ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wonnop Visessanguan
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรรณพ วิเศษสงวน 27
2 Soottawat Benjakul 25
3 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 21
4 Somboon Tanasupawat 6
5 Chodsana Sriket 5
6 Fereidoon Shahidi 4
7 Phanat Kittiphattanabawon 4
8 Thammarat Kaewmanee 3
9 ธรรมรัตน์ แก้วมณี 3
10 Hideki Kishimura 3
11 Jittiporn Kruenate 3
12 พณัฐ กิตติพัฒนบวร 3
13 โชษณ ศรีเกตุ 3
14 Kenji Hara 3
15 Sittiruk Roytrakul 3
16 Kenji Sonomoto 3
17 Amonlaya Tosukhowong 3
18 Takeshi Zendo 3
19 Plearnpis Luxananil 3
20 Ruud Valyasevi 3
21 เพลินพิศ ลักษณะนิล 2
22 Rossawan Intarasirisawat 2
23 สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 2
24 รสวันต์ อินทรศิริสวัสดิ์ 2
25 Peter A. Wierenga 2
26 ปรีณาภา เทพกสิกุล 2
27 ทนง เอี่ยวศิริ 2
28 Tanong Aewsiri 2
29 Harry Gruppen 2
30 Woraprayote, Weerapong 2
31 Jaruwan Sitdhipol 2
32 Asami Yoshida 2
33 ลภัสรดา พุ่มพวง 2
34 รุจ วัลยะเสวี 2
35 Laphaslada Pumpuang 2
36 Kingcha, Yutthana 2
37 Amonphanpokin, Pannawit 2
38 อมลยา โตสุโขวงศ์ 2
39 Kirk L. Parkin 1
40 Wanaporn Tapingkae 1
41 จิตติ์พร เครือเนตร 1
42 Paweena Dikit 1
43 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 1
44 Pawadee Methacanon 1
45 ภาวดี เมธะคานนท์ 1
46 Punnanee Sumpavapol 1
47 ลินนา ทองยงค์ 1
48 Xiao Liang 1
49 Jianping Wu 1
50 ปุณณาณี สัมภวะผล 1
51 Aran H-Kittikun 1
52 นิภา โชคสัจจะวาที 1
53 Nipa Chokesajjawatee 1
54 Linna Tongyonk 1
55 วรรณพร ทะพิงค์แก 1
56 Srianant Wansen 1
57 Jirut Meesane 1
58 Thummanoon Prodpran 1
59 Yaowapa Thiansilakul 1
60 เยาวภา เธียรศิลากุล 1
61 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ 1
62 อติกร ปัญญา 1
63 Suthasinee Yarnpakdee 1
64 ธรรมนูญ โปรดปราน 1
65 เรืองอุไร พร้อมใจ 1
66 Sanit Kamdee 1
67 Vethachai Plengvidhya 1
68 เวทชัย เปล่งวิทยา 1
69 สนิตย์ คำดี 1
70 ศรีอนันต์ วรรณเสน 1
71 Preenapa Thepkasikul 1
72 Ruangurai Promchai 1
73 Suppasil Maneerat 1
74 Sunee Chansakaow 1
75 Juthamas Mahajaroensiri 1
76 สุนีย์ จันทร์สกาว 1
77 Narumol Vachirapatama 1
78 สุชาติ ปันจัยสีห์ 1
79 Chaiyavat Chaiyasut 1
80 C. Punjaisee 1
81 Yutthana Kingcha 1
82 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 1
83 ก่องกาญจน์, กิจรุ่งโรจน์ 1
84 Janthima Jaresitthikunchai 1
85 สุธาสินี ญาณภักดี 1
86 Suttirug Phatcharat 1
87 จันทิมา จเรสิทธิกุลชัย 1
88 Chakkawat Chantarasuwan 1
89 Kusaimah Manheem 1
90 Kongkarn Kijroongrojana 1
91 Zendo, Takeshi 1
92 S. Tharata 1
93 Thanapun Taprig 1
94 Akaracharanya, Ancharida 1
95 Kongtasorn, Chananya 1
96 Nitcha Chamreonsaksri 1
97 Preenapha Tepkasikul 1
98 Atikorn Panya 1
99 Ancharida Acharacharanya 1
100 Sorapukdee, Supaluk 1
101 Chantarasataporn, Patomporn 1
102 Kingeaw Chareonpornsook 1
103 Suchat Punjaisee 1
104 Angel B. Encarnacion 1
105 Suwabun Chirachanchai 1
106 Rangrong Yoksan 1
107 Sonomoto, Kenji 1
108 Saowapar Khianngam 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 5
2 2555 8
3 2554 13
4 2553 9
5 2552 1
6 2551 2
7 2547 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 Water-based nano-sized chitin and chitosan as seafood additive through a case study of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)
2 Influences of muscle composition and structure of pork from different breeds on stability and textural properties of cooked meat emulsion
3 Screening and characterization of protease-producing Virgibacillus, Halobacillus and Oceanobacillus strains from Thai fermented fish
4 Anti-listeria activity of poly(lactic acid)/sawdust particle biocomposite film impregnated with pediocin PA-1/AcH and its use in raw sliced pork
5 Anti-listeria activity of poly(lactic acid)/sawdust particle biocomposite film impregnated with pediocin PA-1/AcH and its use in raw sliced pork
ปี พ.ศ. 2555
6 Anti-listeria activity of Pediococcus pentosaceus BCC 3772 and application as starter culture for Nham, a traditional fermented pork sausage
7 Retardation of post-mortem changes of freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) stored in ice by legume seed extracts
