ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Yot Teerawattananon
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- Yot teerawatananon
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 42
2 Sripen Tantivess 26
3 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 23
4 Pritaporn Kingkaew 19
5 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 18
6 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 14
7 ศิตาพร ยังคง 12
8 Sitaporn Youngkong 12
9 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 11
10 ทรงยศ พิลาสันต์ 11
11 Tanunya Koopitakkajorn 10
12 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 10
13 Patsri Srisuwan 9
14 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 9
15 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 9
16 Songyot Pilasant 8
17 Teera Sirisamutr 8
18 สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล 8
19 ธีระ ศิริสมุด 8
20 Surachai Kotirum 7
21 Kaewkul Tantipisitkul 7
22 แก้วกุล ตันติพิสิฐกุล 7
23 สุรชัย โกติรัมย์ 7
24 Wantanee Kulpeng 6
25 วันทนีย์ กุลเพ็ง 6
26 Health intervention and technology assessment program 6
27 Usa Chaikledkaew 6
28 Pitsaphun Werayingyong 5
29 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 5
30 Suthasinee Kumluang 5
31 Montarat Thavorncharoensap 5
32 สุธาสินี คำหลวง 5
33 Chutima Kumdee 4
34 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 4
35 ชุติมา คำดี 4
36 โรงพยาบาลศิริราช. ฝ่ายเภสัชกรรม 3
37 Pattara Leelahavarong 3
38 อินทิรา ยมาภัย 3
39 Jomkwan Yothasamut 3
40 Lily Ingsrisawang 3
41 Songyot Pilasan 3
42 เดช เกตุฉ่ำ 3
43 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 3
44 Det Kedcham 3
45 นริสา ตัณฑัยย์ 3
46 Narisa Tantai 3
47 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
48 Piya Hanvoravongchai 2
49 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
50 No information provided 2
51 Supatcharin Suwannakerd 2
52 ถนอม สุภาพร 2
53 Naiyana Praditsitthikorn 2
54 ภูษิต ประคองสาย 2
55 Thanaporn Bussabawalai 2
56 สุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด 2
57 Thanom Supaporn 2
58 Phusit Prakongsai 2
59 จิตปราณี วาศวิท 2
60 วิชช์ เกษมทรัพย์ 2
61 International Health Policy Program 2
62 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 2
63 คัคนางค์ โตสงวน 2
64 สุรสันต์ วิเวกเมธากร 2
65 Utsana Tonmukayakul 2
66 Napatcha Wongchaya 2
67 อุษณา ตัณมุขยกุล 2
68 Kakanang Tosanguan 2
69 Surasan Vivekmethakorn 2
70 Nattiya Kapol 2
71 ณภัชชา วงศ์ฉายา 2
72 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 2
73 Namfon Sribundit 2
74 Pagamas Maitreemit 2
75 Yaowalak Amrumpai 2
76 World Health Organization Fellow & PhD candidate in Health Economics, University of East Anglia, Norwich, England 1
77 Pongchai Anukoolsawat 1
78 Adun Mohara 1
79 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1
80 Piyamitr Sritara 1
81 อดุลย์ โมฮารา 1
82 สุวรรณี ละออปักษิณ 1
83 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
84 วริทธิ์ จันทรสถาพรจิต 1
85 Narin Hiransuthikul 1
86 Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health, Thailand 1
87 Ministry of Public Health. International Health Policy Program Thailand (IHPP) 1
88 Varit Chantarastapornchit 1
89 Chewanan Leartpiriyasuwat 1
90 International Health Policy Program Thailand 1
91 Health invention and technology assessment program 1
92 Health Systems Research Institute 1
93 สาริณี แก้วสว่าง 1
94 Silpakorn University. Faculty of Pharmacy 1
95 ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
96 Russell S 1
97 Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Mahidol University 1
98 Program of Assessment on Technology and Health Policy, Ministry of Public Health 1
99 Mugford, Miranda 1
100 ยุพิน ตามธีรนนท์ 1
101 Chanida Lertpitakpong 1
102 Wanna Hanshaoworakul 1
103 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
104 Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
105 Suwannee Laoopugsin 1
106 International Health Policy Program (IHPP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
107 กรรณิการ์ ฐิติบุญสุวรรณ 1
108 Khannika Thitiboonsuwan 1
109 Radom Chaugwon 1
110 Ladda Damrikarnlerd 1
111 Jurgen Rehm 1
112 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
113 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
114 Health Interventional Technology Assessment Program 1
115 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ 1
116 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program 1
117 Kasetsart University. Faculty of Science 1
118 Phramongkutklao Hospital. Outpatient and Family Medicine Department 1
119 Nitichen Kittiratchakool 1
120 นิธิเจน กิตติรัชกุล 1
121 Yupin Tamteeranon 1
122 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 1
123 ปัณรสี ขอนพุดซา 1
124 ดนัย ชินคำ 1
125 Panarasri Khonputsa 1
126 โครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายต่อภาระโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
127 Danai Chinnacom 1
128 Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development 1
129 สุทธิษา สมนา 1
130 Jayadeep Patra 1
131 Colin Mathers 1
132 Kakanang Chaisiri 1
133 Svetlana Popova 1
134 Public health and regulatory policies, Centre for addiction and mental health 1
135 กุณฑิกา ดำรงปราชญ์ 1
136 World health organization,Geneva,Switzerland 1
137 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
138 Mahidol University,Faculty of Pharmacy 1
139 วรัญญา รัตนวิภาพงษ์ 1
140 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1
141 Sutthisa Sommana 1
142 Waranya Rattanavipapong 1
143 ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี 1
144 Silpakorn University,Faculty of Pharmacy 1
145 Thunyarat Anothaisintawee 1
146 Kuntika Dumrongprat 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 3
3 2558 3
4 2556 4
5 2554 1
6 2551 1
7 2550 1
8 2549 1
9 2548 2
10 543 36
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การประเมินระบบข้อมูลและรายงานสุขภาพนักเรียนในงานบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษาสองจังหวัดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2559
2 ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2576
3 การจัดกลุ่มงานวิจัยด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย: การทบทวนระบบจัดกลุ่มงานวิจัยสุขภาพใน 5 ประเทศ
4 เติมเต็มช่องว่างทางความรู้ เพื่อนำไปสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ : ทางเลือกงานวิจัยด้านสุขภาพในอนาคต
ปี พ.ศ. 2558
5 สถานการณ์การจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับคนพิการในโรงพยาบาลของรัฐ
6 ความพึงพอใจของคนพิการต่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่โรงพยาบาลของรัฐใน 8 จังหวัด
7 โครงการทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
ปี พ.ศ. 2556
8 การคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดี ในประชากรไทย
9 แนวทางการคัดกรองภาวะโลหิตจางระดับประชากรในประเทศไทย
10 ประสิทธิผลและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากในกลุ่มประชากรทั่วไป
11 ความคุ้มค่าของการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
12 การสำรวจการสั่งจ่ายวิตามินและเกลือแร่เสริมแก่หญิงไทยมีครรภ์
ปี พ.ศ. 2551
13 Making Health Technology Assessment Information Available for Decision Making: The Development of a Thai Database
ปี พ.ศ. 2550
14 คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
15 Targeting antiretroviral therapy: lessons from a longitudinal study of morbidity and treatment in relation to CD4 count in Thailand
ปี พ.ศ. 2548
16 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
17 Is it worth offering a routine laparoscopic cholecystectomy in developing countries? A Thailand case study