ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wongsakorn Charoenpanitseri
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chariya Uiyyasathian 2
2 Vanida Chantarateptawan 1
3 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
4 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
5 ศิริชัย ศิริกายะ 1
6 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
7 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
8 Srilert Chotpantarat 1
9 กาญจนา แก้วเทพ 1
10 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
11 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
12 วัฒนชัย สมิทธากร 1
13 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
14 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
15 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
16 Wilai Anomasiri 1
17 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
18 Jaitip Paiboon 1
19 Chalermpol Leevailoj 1
20 Boonchai Sangpetngam 1
21 วิไล ชินธเนศ 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
23 อุทัย บุญประเสริฐ 1
24 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
25 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
27 คัคนางค์ มณีศรี 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
30 Somying Tumwasorn 1
31 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
32 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
33 Panee Boonthavi 1
34 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
36 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
37 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
38 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
39 Kittisak Likhitwitayawuid 1
40 พรรณี กาญจนพลู 1
41 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
42 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
43 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
44 สุมา เมืองใย 1
45 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
46 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
47 วิมล เหมะจันทร 1
48 Chakkaphan Sutthirat 1
49 ประคอง ชอบเสียง 1
50 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
51 Yeshey Penjor 1
52 สุมิตรา พูลทอง 1
53 รุ่งราวี ทองกันยา 1
54 ชอุ่ม มลิลา 1
55 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
56 ๋Janes, Gavin W. 1
57 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
58 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
59 Vimolmas Lipipun 1
60 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
61 มยุรี ตันติสิระ 1
62 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
63 Garnpimol C. Ritthidej 1
64 Supa Chantharasakul 1
65 Sumphan Wongseripipatana 1
66 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
67 บรรจง คณะวรรณ 1
68 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
69 Puttipongse Varavudhi 1
70 Kitpramuk Tantayaporn 1
71 ละอองทิพย์ เหมะ 1
72 Sompol Sanguanrungsirikul 1
73 Naiyana Chaiyabutr 1
74 Ampa Luiengpirom 1
75 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
76 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
77 Wanida Hemakul 1
78 Acom Sornsute 1
79 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
80 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
81 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
82 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
83 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
84 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
85 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
86 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
87 Pantharee Boonsatorn 1
88 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
89 Thanathon Sesuk 1
90 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
91 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
92 กระมล ทองธรรมชาติ 1
93 สมชัย วัฒนการุณ 1
94 ศุกันยา ห้วยผัด 1
95 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
96 Kasidit Nootong 1
97 Phanphen Wattanaarsakit 1
98 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
99 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
100 วินัย งามแสง 1
101 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
102 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
103 กำจัด มงคลกุล 1
104 นภสร โกวรรธนะกุล 1
105 Chonticha Srisawang 1
106 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
107 Anawatch Mitpratan 1
108 สิทธิพร แอกทอง 1
109 Waraporn Siriterm 1
110 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
111 Chayaporn Supachartwong 1
112 Jittima Chatchawansaisin 1
113 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
114 สุวดี ยาป่าคาย 1
115 Suchin Arunsawatwong 1
116 สายฝน ควรผดุง 1
117 สิริพร สิวราวุฒิ 1
118 สมพร พรมดี 1
119 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
120 วาสนา เสียงดัง 1
121 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
122 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
123 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
124 สุวิชา ทองสิมา 1
125 วัลลภ แย้มเหมือน 1
126 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
127 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
128 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
129 ธวัชชัย สันติสุข 1
130 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
131 สำเริง แย้มโสภี 1
132 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
133 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
134 ไววิทย์ พุทธารี 1
135 กมลชนก ยวดยง 1
136 อวย เกตุสิงห์ 1
137 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
138 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
139 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
140 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
141 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
142 ประธาน ดาบเพชร 1
143 Thada Jirajaras 1
144 Varunee Padmasankh 1
145 Pornpimol Muanjai 1
146 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
147 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
148 Walaisiri Muangsiri 1
149 Rajalida Lipikorn 1
150 เอกชัย อดุลยธรรม 1
151 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
2 Total colorings of glued graphs