ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Yot teerawatananon
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- Yot Teerawattananon
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 42
2 Sripen Tantivess 26
3 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 23
4 Pritaporn Kingkaew 19
5 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 18
6 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 14
7 ศิตาพร ยังคง 12
8 Sitaporn Youngkong 12
9 ทรงยศ พิลาสันต์ 11
10 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 11
11 Tanunya Koopitakkajorn 10
12 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 10
13 Patsri Srisuwan 9
14 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 9
15 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 9
16 Songyot Pilasant 8
17 Suradech Doungthipsirikul 8
18 Teera Sirisamutr 8
19 ธีระ ศิริสมุด 8
20 สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล 8
21 Surachai Kotirum 7
22 Kaewkul Tantipisitkul 7
23 สุรชัย โกติรัมย์ 7
24 แก้วกุล ตันติพิสิฐกุล 7
25 Health intervention and technology assessment program 6
26 Usa Chaikledkaew 6
27 วันทนีย์ กุลเพ็ง 6
28 Wantanee Kulpeng 6
29 Pitsaphun Werayingyong 5
30 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 5
31 Montarat Thavorncharoensap 5
32 Suthasinee Kumluang 5
33 Viroj Tangcharoensathien 5
34 สุธาสินี คำหลวง 5
35 Chutima Kumdee 4
36 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 4
37 ชุติมา คำดี 4
38 Inthira Yamabhai 3
39 อินทิรา ยมาภัย 3
40 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 3
41 เดช เกตุฉ่ำ 3
42 Jomkwan Yothasamut 3
43 Songyot Pilasan 3
44 Det Kedcham 3
45 นริสา ตัณฑัยย์ 3
46 Pattara Leelahavarong 3
47 โรงพยาบาลศิริราช. ฝ่ายเภสัชกรรม 3
48 Narisa Tantai 3
49 พัทธรา ลีฬหวรงค์ 3
50 Lily Ingsrisawang 3
51 สุรสันต์ วิเวกเมธากร 2
52 Surasan Vivekmethakorn 2
53 Utsana Tonmukayakul 2
54 Vijj Kasemsap 2
55 Thanaporn Bussabawalai 2
56 Thanom Supaporn 2
57 Usa Chaykhetkaew 2
58 อุษณา ตัณมุขยกุล 2
59 Nattiya Kapol 2
60 Namfon Sribundit 2
61 คัคนางค์ โตสงวน 2
62 Chitpranee Vasavid 2
63 Yaowalak Amrumpai 2
64 Pagamas Maitreemit 2
65 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 2
66 Rapeepun Chalongsuk 2
67 ธนพร บุษบาวไล 2
68 Kakanang Tosanguan 2
69 Napatcha Wongchaya 2
70 สุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด 2
71 Supatcharin Suwannakerd 2
72 Naiyana Praditsitthikorn 2
73 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 2
74 International Health Policy Program 2
75 No information provided 2
76 Piya Hanvoravongchai 2
77 ณภัชชา วงศ์ฉายา 2
78 ภูษิต ประคองสาย 2
79 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
80 Phusit Prakongsai 2
81 จิตปราณี วาศวิท 2
82 วิชช์ เกษมทรัพย์ 2
83 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
84 จอมขวัญ โยธาสมุทร 2
85 ถนอม สุภาพร 2
86 Panarasri Khonputsa 1
87 Sarinee Keawsawang 1
88 Yupin Tamteeranon 1
89 Wanna Hanshaoworakul 1
90 Health Interventional Technology Assessment Program 1
91 สาริณี แก้วสว่าง 1
92 Silpakorn University. Faculty of Pharmacy 1
93 Sukhum Jiamton 1
94 Russell S 1
95 โครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายต่อภาระโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
96 Khannika Thitiboonsuwan 1
97 มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ 1
98 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
99 กรรณิการ์ ฐิติบุญสุวรรณ 1
100 Chanida Lertpitakpong 1
101 ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
102 ยุพิน ตามธีรนนท์ 1
103 Program of Assessment on Technology and Health Policy, Ministry of Public Health 1
104 Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Mahidol University 1
105 ปัณรสี ขอนพุดซา 1
106 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program 1
107 สุทธิษา สมนา 1
108 Ministry of Public Health. International Health Policy Program (IHPP) 1
109 Mahidol University,Faculty of Pharmacy 1
110 Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development 1
111 Sutthisa Sommana 1
112 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1
113 Colin Mathers 1
114 Jurgen Rehm 1
115 Kakanang Chaisiri 1
116 Silpakorn University,Faculty of Pharmacy 1
