ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Yot Teerawattananon
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
และรู้จักในชื่อของ
- Yot teerawatananon
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 28
2 Sripen Tantivess 18
3 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 15
4 Pritaporn Kingkaew 15
5 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 14
6 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 12
7 Tanunya Koopitakkajorn 9
8 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 9
9 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 8
10 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 8
11 Patsri Srisuwan 8
12 Sitaporn Youngkong 8
13 ศิตาพร ยังคง 8
14 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 8
15 Teera Sirisamutr 5
16 สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล 5
17 Usa Chaikledkaew 5
18 ทรงยศ พิลาสันต์ 5
19 ธีระ ศิริสมุด 5
20 Wantanee Kulpeng 4
21 Surachai Kotirum 4
22 Kaewkul Tantipisitkul 4
23 สุรชัย โกติรัมย์ 4
24 วันทนีย์ กุลเพ็ง 4
25 Montarat Thavorncharoensap 4
26 Health intervention and technology assessment program 4
27 แก้วกุล ตันติพิสิฐกุล 4
28 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 3
29 Jomkwan Yothasamut 3
30 Songyot Pilasant 3
31 Lily Ingsrisawang 3
32 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 3
33 เดช เกตุฉ่ำ 3
34 Det Kedcham 3
35 Piya Hanvoravongchai 2
36 Pattara Leelahavarong 2
37 No information provided 2
38 Songyot Pilasan 2
39 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 2
40 โรงพยาบาลศิริราช. ฝ่ายเภสัชกรรม 2
41 นริสา ตัณฑัยย์ 2
42 Narisa Tantai 2
43 Health Systems Research Institute 1
44 ถนอม สุภาพร 1
45 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
46 International Health Policy Program Thailand 1
47 Piyamitr Sritara 1
48 จิตปราณี วาศวิท 1
49 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
50 World Health Organization Fellow & PhD candidate in Health Economics, University of East Anglia, Norwich, England 1
51 Pongchai Anukoolsawat 1
52 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
53 Narin Hiransuthikul 1
54 Ministry of Public Health. International Health Policy Program Thailand (IHPP) 1
55 Suthasinee Kumluang 1
56 Naiyana Praditsitthikorn 1
57 สุธาสินี คำหลวง 1
58 วริทธิ์ จันทรสถาพรจิต 1
59 ภูษิต ประคองสาย 1
60 Pitsaphun Werayingyong 1
61 Chewanan Leartpiriyasuwat 1
62 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 1
63 Varit Chantarastapornchit 1
64 Health invention and technology assessment program 1
65 ยุพิน ตามธีรนนท์ 1
66 Khannika Thitiboonsuwan 1
67 สาริณี แก้วสว่าง 1
68 กรรณิการ์ ฐิติบุญสุวรรณ 1
69 International Health Policy Program (IHPP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
70 Chanida Lertpitakpong 1
71 ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
72 ปัณรสี ขอนพุดซา 1
73 Radom Chaugwon 1
74 Program of Assessment on Technology and Health Policy, Ministry of Public Health 1
75 Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Mahidol University 1
76 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
77 Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
78 สุวรรณี ละออปักษิณ 1
79 International Health Policy Program 1
80 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
81 Phusit Prakongsai 1
82 Thanom Supaporn 1
83 อดุลย์ โมฮารา 1
84 Suwannee Laoopugsin 1
85 Ladda Damrikarnlerd 1
86 Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health, Thailand 1
87 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1
88 Adun Mohara 1
89 ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี 1
90 สุทธิษา สมนา 1
91 Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development 1
92 Kasetsart University. Faculty of Science 1
93 Phramongkutklao Hospital. Outpatient and Family Medicine Department 1
94 Sutthisa Sommana 1
95 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1
96 วรัญญา รัตนวิภาพงษ์ 1
97 Nattiya Kapol 1
98 Kakanang Tosanguan 1
99 คัคนางค์ โตสงวน 1
100 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program 1
101 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ 1
102 อุษณา ตัณมุขยกุล 1
103 โครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายต่อภาระโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
104 Panarasri Khonputsa 1
105 Yupin Tamteeranon 1
106 Utsana Tonmukayakul 1
107 สุรสันต์ วิเวกเมธากร 1
108 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
109 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
110 Health Interventional Technology Assessment Program 1
111 Surasan Vivekmethakorn 1
