ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Yot Teerawattananon
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
และรู้จักในชื่อของ
- Yot teerawatananon
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 28
2 Sripen Tantivess 18
3 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 15
4 Pritaporn Kingkaew 15
5 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 14
6 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 12
7 Tanunya Koopitakkajorn 9
8 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 9
9 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 8
10 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 8
11 Patsri Srisuwan 8
12 Sitaporn Youngkong 8
13 ศิตาพร ยังคง 8
14 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 8
15 Usa Chaikledkaew 5
16 Teera Sirisamutr 5
17 ธีระ ศิริสมุด 5
18 สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล 5
19 ทรงยศ พิลาสันต์ 5
20 Surachai Kotirum 4
21 Montarat Thavorncharoensap 4
22 Health intervention and technology assessment program 4
23 Kaewkul Tantipisitkul 4
24 Wantanee Kulpeng 4
25 วันทนีย์ กุลเพ็ง 4
26 แก้วกุล ตันติพิสิฐกุล 4
27 สุรชัย โกติรัมย์ 4
28 เดช เกตุฉ่ำ 3
29 Songyot Pilasant 3
30 Det Kedcham 3
31 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 3
32 Jomkwan Yothasamut 3
33 Lily Ingsrisawang 3
34 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 3
35 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 2
36 นริสา ตัณฑัยย์ 2
37 Songyot Pilasan 2
38 Narisa Tantai 2
39 โรงพยาบาลศิริราช. ฝ่ายเภสัชกรรม 2
40 Pattara Leelahavarong 2
41 No information provided 2
42 Piya Hanvoravongchai 2
43 ปัณรสี ขอนพุดซา 1
44 Yupin Tamteeranon 1
45 ยุพิน ตามธีรนนท์ 1
46 Program of Assessment on Technology and Health Policy, Ministry of Public Health 1
47 Panarasri Khonputsa 1
48 Utsana Tonmukayakul 1
49 Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Mahidol University 1
50 สุรสันต์ วิเวกเมธากร 1
51 อุษณา ตัณมุขยกุล 1
52 โครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายต่อภาระโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
53 International Health Policy Program (IHPP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
54 Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
55 Suwannee Laoopugsin 1
56 Ladda Damrikarnlerd 1
57 Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health, Thailand 1
58 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
59 Surasan Vivekmethakorn 1
60 Chanida Lertpitakpong 1
61 Khannika Thitiboonsuwan 1
62 สาริณี แก้วสว่าง 1
63 กรรณิการ์ ฐิติบุญสุวรรณ 1
64 ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
65 Silpakorn University,Faculty of Pharmacy 1
66 Waranya Rattanavipapong 1
67 Pagamas Maitreemit 1
68 วรัญญา รัตนวิภาพงษ์ 1
69 Nattiya Kapol 1
70 Yaowalak Amrumpai 1
71 ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี 1
72 Mahidol University,Faculty of Pharmacy 1
73 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1
74 Thunyarat Anothaisintawee 1
75 Namfon Sribundit 1
76 Kakanang Tosanguan 1
77 คัคนางค์ โตสงวน 1
78 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program 1
79 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ 1
80 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
81 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
82 Phramongkutklao Hospital. Outpatient and Family Medicine Department 1
83 Kasetsart University. Faculty of Science 1
84 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1
85 Sutthisa Sommana 1
86 สุทธิษา สมนา 1
87 Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development 1
88 Health Interventional Technology Assessment Program 1
89 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 1
90 กุณฑิกา ดำรงปราชญ์ 1
91 World health organization,Geneva,Switzerland 1
92 Chutima Kumdee 1
93 Public health and regulatory policies, Centre for addiction and mental health 1
94 Kuntika Dumrongprat 1
95 Radom Chaugwon 1
96 Ministry of Public Health. International Health Policy Program Thailand (IHPP) 1
97 Suthasinee Kumluang 1
98 Naiyana Praditsitthikorn 1
99 สุธาสินี คำหลวง 1
100 ชุติมา คำดี 1
101 Svetlana Popova 1
102 ณภัชชา วงศ์ฉายา 1
103 Kakanang Chaisiri 1
104 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 1
105 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
106 Jurgen Rehm 1
107 Napatcha Wongchaya 1
108 Supatcharin Suwannakerd 1
109 Jayadeep Patra 1
110 สุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด 1
111 Colin Mathers 1
112 วริทธิ์ จันทรสถาพรจิต 1
113 Narin Hiransuthikul 1
114 ภูษิต ประคองสาย 1
