ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

may_admin
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
1 Modeling Neural Network Using Algebraic Method
2 Longan's Leaf Analysis for Chemical-Substance Usage
3 Multi-view Hand Detection Applying Viola-Jones Framework Using SAMME AdaBoost
4 The Complexity of the Overlay Network Verification and Its Related Problems
5 The Flexible and Adaptive X-Mark Detection for the Simple Answer Sheets
6 Under-sampling by Algorithm with Performance Guaranteed for Class-imbalance Problem
7 Automatic Checking for Multiple Choice Answer Sheet Using Adaptive Template Matching
8 Virtual Piano with Real-Time Interaction Using Automatic Marker Detection
9 Safe Level Graph for Synthetic Minority Over-sampling Techniques
10 RNA secondary structure prediction using conditional random fields model
11 Bio-Event Extraction from Biomedical Literature using Tree Kernels
12 BIOMEDICAL NAMED ENTITY RECOGNITION USING SECOND-ORDER CONDITIONAL RANDOM FIELDS
13 RNA family classification using Bernoulli Logistic Regression
14 RNA family classification using conditional random fields model
15 A Guided Genetic Algorithm for Bilateral Negotiation with Incomplete Information
16 An Evaluation Study of the Automating Metadata Interoperability Model at Schema Level: A Case Study of the Digital Thai Lanna Archive
17 The metadata schema design and utility architecture for Thai Lanna inscription collection
18 การศึกษาทดลองแบบจำลองการทำงานเมทาดาตาร่วมกันแบบอัตโนมัติ ระหว่างแอพพลิเคชั่นโพรไฟล์ในระดับพื้นฐาน
19 The Experimental Study of the Design Synergy of E-learning and Human-Computer Interaction for Effective E-learning
20 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการสร้างเมทาดาตาของเอกสารทางประวัติศาสตร์
21 Metadata Creation: Application for Thai Lanna Historical and Traditional Archives
22 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการสร้างเมทาดาตาสำหรับเอกสารทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้านนา เพื่อการใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
23 A Dimension in Digital Divide. Inter-University Conference on Borderless Education
24 การตรวจวัดปริมาณน้ำฝนด้วยเรดาห์ดอปเปอร์
25 Building a Hierarchical Annotated Corpus of Thai Using Phrase Structure Grammar
26 A Comparative Study on Applying Hierarchical Phrase-based and Phrase-based on Thai-Chinese Translation
27 An Approach for Automatic Thai Treebank Development Using Phrase Structure
28 Thai Character Cluster for Braille Printing Characters Translation
29 Event Recognition from Information-Linkage Based Using Phrase Tree Traversal
30 Bio-Medical Information Retrieval by Using PLS Method
31 Image Feature Extraction using Sobel for Braille Image Representation
32 Detection of Live Lock in BPMN Using Process Expression
33 Detecting Deadlock and Multiple Termination in BPMN Model Using Process Automata
34 การสำรวจเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์แบบอพลวัต
35 การสำรวจเทคนิคในการวิเคราะห์แบบอพลวัต
36 The complexity of the Overlay Network Verification and Its Related Problems
37 Under-sampling by Algorithm with Performance Guaranteed for Class-imbalance Problem
38 HIV-1 CRF01_AE coreceptor usage prediction using kernel methods based logistic model trees
39 Inferring transcriptional gene regulation network of starch metabolism in Arabidopsis thaliana leaves using graphical Gaussian model
40 Prediction of Human Leukocyte Antigen Gene Using k-Nearest Neighbor Classifier Based on Spectrum Kernel
41 RNA Family Classification Using the Conditional Random Fields Model
42 RNA secondary structure prediction using conditional random fields model
43 A preliminary identification of cervical cancer genes in northern Thai patients
44 Bio-Event Extraction from Biomedical Literature using Tree Kernels Method
45 BIOMEDICAL NAMED ENTITY RECOGNITION USING SECOND-ORDER CONDITIONAL RANDOM FIELDS
46 Improvement of Short Read Genome Assembly with Graph Mining Technique
47 Conditional Random Fields Model Conditional Random Fields Model
48 A Conditional Random Fields-Based for CpG islands prediction in Rice Genome
