ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Yeshey Penjor
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Boonchai Sangpetngam 2
2 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
3 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
4 Thanathon Sesuk 1
5 กระมล ทองธรรมชาติ 1
6 สมชัย วัฒนการุณ 1
7 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
8 Pantharee Boonsatorn 1
9 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
10 ศุกันยา ห้วยผัด 1
11 สุวดี ยาป่าคาย 1
12 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
13 กมลชนก ยวดยง 1
14 อวย เกตุสิงห์ 1
15 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
16 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
17 Suchin Arunsawatwong 1
18 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
19 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
20 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
21 สิทธิพร แอกทอง 1
22 Anawatch Mitpratan 1
23 Kasidit Nootong 1
24 Chayaporn Supachartwong 1
25 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
26 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
27 Jittima Chatchawansaisin 1
28 Waraporn Siriterm 1
29 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
30 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
31 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
32 Acom Sornsute 1
33 Chariya Uiyyasathian 1
34 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
35 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
36 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
37 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
38 ประธาน ดาบเพชร 1
39 ธวัชชัย สันติสุข 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
42 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
43 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
44 สุวิชา ทองสิมา 1
45 วัลลภ แย้มเหมือน 1
46 สำเริง แย้มโสภี 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
49 วิไล ชินธเนศ 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
51 อุทัย บุญประเสริฐ 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
53 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
54 คัคนางค์ มณีศรี 1
55 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
56 สมพร พรมดี 1
57 สิริพร สิวราวุฒิ 1
58 Varunee Padmasankh 1
59 Pornpimol Muanjai 1
60 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
61 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
62 Walaisiri Muangsiri 1
63 Thada Jirajaras 1
64 Rajalida Lipikorn 1
65 เอกชัย อดุลยธรรม 1
66 ไววิทย์ พุทธารี 1
67 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
68 วาสนา เสียงดัง 1
69 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
70 สายฝน ควรผดุง 1
71 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
72 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
73 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
74 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
75 Chonticha Srisawang 1
76 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
77 วัฒนชัย สมิทธากร 1
78 Jaitip Paiboon 1
79 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
80 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
81 Wilai Anomasiri 1
82 Vanida Chantarateptawan 1
83 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
84 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
85 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
86 Kittisak Likhitwitayawuid 1
87 Supa Chantharasakul 1
88 Vimolmas Lipipun 1
89 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
90 Garnpimol C. Ritthidej 1
91 Panee Boonthavi 1
92 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
93 Sumphan Wongseripipatana 1
94 กาญจนา แก้วเทพ 1
95 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
96 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
97 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
98 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
100 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
101 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
102 Somying Tumwasorn 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
105 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
106 ศิริชัย ศิริกายะ 1
107 Srilert Chotpantarat 1
108 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
109 Chalermpol Leevailoj 1
110 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
111 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
112 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
113 มยุรี ตันติสิระ 1
114 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
115 ประคอง ชอบเสียง 1
116 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
117 ๋Janes, Gavin W. 1
118 ชอุ่ม มลิลา 1
119 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
120 Chakkaphan Sutthirat 1
121 พรรณี กาญจนพลู 1
122 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
123 สุมิตรา พูลทอง 1
124 รุ่งราวี ทองกันยา 1
125 Phanphen Wattanaarsakit 1
126 วินัย งามแสง 1
127 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
128 นภสร โกวรรธนะกุล 1
129 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
130 กำจัด มงคลกุล 1
131 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
132 สุมา เมืองใย 1
133 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
134 Sompol Sanguanrungsirikul 1
135 Ampa Luiengpirom 1
136 Kitpramuk Tantayaporn 1
137 บรรจง คณะวรรณ 1
138 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
139 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
140 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
141 Naiyana Chaiyabutr 1
142 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
143 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
144 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
145 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
146 วิมล เหมะจันทร 1
147 ละอองทิพย์ เหมะ 1
148 Puttipongse Varavudhi 1
149 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
150 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2553 1
ผลงานวิจัย