117 Kasetsart University. Faculty of Science 1
118 Kanitta Bundhamcharoen 1
119 Danai Chinnacom 1
120 ดนัย ชินคำ 1
121 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 1
122 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
123 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ 1
124 Phramongkutklao Hospital. Outpatient and Family Medicine Department 1
125 ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์ 1
126 Jirapan Roungrong 1
127 Mugford, Miranda 1
128 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
129 Radom Chaugwon 1
130 Supon Limwattananon 1
131 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
132 World health organization,Geneva,Switzerland 1
133 Ministry of Public Health. International Health Policy Program Thailand (IHPP) 1
134 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP) 1
135 กุณฑิกา ดำรงปราชญ์ 1
136 Yuwadee Leelukhanaveera 1
137 Narin Hiransuthikul 1
138 Thunyarat Anothaisintawee 1
139 Public health and regulatory policies, Centre for addiction and mental health 1
140 Orapan Phothihang 1
141 Nitichen Kittiratchakool 1
142 นิธิเจน กิตติรัชกุล 1
143 อรพรรณ โพธิหัง 1
144 วรัญญา รัตนวิภาพงษ์ 1
145 Jayadeep Patra 1
146 ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี 1
147 Svetlana Popova 1
148 Waranya Rattanavipapong 1
149 Chewanan Leartpiriyasuwat 1
150 Kuntika Dumrongprat 1
151 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1
152 อดุลย์ โมฮารา 1
153 สุวรรณี ละออปักษิณ 1
154 Adun Mohara 1
155 Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health, Thailand 1
156 Ladda Damrikarnlerd 1
157 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
158 Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
159 Suwannee Laoopugsin 1
160 World Health Organization Fellow & PhD candidate in Health Economics, University of East Anglia, Norwich, England 1
161 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital 1
162 Health Systems Research Institute 1
163 International Health Policy Program Thailand 1
164 Health invention and technology assessment program 1
165 Jongkol Letiendumrong 1
166 วริทธิ์ จันทรสถาพรจิต 1
167 Pongchai Anukoolsawat 1
168 Varit Chantarastapornchit 1
169 Piyamitr Sritara 1
170 International Health Policy Program (IHPP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 3
3 2558 3
4 2556 4
5 2554 1
6 2551 1
7 2550 1
8 2549 1
9 2548 2
10 543 36
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การประเมินระบบข้อมูลและรายงานสุขภาพนักเรียนในงานบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษาสองจังหวัดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2559
2 ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2576
3 การจัดกลุ่มงานวิจัยด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย: การทบทวนระบบจัดกลุ่มงานวิจัยสุขภาพใน 5 ประเทศ
4 เติมเต็มช่องว่างทางความรู้ เพื่อนำไปสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ : ทางเลือกงานวิจัยด้านสุขภาพในอนาคต
ปี พ.ศ. 2558
5 สถานการณ์การจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับคนพิการในโรงพยาบาลของรัฐ
6 ความพึงพอใจของคนพิการต่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่โรงพยาบาลของรัฐใน 8 จังหวัด
7 โครงการทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
ปี พ.ศ. 2556
8 การคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดี ในประชากรไทย
9 แนวทางการคัดกรองภาวะโลหิตจางระดับประชากรในประเทศไทย
10 ประสิทธิผลและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากในกลุ่มประชากรทั่วไป
11 ความคุ้มค่าของการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
12 การสำรวจการสั่งจ่ายวิตามินและเกลือแร่เสริมแก่หญิงไทยมีครรภ์
ปี พ.ศ. 2551
13 Making Health Technology Assessment Information Available for Decision Making: The Development of a Thai Database
ปี พ.ศ. 2550
14 คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
15 Targeting antiretroviral therapy: lessons from a longitudinal study of morbidity and treatment in relation to CD4 count in Thailand
ปี พ.ศ. 2548
16 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
17 Is it worth offering a routine laparoscopic cholecystectomy in developing countries? A Thailand case study