8 Antioxidative and functional properties of protein hydrolysate from defatted skipjack (Katsuwonous pelamis) roe.
9 Low molecular weight trypsin from hepatopancreas of freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii): Characteristics and biochemical properties
10 Cryoprotective effect of gelatin hydrolysate from blacktip shark skin on surimi subjected to different freeze-thaw cycles
11 Garvieacin Q, a novel class II bacteriocin from Lactococcus garvieae BCC 43578
12 The effect of heating conditions on polyphenol oxidase, proteases and melanosis in pre-cooked Pacific white shrimp during refrigerated storage
13 Effect of Extraction Temperature on Functional Properties and Antioxidative Activities of Gelatin from Shark Skin
ปี พ.ศ. 2554
14 Biogenic amine formation in Nham, a Thai fermented sausage, and the reduction by commercial starter culture, Lactobacillus plantarum BCC 9546
15 Impacts of Freezing and Frozen Storage on Quality Changes of Seafoods
16 Effect of NaCl on thermal aggregation of egg white proteins from duck egg
17 Characterisation of proteolytic enzymes from muscle and hepatopancreas of fresh water prawn (Macrobrachium rosenbergii)
18 Effect of Acetic Acid and Commercial Protease Pretreatment on Salting and Characteristics of Salted Duck Egg
19 Effects of Salting Processes and Time on the Chemical Composition, Textural Properties, and Microstructure of Cooked Duck Egg
20 Collagenolytic serine protease in fresh water prawn (Macrobrachium rosenbergii): Characteristics and its impact on muscle during iced storage
21 Chemical compositions of the roes from skipjack, tongol and bonito
22 Effects of sodium carbonate and sodium bicarbonate on yield and characteristics of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)
23 8-Hydroxygenistein formation of soybean fermented with Aspergillus oryzae BCC 3088
24 Enhancement of Emulsifying Properties of Cuttlefish Skin Gelatin by Modification with N-hydroxysuccinimide Esters of Fatty Acids.
25 Effect of legume seed extracts on the inhibition of proteolytic activity and muscle degradation of fresh water prawn (Macrobrachium rosenbergii).
26 Screening and identification of selected halophilic bacteria producing histamine and alkaline phosphatase
ปี พ.ศ. 2553
27 Bacillus siamensis sp. nov., isolated from salted crab (poo-khem) in Thailand
28 Whole cell immobilisation of Natrinema gari BCC 24369 for histamine degradation
29 Characterization of an unexpected bioemulsifier from spent yeast obtained from Thai traditional liquor distillation
30 Isolation and characterisation of collagen from the skin of brownbanded bamboo shark (Chiloscyllium punctatum)
31 Comparative study on characteristics of gelatin from the skins of brownbanded bamboo shark and blacktip shark as affected by extraction conditions
32 Extraction and characterisation of pepsin-solubilised collagens from the skin of bigeye snapper (Priacanthus tayenus and Priacanthus macracanthus)
33 Antioxidative activity and emulsifying properties of cuttlefish skin gelatin–tannic acid complex as influenced by types of interaction
34 Combination effects of whey protein concentrate and calcium chloride on the properties of goatfish surimi gel
35 Taxonomy of xylanolytic bacteria and characterization of xylanase from selected strains
ปี พ.ศ. 2552
36 Monitoring Lactobacillus plantarum BCC 9546 starter culture during fermentation of Nham, a traditional Thai pork sausage
ปี พ.ศ. 2551
37 Identification and determination of seven synthetic dyes in foodstuffs and soft drinks on Monolithic C18 column by high performance liquid chromatography
38 Taxonomy and Protease of Halophilic bacteria isolated from Pla-ra
ปี พ.ศ. 2547
39 Screening and identification of protease-producing halophilic bacteria from fermented fish, Pla-ra