ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ลาภิศรินทร์ บุญประเสริฐ 4
2 ตักษณันท์ กล้าหาญ 4
3 วิมล สำราญวานิช 3
4 Rajapaksha, Anushka Upamali 2
5 Sang, Ryong Lee 2
6 Ming, Zhang 2
7 Mohamed, Abdul Rahman 2
8 Al-Wabel, Mohammad 2
9 Sethupathi, Sumathi 2
10 จีระวรรณ สร้อยเงิน 2
11 ศักดิ์สิทธิ์ หัสมินทร์ 2
12 สุกัญญา สุตะพันธ์ 2
13 จีรากาญจน์ ยืนยง 2
14 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
15 กิตติปกรณ์ อ้มเถื่อน 2
16 Sang, Soo Lee 2
17 Mohamad Nor, Norhusna 2
18 ปิยะมิตร ศรีธรา 2
19 Vichai Aekplakorn 2
20 รัชตะ รัชตะนาวิน 2
21 วิชัย เอกพลากร 2
22 Community Medicine Center 2
23 Sukit Yamwong 2
24 พงษ์อมร บุนนาค 2
25 Piyamitr Sritara 2
26 Rajata Rajatanavin 2
27 Pongamorn Bunnag 2
28 Sayan Cheepudomvit 2
29 ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
30 สายัณห์ ชีพอุดมวิทย์ 2
31 ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข 1
32 จิรากาญจน์ ยืนยง 1
33 Ramesh, R. 1
34 Department of Medicine, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Bangkok 1
35 ธารทิพย จันทรนิมะ 1
36 เพลินใจ ฝ่ายสงฆ์ 1
37 Huang, Chuanwei 1
38 วรรณงาม มาระครอง 1
39 Chu, Y. H. 1
40 Li, H. 1
41 ธิดารัตน์ สร้อยจักร 1
42 Wu, Tom 1
43 Wang, J. 1
44 Chen, Lang 1
45 He, Q. 1
46 Wang, Junling 1
47 He, M. 1
48 Wong, Patricia Jia Yiing 1
49 Lian, Hairong. 1
50 Zhang, G. Q. 1
51 Chen, C. L. 1
52 Wang, J. Y. 1
53 Jin, K. X. 1
54 Luo, B. C. 1
55 Yu, S. C. M. 1
56 Chien, A. 1
57 Department of Medicine, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Bangkok 10400 1
58 สรกฤช ฆารโสภณ 1
59 Liu, X. J. 1
60 Shi, Z. 1
61 Liu, Y. 1
62 Wang, Cuiping. 1
63 อมร หนองขุ่นสาร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2557 2
4 2556 2
5 2555 3
6 2554 3
7 2553 10
8 2552 5
9 2550 2
10 543 24
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Biochars as Potential Adsorbers of CH4, CO2 and H2S
ปี พ.ศ. 2559
2 Biochars as Potential Adsorbers of CH4, CO2 and H2S
ปี พ.ศ. 2557
3 การพัฒนาศาสตร์การสอนเนื้อหาวิชา (PCK) ของครูวิทยาศาสตร์
4 การพัฒนาเป็นครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพกับทิศทางด้านการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ในชั้นเรียน วิทยาศาสตร์ในเชิงเมตาคอกนิชั่นในประเทศไทย สิงคโปร์ และเวียดนาม
ปี พ.ศ. 2556
5 Aerodynamic characteristics of canard-forward swept wing aircraft configurations.
6 The mechanism clarification of Ni–Mn–Fe–Ga alloys with excellent and stable functional properties.
ปี พ.ศ. 2555
7 โครงการ "การพัฒนาทักษะการคิด เมตะคอกนิชัน และความตระหนักถึงความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมเพื่อส่งเสริมการรู้วิทยาศาสตร์"
8 Ultraviolet photovoltaic effect in BiFeO3/Nb-SrTiO3 heterostructure
9 Solvability of three-point boundary value problems at resonance with a p-laplacian on finite and infinite intervals
ปี พ.ศ. 2554
10 Heuristic Based Planning Approach For Improving Wireless Network Coverage Of Multi-Storey Building
11 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ทุนการศึกษาปริญญาเอก โดยมีนางวราวรรณ ศิริอุเทน เป็นผู้รับทุน
12 กระบวนการตัดสินใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่องฟิสิกส์ นิวเคลียร์จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS)ของ Yuenyon (2006)
ปี พ.ศ. 2553
13 โครงการการพัฒนาเครือข่ายการประเมินผลการจัดการศึกษา
14 กาารพัฒนาศาสตร์การสอนเนื้อหา(PCK) ของครูฟิสิกส์ในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์โดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม(STS Approach)
15 การพัฒนาศาสตร์การสอนเนื้อหา (PCK) ของครูฟิสิกส์ในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์โดยใช้แนวความคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS Approach)
16 การเชื่อมโยงวัฒนธรรมการเรียนรู้ในบริบทสังคมไทยกับการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระบบโรงเรียน
17 การเชื่อมโยงวัฒนธรรมการเรียนรู้ในบริบทสังคมไทยกับการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระบบโรงเรียน
18 รูปแบบความเข้าใจเรื่องของไหลและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ที่ได้รับการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม
19 ความสามารถในการประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนจากการเรียนรู้เรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมของ Yuenyong (2006) ที่สอดแทรกแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
20 การวิเคราะห์ความสามารถทางเทคโนโลยีของนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องคลื่นเสียงตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม (STS approach)
21 การส่งเสริมการรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโนนม่วง จังหวัดขอนแก่นในการเรียนรู้เรื่องปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS approach)
22 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนรู้เรื่องเสียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS)
ปี พ.ศ. 2552
23 Phenomenological analysis of domain width in rhombohedral BiFeO3 films
24 การเชื่อมโยงวัฒนธรรมการเรียนรู้ในบริบทสังคมไทย กับการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในระบบโรงเรียน
25 ความสามารถทางเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม
26 การแก้ปัญหาและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสารชีวโมเลกุล โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
27 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนรู้ เรื่อง ดินและปัญหามลพิษทางดินของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม [STS]
ปี พ.ศ. 2550
28 คะแนนความเสี่ยงโรคเบาหวานสำหรับคนไทย
29 การส่งเสริมพัฒนาศษสตร์ในการสอนเนื้อหา (PCK)ของฝึกสอนฟิกส์/เคมี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูระหว่างการฝึกสอน