาดวิทยาของแบคทีเรียดื้อยาในชุมชนโดยงานวิจัยในครั้งนี้จะเป็นองค์ความรู้เบื้องต้นที่ช่วยในการวางแผนเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและรักษาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในชุมชนต่อไป โดยวัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัยครั้งนี้คือ
1.เพื่อตรวจหายีนดื้อยาของเชื้อ Methicillin resistant Staphylococcus aureus และ Methicillin resistant-Coagulase Negative Staphylococciที่แยกได้จากชุมชน
2.เพื่อตรวจหา virulence gene ของเชื้อ Methicillin resistant Staphylococcus aureus และ Methicillin resistant-Coagulase Negative Staphylococciที่แยกได้จากชุมชน
3.ศึกษาคุณสมบัติการสร้าง biofilm ของเชื้อ Methicillin resistant Staphylococcus aureusและ Methicillin resistant-Coagulase Negative Staphylococci ที่แยกได้จากชุมชน


บรรณานุกรม :
อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา . (2555). การศึกษาคุณสมบัติของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคของเชื้อสแตไฟโลคอกคัส ออเรียสที่ดื้อยาเมททิซิลินและเชื้อ โคแอกกูเลส เนกกาทีฟ สแตไฟโลคอกไคที่ดื้อยาเมททิซิลินที่แยกได้จากชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา . 2555. "การศึกษาคุณสมบัติของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคของเชื้อสแตไฟโลคอกคัส ออเรียสที่ดื้อยาเมททิซิลินและเชื้อ โคแอกกูเลส เนกกาทีฟ สแตไฟโลคอกไคที่ดื้อยาเมททิซิลินที่แยกได้จากชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา . "การศึกษาคุณสมบัติของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคของเชื้อสแตไฟโลคอกคัส ออเรียสที่ดื้อยาเมททิซิลินและเชื้อ โคแอกกูเลส เนกกาทีฟ สแตไฟโลคอกไคที่ดื้อยาเมททิซิลินที่แยกได้จากชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา . การศึกษาคุณสมบัติของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคของเชื้อสแตไฟโลคอกคัส ออเรียสที่ดื้อยาเมททิซิลินและเชื้อ โคแอกกูเลส เนกกาทีฟ สแตไฟโลคอกไคที่ดื้อยาเมททิซิลินที่แยกได้จากชุมชน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.