ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wongsakorn Charoenpanitseri
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chariya Uiyyasathian 2
2 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
3 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
4 กาญจนา แก้วเทพ 1
5 Vanida Chantarateptawan 1
6 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
7 Srilert Chotpantarat 1
8 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
9 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
10 ศิริชัย ศิริกายะ 1
11 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
12 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
13 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
14 Panee Boonthavi 1
15 วัฒนชัย สมิทธากร 1
16 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
17 Jaitip Paiboon 1
18 Wilai Anomasiri 1
19 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
20 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
22 อุทัย บุญประเสริฐ 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
24 วิไล ชินธเนศ 1
25 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
26 คัคนางค์ มณีศรี 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
28 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
29 Somying Tumwasorn 1
30 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
31 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
32 Boonchai Sangpetngam 1
33 Kittisak Likhitwitayawuid 1
34 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
35 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
36 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
38 Chalermpol Leevailoj 1
39 Supa Chantharasakul 1
40 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
41 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
42 Chakkaphan Sutthirat 1
43 พรรณี กาญจนพลู 1
44 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
45 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
46 วิมล เหมะจันทร 1
47 สุมา เมืองใย 1
48 ประคอง ชอบเสียง 1
49 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
50 Yeshey Penjor 1
51 สุมิตรา พูลทอง 1
52 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
53 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
54 รุ่งราวี ทองกันยา 1
55 ๋Janes, Gavin W. 1
56 ชอุ่ม มลิลา 1
57 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
58 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
59 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
60 มยุรี ตันติสิระ 1
61 บรรจง คณะวรรณ 1
62 Vimolmas Lipipun 1
63 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
64 Sumphan Wongseripipatana 1
65 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
66 Garnpimol C. Ritthidej 1
67 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
68 Ampa Luiengpirom 1
69 Kitpramuk Tantayaporn 1
70 ละอองทิพย์ เหมะ 1
71 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
72 Puttipongse Varavudhi 1
73 Sompol Sanguanrungsirikul 1
74 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
75 Naiyana Chaiyabutr 1
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
77 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
78 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
79 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
80 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
81 Acom Sornsute 1
82 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
83 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
84 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
85 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
86 Pantharee Boonsatorn 1
87 สมชัย วัฒนการุณ 1
88 Thanathon Sesuk 1
89 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
90 สุวดี ยาป่าคาย 1
91 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
92 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
93 ศุกันยา ห้วยผัด 1
94 กระมล ทองธรรมชาติ 1
95 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
96 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
97 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
98 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
99 Chonticha Srisawang 1
100 Phanphen Wattanaarsakit 1
101 วินัย งามแสง 1
102 กำจัด มงคลกุล 1
103 นภสร โกวรรธนะกุล 1
104 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
105 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
106 Jittima Chatchawansaisin 1
107 สิทธิพร แอกทอง 1
108 Waraporn Siriterm 1
109 Kasidit Nootong 1
110 Anawatch Mitpratan 1
111 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
112 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
113 Chayaporn Supachartwong 1
114 Suchin Arunsawatwong 1
115 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
116 สิริพร สิวราวุฒิ 1
117 สมพร พรมดี 1
118 สุวิชา ทองสิมา 1
119 สายฝน ควรผดุง 1
120 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
121 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
122 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
123 วาสนา เสียงดัง 1
124 วัลลภ แย้มเหมือน 1
125 สำเริง แย้มโสภี 1
126 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
127 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
128 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
129 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
130 ธวัชชัย สันติสุข 1
131 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
132 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
133 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
134 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
135 อวย เกตุสิงห์ 1
136 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
137 ประธาน ดาบเพชร 1
138 กมลชนก ยวดยง 1
139 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
140 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
141 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
142 Thada Jirajaras 1
143 Rajalida Lipikorn 1
144 Pornpimol Muanjai 1
145 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
146 ไววิทย์ พุทธารี 1
147 Varunee Padmasankh 1
148 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
149 เอกชัย อดุลยธรรม 1
150 Walaisiri Muangsiri 1
151 Wanida Hemakul 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
2 Total colorings of glued graphs