ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wongsakorn Charoenpanitseri
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chariya Uiyyasathian 2
2 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
3 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
4 Chonticha Srisawang 1
5 Phanphen Wattanaarsakit 1
6 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
7 กำจัด มงคลกุล 1
8 นภสร โกวรรธนะกุล 1
9 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
10 วินัย งามแสง 1
11 Jittima Chatchawansaisin 1
12 สิทธิพร แอกทอง 1
13 Waraporn Siriterm 1
14 Kasidit Nootong 1
15 Anawatch Mitpratan 1
16 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
17 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
18 Chayaporn Supachartwong 1
19 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
20 Yeshey Penjor 1
21 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
22 พรรณี กาญจนพลู 1
23 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
24 สุมา เมืองใย 1
25 วิมล เหมะจันทร 1
26 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
27 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
28 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
29 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
30 Chakkaphan Sutthirat 1
31 รุ่งราวี ทองกันยา 1
32 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
33 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
34 ชอุ่ม มลิลา 1
35 ๋Janes, Gavin W. 1
36 ประคอง ชอบเสียง 1
37 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
38 สุมิตรา พูลทอง 1
39 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
40 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
41 ประธาน ดาบเพชร 1
42 Thada Jirajaras 1
43 อวย เกตุสิงห์ 1
44 กมลชนก ยวดยง 1
45 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
46 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
47 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
48 Rajalida Lipikorn 1
49 เอกชัย อดุลยธรรม 1
50 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
51 ไววิทย์ พุทธารี 1
52 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
53 Pornpimol Muanjai 1
54 Varunee Padmasankh 1
55 Walaisiri Muangsiri 1
56 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
57 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
58 Suchin Arunsawatwong 1
59 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
60 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
61 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
62 Acom Sornsute 1
63 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
64 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
65 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
66 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
67 Pantharee Boonsatorn 1
68 สมชัย วัฒนการุณ 1
69 Thanathon Sesuk 1
70 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
71 สุวดี ยาป่าคาย 1
72 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
73 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
74 ศุกันยา ห้วยผัด 1
75 กระมล ทองธรรมชาติ 1
76 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
77 ละอองทิพย์ เหมะ 1
78 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
79 วิไล ชินธเนศ 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
81 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
83 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
85 คัคนางค์ มณีศรี 1
86 อุทัย บุญประเสริฐ 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
88 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
89 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
90 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
92 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
93 Somying Tumwasorn 1
94 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
95 Wanida Hemakul 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
97 สายฝน ควรผดุง 1
98 สิริพร สิวราวุฒิ 1
99 สมพร พรมดี 1
100 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
101 วาสนา เสียงดัง 1
102 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
103 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
104 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
105 สุวิชา ทองสิมา 1
106 วัลลภ แย้มเหมือน 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
110 ธวัชชัย สันติสุข 1
111 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
112 สำเริง แย้มโสภี 1
113 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
114 Boonchai Sangpetngam 1
115 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
116 Garnpimol C. Ritthidej 1
117 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
118 Vimolmas Lipipun 1
119 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
120 Sumphan Wongseripipatana 1
121 Panee Boonthavi 1
122 Kittisak Likhitwitayawuid 1
123 Supa Chantharasakul 1
124 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
125 มยุรี ตันติสิระ 1
126 Naiyana Chaiyabutr 1
127 Sompol Sanguanrungsirikul 1
128 Puttipongse Varavudhi 1
129 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
130 Ampa Luiengpirom 1
131 บรรจง คณะวรรณ 1
132 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
133 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
134 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
135 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
136 ศิริชัย ศิริกายะ 1
137 Vanida Chantarateptawan 1
138 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
139 Srilert Chotpantarat 1
140 Chalermpol Leevailoj 1
141 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
142 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
143 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
144 Wilai Anomasiri 1
145 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
146 วัฒนชัย สมิทธากร 1
147 Jaitip Paiboon 1
148 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
149 กาญจนา แก้วเทพ 1
150 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
151 Kitpramuk Tantayaporn 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
2 Total colorings of glued graphs