49 FTIR and chemometric tools for the classification of Thai wines
50 Prediction of the Disulfide Bonding State of Cysteines in Proteins Using Conditional Random Fields
51 1) Differences in PBMC-global gene expression indicates a significant role of the innate responses in DF but not DHF progression
52 2) Inference of Gene Regulatory Network by Bayesian Network using Metropolis-Hastings Algorithm
53 3) Structural Screening of HIV-1 Protease/Inhibitor Docking by Non-parametric Binomial Distribution Test
54 Towards Large Scale Continuous EDA: A Random Matrix Theory Perspective
55 Learning Kernel Logistic Regression in the Presence of Class Label Noise, Pattern Recognition
56 Draft genome sequence of Arthrospira platensis C1 (PCC9438)
57 Workability and strength of lignite bottom ash geopolymer mortar
58 Composition and microstructure of fly ash geopolymer containing metakaolin
59 Lightweight brick made of diatomaceous earth, lime and gypsum
60 A generalised label noise model for classification
61 A study of FGD-plaster hydration in presences of organic additives
62 A Study of Pozzolanic Reaction of Kaolinite, Dickite and Pyrophyllite Based Clays
63 Effect of FGD-gypsum on strength of bottom ash and fly ash geopolymer mortars
64 Synthesis of lightweight geopolymeric materials from diatomaceous earth
65 Synthesis of Zeolite from Bottom Ash: Prospect for Heavy Metal Encapsulation in Cement Mortars
66 Lightweight geopolymeric materials from diatomaceous earth
67 Lightweight bricks made of diatomaceous earth, lime and gypsum
68 Synthesis of belite cement from lignite fly ash
69 Factors Affecting the Shrinkage of Fly Ash Geopolymers
70 Lightweight geopolymer made of highly porous siliceous materials with various Na2O/Al2O3 and SiO2/Al2O3 ratios
71 Plaster materials from waste calcium sulfate containing chemicals, organic fibers and inorganic additives
72 Synthesis of Zeolite Phases from Combustion By-products
73 วัสดุเอฟจีดียิปซัมที่มีสารเติมแต่งชนิดสารอินทรีย์
74 Kyoto-CMU symposium
75 Electrical conductivity and dielectric property of fly ash geopolymer pastes
76 Microstructure and strength of blended FBC-PCC fly ash geopolymer containing gypsum as an additive
77 A Study of Pozzolanic Activity of Kaolinite, Dickite and Pyrophyllite Based Clays
78 FGD-gypsum material in presences of organic additives
79 ผลของเถ้าถ่านหินที่มีต่อคุณภาพของกระเบื้องเซรามิก
80 Study on unit weight reduction of fired clay products
81 Alkaline Activated Pozzolanic Reaction of Calcined Kaolinite and Dickite Based Clays
82 ผลของการเติมเบนโทไนต์เผาและซีโอไลต์ชนิดฟูจาไซด์ต่อสมบัติเชิงกล เชิงความร้อนและโครงสร้างจุลภาคของซีเมนต์มอร์ต้า
83 Development of engobe samples for Dan Kwian ceramic body
84 Lime-calcined clay materials with alkaline activation: Phase development and reaction transition zone
85 Study of pozzolanic reaction in presences of chemical activators
86 Sulfate and sulfuric resistance of fly ash geopolymer
87 Uses of natural fibers and combustion by-products to produce lightweight building materials
88 Cement mortars hybridized with zeolite and zeolite-like materials made of lignite bottom ash for heavy metal encapsulation
89 Synthesis of Faujasite and Analcime Using of Rice Husk Ash and Metakaolin
90 Thermal Activation on Phase Formation of Alkaline Activated Kaolin Based System
91 Effects of malic acid and superplasticizer additives on setting time, mechanical properties and microstructures of set FGD-plaster and anhydrite
92 Synthesis of low temperature cements; Belite and ye'elimite cements
93 การสังเคราะห์ซีเมนต์เบไลต์และเยลิมไมต์ จากวัสดุพลอยได้จากการเผาไหม้
94 Chromium (III), nickel (II) and cadmium (II) encapsulation in Portland cement mortar containing zeolite and zeolite-like phases synthesized from lignite bottom ash
95 Improved geopolymerization of bottom ash by incorporating fly ash and using waste gypsum as additive Kornkanok Boonserm
96 การพัฒนาโปรแกรมแปลภาษาไทยเป็นอักษรเบรลล์โดยแสดงผลทางอุปกรณ์แสดงอักษรเบรลล์
97 โปรแกรมการจัดการงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย
98 การตรวจวัดปรอมาณน้ำฝนด้วยเรดาห์
99 การวิเคราะห์อัตราการตกของฝนจากภาพดอปเปลอร์ เรดาห์