ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Yot teerawatananon
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- Yot Teerawattananon
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 42
2 Sripen Tantivess 26
3 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 23
4 Pritaporn Kingkaew 19
5 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 18
6 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 14
7 ศิตาพร ยังคง 12
8 Sitaporn Youngkong 12
9 ทรงยศ พิลาสันต์ 11
10 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 11
11 Tanunya Koopitakkajorn 10
12 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 10
13 Patsri Srisuwan 9
14 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 9
15 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 9
16 Songyot Pilasant 8
17 Suradech Doungthipsirikul 8
18 Teera Sirisamutr 8
19 ธีระ ศิริสมุด 8
20 สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล 8
21 Surachai Kotirum 7
22 Kaewkul Tantipisitkul 7
23 สุรชัย โกติรัมย์ 7
24 แก้วกุล ตันติพิสิฐกุล 7
25 Health intervention and technology assessment program 6
26 Usa Chaikledkaew 6
27 วันทนีย์ กุลเพ็ง 6
28 Wantanee Kulpeng 6
29 Pitsaphun Werayingyong 5
30 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 5
31 Montarat Thavorncharoensap 5
32 Suthasinee Kumluang 5
33 Viroj Tangcharoensathien 5
34 สุธาสินี คำหลวง 5
35 Chutima Kumdee 4
36 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 4
37 ชุติมา คำดี 4
38 อินทิรา ยมาภัย 3
39 Songyot Pilasan 3
40 Inthira Yamabhai 3
41 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 3
42 Det Kedcham 3
43 Pattara Leelahavarong 3
44 เดช เกตุฉ่ำ 3
45 Jomkwan Yothasamut 3
46 พัทธรา ลีฬหวรงค์ 3
47 Narisa Tantai 3
48 นริสา ตัณฑัยย์ 3
49 Lily Ingsrisawang 3
50 โรงพยาบาลศิริราช. ฝ่ายเภสัชกรรม 3
51 อุษณา ตัณมุขยกุล 2
52 Utsana Tonmukayakul 2
53 Usa Chaykhetkaew 2
54 International Health Policy Program 2
55 สุรสันต์ วิเวกเมธากร 2
56 Chitpranee Vasavid 2
57 Vijj Kasemsap 2
58 Thanom Supaporn 2
59 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 2
60 Pagamas Maitreemit 2
61 Yaowalak Amrumpai 2
62 Phusit Prakongsai 2
63 Nattiya Kapol 2
64 Rapeepun Chalongsuk 2
65 Thanaporn Bussabawalai 2
66 ธนพร บุษบาวไล 2
67 Surasan Vivekmethakorn 2
68 Namfon Sribundit 2
69 Naiyana Praditsitthikorn 2
70 ณภัชชา วงศ์ฉายา 2
71 Napatcha Wongchaya 2
72 No information provided 2
73 Kakanang Tosanguan 2
74 ภูษิต ประคองสาย 2
75 คัคนางค์ โตสงวน 2
76 สุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด 2
77 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 2
78 วิชช์ เกษมทรัพย์ 2
79 Supatcharin Suwannakerd 2
80 จิตปราณี วาศวิท 2
81 จอมขวัญ โยธาสมุทร 2
82 ถนอม สุภาพร 2
83 Piya Hanvoravongchai 2
84 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
85 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
86 Program of Assessment on Technology and Health Policy, Ministry of Public Health 1
87 Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Mahidol University 1
88 ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
89 ยุพิน ตามธีรนนท์ 1
90 Panarasri Khonputsa 1
91 Chanida Lertpitakpong 1
92 Sarinee Keawsawang 1
93 Yupin Tamteeranon 1
94 สาริณี แก้วสว่าง 1
95 ปัณรสี ขอนพุดซา 1
96 Suwannee Laoopugsin 1
97 Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
98 Wanna Hanshaoworakul 1
99 Ladda Damrikarnlerd 1
100 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
101 International Health Policy Program (IHPP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
102 Khannika Thitiboonsuwan 1
103 กรรณิการ์ ฐิติบุญสุวรรณ 1
104 ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์ 1
105 มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ 1
106 ดนัย ชินคำ 1
107 Phramongkutklao Hospital. Outpatient and Family Medicine Department 1
108 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program 1
109 Jirapan Roungrong 1
110 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ 1
111 Kasetsart University. Faculty of Science 1
112 อรพรรณ โพธิหัง 1
113 Orapan Phothihang 1
114 Nitichen Kittiratchakool 1
115 นิธิเจน กิตติรัชกุล 1
116 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
