ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Yot Teerawattananon
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- Yot teerawatananon
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 42
2 Sripen Tantivess 26
3 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 23
4 Pritaporn Kingkaew 19
5 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 18
6 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 14
7 ศิตาพร ยังคง 12
8 Sitaporn Youngkong 12
9 ทรงยศ พิลาสันต์ 11
10 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 11
11 Tanunya Koopitakkajorn 10
12 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 10
13 Patsri Srisuwan 9
14 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 9
15 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 9
16 Songyot Pilasant 8
17 Teera Sirisamutr 8
18 สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล 8
19 ธีระ ศิริสมุด 8
20 Surachai Kotirum 7
21 Kaewkul Tantipisitkul 7
22 แก้วกุล ตันติพิสิฐกุล 7
23 สุรชัย โกติรัมย์ 7
24 Health intervention and technology assessment program 6
25 Usa Chaikledkaew 6
26 Wantanee Kulpeng 6
27 วันทนีย์ กุลเพ็ง 6
28 Montarat Thavorncharoensap 5
29 Pitsaphun Werayingyong 5
30 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 5
31 สุธาสินี คำหลวง 5
32 Suthasinee Kumluang 5
33 Chutima Kumdee 4
34 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 4
35 ชุติมา คำดี 4
36 Det Kedcham 3
37 นริสา ตัณฑัยย์ 3
38 โรงพยาบาลศิริราช. ฝ่ายเภสัชกรรม 3
39 เดช เกตุฉ่ำ 3
40 Narisa Tantai 3
41 Jomkwan Yothasamut 3
42 Lily Ingsrisawang 3
43 Pattara Leelahavarong 3
44 Songyot Pilasan 3
45 อินทิรา ยมาภัย 3
46 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 3
47 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 2
48 สุรสันต์ วิเวกเมธากร 2
49 Surasan Vivekmethakorn 2
50 อุษณา ตัณมุขยกุล 2
51 Thanaporn Bussabawalai 2
52 คัคนางค์ โตสงวน 2
53 Utsana Tonmukayakul 2
54 Pagamas Maitreemit 2
55 ณภัชชา วงศ์ฉายา 2
56 Thanom Supaporn 2
57 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 2
58 Yaowalak Amrumpai 2
59 Nattiya Kapol 2
60 Kakanang Tosanguan 2
61 Namfon Sribundit 2
62 Naiyana Praditsitthikorn 2
63 Piya Hanvoravongchai 2
64 Supatcharin Suwannakerd 2
65 สุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด 2
66 International Health Policy Program 2
67 Napatcha Wongchaya 2
68 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
69 No information provided 2
70 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
71 Phusit Prakongsai 2
72 ภูษิต ประคองสาย 2
73 จิตปราณี วาศวิท 2
74 ถนอม สุภาพร 2
75 วิชช์ เกษมทรัพย์ 2
76 Danai Chinnacom 1
77 Panarasri Khonputsa 1
78 โครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายต่อภาระโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
79 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
80 ดนัย ชินคำ 1
81 Health Interventional Technology Assessment Program 1
82 Nitichen Kittiratchakool 1
83 นิธิเจน กิตติรัชกุล 1
84 Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Mahidol University 1
85 Program of Assessment on Technology and Health Policy, Ministry of Public Health 1
86 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
87 Silpakorn University. Faculty of Pharmacy 1
88 ยุพิน ตามธีรนนท์ 1
89 Mugford, Miranda 1
90 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 1
91 ปัณรสี ขอนพุดซา 1
92 Yupin Tamteeranon 1
93 Sutthisa Sommana 1
94 Silpakorn University,Faculty of Pharmacy 1
95 Thunyarat Anothaisintawee 1
96 ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี 1
97 Mahidol University,Faculty of Pharmacy 1
98 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
99 Jurgen Rehm 1
100 Kakanang Chaisiri 1
101 Waranya Rattanavipapong 1
102 วรัญญา รัตนวิภาพงษ์ 1
103 Kasetsart University. Faculty of Science 1
104 Phramongkutklao Hospital. Outpatient and Family Medicine Department 1
105 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program 1
106 Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development 1
107 สุทธิษา สมนา 1
108 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1
109 ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
110 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ 1
111 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
112 Varit Chantarastapornchit 1
113 Narin Hiransuthikul 1
114 วริทธิ์ จันทรสถาพรจิต 1
115 Chewanan Leartpiriyasuwat 1
116 Health invention and technology assessment program 1
117 Health Systems Research Institute 1
118 International Health Policy Program Thailand 1
119 Ministry of Public Health. International Health Policy Program Thailand (IHPP) 1
120 Radom Chaugwon 1
121 Svetlana Popova 1
122 Jayadeep Patra 1
123 Colin Mathers 1
124 Public health and regulatory policies, Centre for addiction and mental health 1
125 World health organization,Geneva,Switzerland 1
126 Kuntika Dumrongprat 1
127 กุณฑิกา ดำรงปราชญ์ 1
128 Piyamitr Sritara 1
129 Pongchai Anukoolsawat 1
130 กรรณิการ์ ฐิติบุญสุวรรณ 1
131 International Health Policy Program (IHPP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
132 Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
133 สาริณี แก้วสว่าง 1
134 Khannika Thitiboonsuwan 1
135 Chanida Lertpitakpong 1
136 Wanna Hanshaoworakul 1
137 Suwannee Laoopugsin 1
138 Ladda Damrikarnlerd 1
139 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
140 Adun Mohara 1
141 World Health Organization Fellow & PhD candidate in Health Economics, University of East Anglia, Norwich, England 1
142 สุวรรณี ละออปักษิณ 1
143 อดุลย์ โมฮารา 1
144 Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health, Thailand 1
145 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1
146 Russell S 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 3
3 2558 3
4 2556 4
5 2554 1
6 2551 1
7 2550 1
8 2549 1
9 2548 2
10 543 36
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การประเมินระบบข้อมูลและรายงานสุขภาพนักเรียนในงานบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษาสองจังหวัดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2559
2 ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2576
3 การจัดกลุ่มงานวิจัยด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย: การทบทวนระบบจัดกลุ่มงานวิจัยสุขภาพใน 5 ประเทศ
4 เติมเต็มช่องว่างทางความรู้ เพื่อนำไปสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ : ทางเลือกงานวิจัยด้านสุขภาพในอนาคต
ปี พ.ศ. 2558
5 สถานการณ์การจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับคนพิการในโรงพยาบาลของรัฐ
6 ความพึงพอใจของคนพิการต่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่โรงพยาบาลของรัฐใน 8 จังหวัด
7 โครงการทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
ปี พ.ศ. 2556
8 การคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดี ในประชากรไทย
9 แนวทางการคัดกรองภาวะโลหิตจางระดับประชากรในประเทศไทย
10 ประสิทธิผลและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากในกลุ่มประชากรทั่วไป
11 ความคุ้มค่าของการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
12 การสำรวจการสั่งจ่ายวิตามินและเกลือแร่เสริมแก่หญิงไทยมีครรภ์
ปี พ.ศ. 2551
13 Making Health Technology Assessment Information Available for Decision Making: The Development of a Thai Database
ปี พ.ศ. 2550
14 คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
15 Targeting antiretroviral therapy: lessons from a longitudinal study of morbidity and treatment in relation to CD4 count in Thailand
ปี พ.ศ. 2548
16 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
17 Is it worth offering a routine laparoscopic cholecystectomy in developing countries? A Thailand case study