115 World Health Organization Fellow & PhD candidate in Health Economics, University of East Anglia, Norwich, England 1
116 จิตปราณี วาศวิท 1
117 Pongchai Anukoolsawat 1
118 Adun Mohara 1
119 Phusit Prakongsai 1
120 Thanom Supaporn 1
121 สุวรรณี ละออปักษิณ 1
122 International Health Policy Program 1
123 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
124 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
125 Piyamitr Sritara 1
126 Health invention and technology assessment program 1
127 Pitsaphun Werayingyong 1
128 Chewanan Leartpiriyasuwat 1
129 Varit Chantarastapornchit 1
130 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
131 International Health Policy Program Thailand 1
132 ถนอม สุภาพร 1
133 Health Systems Research Institute 1
134 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
135 อดุลย์ โมฮารา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 6
2 2556 16
3 2554 1
4 2552 3
5 2551 6
6 2550 1
7 2549 1
8 2548 1
9 2543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Disabled Persons Satisfaction with Rehabilitation and Assistive Devices Services Provided by Public Hospital in 8 Provinces
2 Medical Rehabilitation Services for Person with Disabilities: The Perspectives of Clients, Providers and Policymakers
3 Outcomes and Factors Influencing Access to Assistive Device for Mobility Disabled People
4 Utilization and Reimbursements of Assistive Devices for People with Disabilities under Thai Public Health Insurance Schemes
5 Medical Rehabilitation Services for People Living with Disabilities in Thailand: Current Situations in Public Hospitals
6 โครงการทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
ปี พ.ศ. 2556
7 ความคุ้มค่าของการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีในประเทศไทย
8 แนวทางการคัดกรองโรคหืดระดับประชากรในประเทศไทย
9 ต้นทุนประสิทธิผลของการตรวจคัดกรองผู้มีปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับประชากรในประเทศไทย
10 การคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดี ในประชากรไทย
11 ประสิทธิผลและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของมาตรการคัดกรองสุขภาพเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนน
12 แนวทางการคัดกรองภาวะโลหิตจางระดับประชากรในประเทศไทย
13 ต้นทุนอรรถประโยชน์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม ๑ ครั้งในชีวิตของผู้หญิงไทย
14 การคัดกรองวัณโรคระดับประชากรในประเทศไทย
15 แนวทางการคัดกรองโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด Atrial Fibrillation ระดับประชากรในประเทศไทย
16 รูปแบบบริการให้คำปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชากรทั่วไป
17 แนวทางตรวจคัดกรองภาวะทุพโภชนาการระดับประชากรในประเทศไทย
18 การตรวจคัดกรองสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทย
19 ประสิทธิผลและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากในกลุ่มประชากรทั่วไป
20 การประเมินความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง
21 แนวทางการคัดกรองโรคไตอักเสบและนิ่วในไตในประชากรไทย
22 การจัดลำดับความสำคัญของโรคหรือปัญหาสุขภาพที่ควรคัดกรองในประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2554
23 การสำรวจการสั่งจ่ายวิตามินและเกลือแร่เสริมแก่หญิงไทยมีครรภ์
ปี พ.ศ. 2552
24 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เชิงอภิมานประสิทธิผลของยากลุ่มสตาติน ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยในการลดการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลันและโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน
25 ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการขาดงานและด้อยประสิทธิภาพการทำงานจากการบริโภคแอลกอฮอล์
26 The potential of provider-initiated voluntary HIV counseling and testing at health care settings in Thailand
ปี พ.ศ. 2551
27 การสร้างขีดความสามารถสำหรับการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพในประเทศไทย
28 Making Health Technology Assessment Information Available for Decision Making: The Development of a Thai Database
29 A historical development of health technology assessment in Thailand
30 Global burden of disease and injury and economic cost attributable to alcohol use and alcohol use disorders
31 Research for development of an optimal policy strategy for prevention and control of cervical cancer in Thailand
32 Cost-utility analysis of recombinant human erythropoietin in anemic cancer patients induced by chemotherapy in Thailand
ปี พ.ศ. 2550
33 คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
34 Costs of Lifetime Treatment of Acute Coronary Syndrome at Ramathibodi Hospital
ปี พ.ศ. 2548
35 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2543
36 Implications of Private Practice in Public Hospitals on the Cesarean Rate in Thailand