117 Kanitta Bundhamcharoen 1
118 Health Interventional Technology Assessment Program 1
119 Silpakorn University. Faculty of Pharmacy 1
120 Sukhum Jiamton 1
121 Russell S 1
122 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
123 Mugford, Miranda 1
124 Danai Chinnacom 1
125 Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health, Thailand 1
126 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 1
127 โครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายต่อภาระโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
128 Piyamitr Sritara 1
129 ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี 1
130 Svetlana Popova 1
131 Waranya Rattanavipapong 1
132 Jayadeep Patra 1
133 Public health and regulatory policies, Centre for addiction and mental health 1
134 Thunyarat Anothaisintawee 1
135 Supon Limwattananon 1
136 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
137 World health organization,Geneva,Switzerland 1
138 วรัญญา รัตนวิภาพงษ์ 1
139 Colin Mathers 1
140 Ministry of Public Health. International Health Policy Program (IHPP) 1
141 Mahidol University,Faculty of Pharmacy 1
142 Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development 1
143 Silpakorn University,Faculty of Pharmacy 1
144 สุทธิษา สมนา 1
145 Sutthisa Sommana 1
146 Jurgen Rehm 1
147 Kakanang Chaisiri 1
148 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1
149 Radom Chaugwon 1
150 Ministry of Public Health. International Health Policy Program Thailand (IHPP) 1
151 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital 1
152 Pongchai Anukoolsawat 1
153 Varit Chantarastapornchit 1
154 วริทธิ์ จันทรสถาพรจิต 1
155 World Health Organization Fellow & PhD candidate in Health Economics, University of East Anglia, Norwich, England 1
156 Adun Mohara 1
157 อดุลย์ โมฮารา 1
158 สุวรรณี ละออปักษิณ 1
159 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
160 Jongkol Letiendumrong 1
161 Health Systems Research Institute 1
162 Yuwadee Leelukhanaveera 1
163 Narin Hiransuthikul 1
164 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP) 1
165 กุณฑิกา ดำรงปราชญ์ 1
166 Chewanan Leartpiriyasuwat 1
167 International Health Policy Program Thailand 1
168 Health invention and technology assessment program 1
169 Kuntika Dumrongprat 1
170 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 3
3 2558 3
4 2556 4
5 2554 1
6 2551 1
7 2550 1
8 2549 1
9 2548 2
10 543 36
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การประเมินระบบข้อมูลและรายงานสุขภาพนักเรียนในงานบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษาสองจังหวัดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2559
2 ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2576
3 การจัดกลุ่มงานวิจัยด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย: การทบทวนระบบจัดกลุ่มงานวิจัยสุขภาพใน 5 ประเทศ
4 เติมเต็มช่องว่างทางความรู้ เพื่อนำไปสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ : ทางเลือกงานวิจัยด้านสุขภาพในอนาคต
ปี พ.ศ. 2558
5 สถานการณ์การจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับคนพิการในโรงพยาบาลของรัฐ
6 ความพึงพอใจของคนพิการต่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่โรงพยาบาลของรัฐใน 8 จังหวัด
7 โครงการทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
ปี พ.ศ. 2556
8 การคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดี ในประชากรไทย
9 แนวทางการคัดกรองภาวะโลหิตจางระดับประชากรในประเทศไทย
10 ประสิทธิผลและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากในกลุ่มประชากรทั่วไป
11 ความคุ้มค่าของการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
12 การสำรวจการสั่งจ่ายวิตามินและเกลือแร่เสริมแก่หญิงไทยมีครรภ์
ปี พ.ศ. 2551
13 Making Health Technology Assessment Information Available for Decision Making: The Development of a Thai Database
ปี พ.ศ. 2550
14 คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
15 Targeting antiretroviral therapy: lessons from a longitudinal study of morbidity and treatment in relation to CD4 count in Thailand
ปี พ.ศ. 2548
16 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
17 Is it worth offering a routine laparoscopic cholecystectomy in developing countries? A Thailand case study