ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นักวิจัย

จำนวนนักวิจัยทั้งหมด 390,671 คน

MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam

Universiti Sains Malaysia, Malaysia

-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1

งบประมาณแผ่นดิน

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik

Universiti Sains Malaysia, Malaysia

จำนวนนักวิจัยทั้งหมด
alt
390,671
จำนวนนักวิจัยจำแนกตามหน่วยงาน
จำนวนนักวิจัยจำแนกตามภูมิภาค
จำนวนนักวิจัยจำแนกตามปี
จำนวนนักวิจัยในแต่ละหน่วยงาน
1 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย 53,867
2 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 37,689
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 34,224
4 Nanyang Technological University, Singapore 21,344
5 สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 12,752
6 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 9,156
7 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5,838
8 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1 5,304
9 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 4,602
10 National Institute Of Oceanography (NIO), India 4,138
11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2,980
12 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา 2,162
13 คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2,084
14 Southeast Asian Fisheries Development Center, Philippines 1,849
15 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 802
16 มหาวิทยาลัยนเรศวร 751
17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 635
18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา 523
19 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 521
20 มหาวิทยาลัยมหิดล 423
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา 269
22 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 256
23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 165
24 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา 135
25 กรมพัฒนาที่ดิน 130
26 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา 128
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา 124
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา 96
29 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 92
30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 91
31 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 87
32 มหาวิทยาลัยบูรพา 86
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 68
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ 65
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 63
36 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 60
37 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 27
38 การเคหะแห่งชาติ 10
39 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนา 9
40 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 9
41 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 8
42 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 4
43 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 3
44 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ 1