112 Pagamas Maitreemit 1
113 Waranya Rattanavipapong 1
114 Supatcharin Suwannakerd 1
115 Jayadeep Patra 1
116 สุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด 1
117 Colin Mathers 1
118 Svetlana Popova 1
119 ชุติมา คำดี 1
120 กุณฑิกา ดำรงปราชญ์ 1
121 World health organization,Geneva,Switzerland 1
122 Chutima Kumdee 1
123 Public health and regulatory policies, Centre for addiction and mental health 1
124 Napatcha Wongchaya 1
125 Jurgen Rehm 1
126 Silpakorn University,Faculty of Pharmacy 1
127 Thunyarat Anothaisintawee 1
128 Namfon Sribundit 1
129 Yaowalak Amrumpai 1
130 Mahidol University,Faculty of Pharmacy 1
131 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
132 ณภัชชา วงศ์ฉายา 1
133 Kakanang Chaisiri 1
134 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 1
135 Kuntika Dumrongprat 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 6
2 2556 16
3 2554 1
4 2552 3
5 2551 6
6 2550 1
7 2549 1
8 2548 1
9 2543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Disabled Persons Satisfaction with Rehabilitation and Assistive Devices Services Provided by Public Hospital in 8 Provinces
2 Medical Rehabilitation Services for Person with Disabilities: The Perspectives of Clients, Providers and Policymakers
3 Outcomes and Factors Influencing Access to Assistive Device for Mobility Disabled People
4 Utilization and Reimbursements of Assistive Devices for People with Disabilities under Thai Public Health Insurance Schemes
5 Medical Rehabilitation Services for People Living with Disabilities in Thailand: Current Situations in Public Hospitals
6 โครงการทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
ปี พ.ศ. 2556
7 ความคุ้มค่าของการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีในประเทศไทย
8 แนวทางการคัดกรองโรคหืดระดับประชากรในประเทศไทย
9 ต้นทุนประสิทธิผลของการตรวจคัดกรองผู้มีปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับประชากรในประเทศไทย
10 การคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดี ในประชากรไทย
11 ประสิทธิผลและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของมาตรการคัดกรองสุขภาพเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนน
12 แนวทางการคัดกรองภาวะโลหิตจางระดับประชากรในประเทศไทย
13 ต้นทุนอรรถประโยชน์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม ๑ ครั้งในชีวิตของผู้หญิงไทย
14 การคัดกรองวัณโรคระดับประชากรในประเทศไทย
15 แนวทางการคัดกรองโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด Atrial Fibrillation ระดับประชากรในประเทศไทย
16 รูปแบบบริการให้คำปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชากรทั่วไป
17 แนวทางตรวจคัดกรองภาวะทุพโภชนาการระดับประชากรในประเทศไทย
18 การตรวจคัดกรองสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทย
19 ประสิทธิผลและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากในกลุ่มประชากรทั่วไป
20 การประเมินความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง
21 แนวทางการคัดกรองโรคไตอักเสบและนิ่วในไตในประชากรไทย
22 การจัดลำดับความสำคัญของโรคหรือปัญหาสุขภาพที่ควรคัดกรองในประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2554
23 การสำรวจการสั่งจ่ายวิตามินและเกลือแร่เสริมแก่หญิงไทยมีครรภ์
ปี พ.ศ. 2552
24 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เชิงอภิมานประสิทธิผลของยากลุ่มสตาติน ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยในการลดการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลันและโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน
25 ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการขาดงานและด้อยประสิทธิภาพการทำงานจากการบริโภคแอลกอฮอล์
26 The potential of provider-initiated voluntary HIV counseling and testing at health care settings in Thailand
ปี พ.ศ. 2551
27 การสร้างขีดความสามารถสำหรับการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพในประเทศไทย
28 Making Health Technology Assessment Information Available for Decision Making: The Development of a Thai Database
29 A historical development of health technology assessment in Thailand
30 Global burden of disease and injury and economic cost attributable to alcohol use and alcohol use disorders
31 Research for development of an optimal policy strategy for prevention and control of cervical cancer in Thailand
32 Cost-utility analysis of recombinant human erythropoietin in anemic cancer patients induced by chemotherapy in Thailand
ปี พ.ศ. 2550
33 คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
34 Costs of Lifetime Treatment of Acute Coronary Syndrome at Ramathibodi Hospital
ปี พ.ศ. 2548
35 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2543
36 Implications of Private Practice in Public Hospitals on the Cesarean Rate in Thailand