ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเชื้อ Kilebsiella pneumoniae ที่สร้างเอ็นไซม์ plasmid-mediated AmpC b-lactamase

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเชื้อ Kilebsiella pneumoniae ที่สร้างเอ็นไซม์ plasmid-mediated AmpC b-lactamase
นักวิจัย : ศิริลักษณ์ ธีระภูธร , จุฑารักษ์ ยิ้มสบาย , ชนิดา ช่วยประสม , ชนิดา ช่วยประสม
คำค้น : plasmid-mediated AmpC b-lactamase , คอมบิเนชั่นดิส , เชื้อ Kilebsiella pneumonia, , เบต้าแลคตาเมส , มัลติแพล็กพีซีอาร์ , เอ็นไซม์ plasmid-mediated AmpC b-lactamase, , เอ็นเทอโรแบคทีเรีย
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันมีรายงานการพบเชื้อแบคทีเรียในกลุ่ม Enterobacteriaceae ที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพในกลุ่ม B-Lactam เพิ่มมากขึ้นและเป็นปัญหาที่สำคัญต่อการรักษาโรคติดเชื้อการศึกษานี้เป็นการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในกลุ่ม Enterobacteriaceae ที่ผลิตเอ็นไซม์ ESBL จากสิ่งส่งตรวจที่แยกจากผู้ป่วยที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากจำนวน 100 ตัวอย่างนำไปตรวจหาเชื้อที่สามารถผลิตเอ็นไซม์ ESBL ด้วยวิธี Combination disk: 1) CTX, CTICLA; 30 ug Ceftriazone + 10 ug clavulanic acid 30 ug ceftazidime (CAZ) และ 2) CAZ, CAZICAL; 30 ug ceftazidime (CAZ) และ 30 ug ceftazidime + 10 ug clavulanic acid จากนั้นนำไปตรวจหายีนที่ควบคุมการผลิตเอ็นไซม์ ESBL โดยวิธี mutiplex PCR พบเชื้อที่สามารถผลิตเอ็นไซม์ ESBL ได้จำนวน 26 ตัวอย่าง (ร้อยละ 26) เป็นเชื้อ E. coli คิดเป็น 46. 15% และเชื้อ K. pneumonaie คิดเป็น 53. 85% ตามลำดับและเมื่อตรวจหายืนที่ควบคุมการผลิตเอ็นไซม์ ESBL ชนิด bal TEM: balsay และ bal CX-4 พบยืนชนิด bal cR44 มากที่สุด (92. 31%) รองลงมาคือชนิด balary (65. 38%) และชนิดยืน bal rEM (42. 31% ตามลำดับโดยพบเชื้อในสิ่งส่งตรวจที่เป็นปัสสาวะมากที่สุด (38, 46%) รองลงมาคือเลือด (34. 62%) เสมหะ (19. 23%) และหนอง (7. 69%) ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
ศิริลักษณ์ ธีระภูธร , จุฑารักษ์ ยิ้มสบาย , ชนิดา ช่วยประสม , ชนิดา ช่วยประสม . (2554). การศึกษาเชื้อ Kilebsiella pneumoniae ที่สร้างเอ็นไซม์ plasmid-mediated AmpC b-lactamase.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศิริลักษณ์ ธีระภูธร , จุฑารักษ์ ยิ้มสบาย , ชนิดา ช่วยประสม , ชนิดา ช่วยประสม . 2554. "การศึกษาเชื้อ Kilebsiella pneumoniae ที่สร้างเอ็นไซม์ plasmid-mediated AmpC b-lactamase".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศิริลักษณ์ ธีระภูธร , จุฑารักษ์ ยิ้มสบาย , ชนิดา ช่วยประสม , ชนิดา ช่วยประสม . "การศึกษาเชื้อ Kilebsiella pneumoniae ที่สร้างเอ็นไซม์ plasmid-mediated AmpC b-lactamase."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
ศิริลักษณ์ ธีระภูธร , จุฑารักษ์ ยิ้มสบาย , ชนิดา ช่วยประสม , ชนิดา ช่วยประสม . การศึกษาเชื้อ Kilebsiella pneumoniae ที่สร้างเอ็นไซม์ plasmid-mediated AmpC b-lactamase. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.