ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ผลลัพธ์การเรียนรู้ และโครงสร้างในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ผลลัพธ์การเรียนรู้ และโครงสร้างในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักวิจัย : ทิพมาส ชิณวงศ์ , กุลทัต หงส์ชยางกูร , ปิยะนุช จิตตนูนท์ , วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร , วันดี สุทธรังษี , จีรเนาว์ ทัศศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทิพมาส ชิณวงศ์ , กุลทัต หงส์ชยางกูร , ปิยะนุช จิตตนูนท์ , วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร , วันดี สุทธรังษี , จีรเนาว์ ทัศศรี . (2554). ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ผลลัพธ์การเรียนรู้ และโครงสร้างในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ทิพมาส ชิณวงศ์ , กุลทัต หงส์ชยางกูร , ปิยะนุช จิตตนูนท์ , วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร , วันดี สุทธรังษี , จีรเนาว์ ทัศศรี . 2554. "ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ผลลัพธ์การเรียนรู้ และโครงสร้างในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ทิพมาส ชิณวงศ์ , กุลทัต หงส์ชยางกูร , ปิยะนุช จิตตนูนท์ , วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร , วันดี สุทธรังษี , จีรเนาว์ ทัศศรี . "ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ผลลัพธ์การเรียนรู้ และโครงสร้างในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
ทิพมาส ชิณวงศ์ , กุลทัต หงส์ชยางกูร , ปิยะนุช จิตตนูนท์ , วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร , วันดี สุทธรังษี , จีรเนาว์ ทัศศรี . ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ผลลัพธ์การเรียนรู้ และโครงสร้างในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.