ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wongsakorn Charoenpanitseri
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chariya Uiyyasathian 2
2 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
3 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
4 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
5 ไววิทย์ พุทธารี 1
6 Pornpimol Muanjai 1
7 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
8 Varunee Padmasankh 1
9 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
10 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
11 วาสนา เสียงดัง 1
12 สุวิชา ทองสิมา 1
13 วัลลภ แย้มเหมือน 1
14 สำเริง แย้มโสภี 1
15 สมพร พรมดี 1
16 สิริพร สิวราวุฒิ 1
17 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
18 สายฝน ควรผดุง 1
19 Walaisiri Muangsiri 1
20 Rajalida Lipikorn 1
21 สุวดี ยาป่าคาย 1
22 Suchin Arunsawatwong 1
23 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
24 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
25 Thanathon Sesuk 1
26 กระมล ทองธรรมชาติ 1
27 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
28 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
29 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
30 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
31 ประธาน ดาบเพชร 1
32 Thada Jirajaras 1
33 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
34 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
35 อวย เกตุสิงห์ 1
36 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
37 กมลชนก ยวดยง 1
38 เอกชัย อดุลยธรรม 1
39 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
40 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
41 Chalermpol Leevailoj 1
42 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
43 Boonchai Sangpetngam 1
44 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
46 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
47 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
48 Srilert Chotpantarat 1
49 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
50 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
51 กาญจนา แก้วเทพ 1
52 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
53 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
54 Vanida Chantarateptawan 1
55 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
56 ศิริชัย ศิริกายะ 1
57 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
58 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
59 Wanida Hemakul 1
60 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
64 ธวัชชัย สันติสุข 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
67 คัคนางค์ มณีศรี 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
69 อุทัย บุญประเสริฐ 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
71 Somying Tumwasorn 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
73 วิไล ชินธเนศ 1
74 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
75 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
76 ศุกันยา ห้วยผัด 1
77 สมชัย วัฒนการุณ 1
78 Kitpramuk Tantayaporn 1
79 ละอองทิพย์ เหมะ 1
80 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
81 Puttipongse Varavudhi 1
82 Sompol Sanguanrungsirikul 1
83 Ampa Luiengpirom 1
84 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
85 Naiyana Chaiyabutr 1
86 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
87 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
88 พรรณี กาญจนพลู 1
89 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
90 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
91 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
92 สุมา เมืองใย 1
93 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
94 วิมล เหมะจันทร 1
95 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
96 บรรจง คณะวรรณ 1
97 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
98 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
99 Panee Boonthavi 1
100 วัฒนชัย สมิทธากร 1
101 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
102 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
103 Jaitip Paiboon 1
104 Wilai Anomasiri 1
105 Kittisak Likhitwitayawuid 1
106 Supa Chantharasakul 1
107 Vimolmas Lipipun 1
108 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
109 มยุรี ตันติสิระ 1
110 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
111 Garnpimol C. Ritthidej 1
112 Sumphan Wongseripipatana 1
113 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
114 Chakkaphan Sutthirat 1
115 ประคอง ชอบเสียง 1
116 Waraporn Siriterm 1
117 Kasidit Nootong 1
118 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
119 สิทธิพร แอกทอง 1
120 Anawatch Mitpratan 1
121 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
122 Chayaporn Supachartwong 1
123 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
124 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
125 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
126 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
127 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
128 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
129 Acom Sornsute 1
130 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
131 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
132 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
133 Jittima Chatchawansaisin 1
134 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
135 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
136 Yeshey Penjor 1
137 สุมิตรา พูลทอง 1
138 รุ่งราวี ทองกันยา 1
139 ชอุ่ม มลิลา 1
140 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
141 ๋Janes, Gavin W. 1
142 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
143 กำจัด มงคลกุล 1
144 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
145 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
146 Chonticha Srisawang 1
147 Phanphen Wattanaarsakit 1
148 วินัย งามแสง 1
149 นภสร โกวรรธนะกุล 1
150 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
151 Pantharee Boonsatorn 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
2 Total colorings of glued graphs