ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wilai Anomasiri
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 5
2 Sompol Sanguanrungsirikul 2
3 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
4 Vanida Chantarateptawan 1
5 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
6 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
7 ศิริชัย ศิริกายะ 1
8 Srilert Chotpantarat 1
9 Chalermpol Leevailoj 1
10 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
11 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
12 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
13 กาญจนา แก้วเทพ 1
14 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
15 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
16 Panee Boonthavi 1
17 วัฒนชัย สมิทธากร 1
18 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
19 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
20 Jaitip Paiboon 1
21 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
22 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
23 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
24 คัคนางค์ มณีศรี 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
26 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
28 Witcha Lertwipatrakul 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
30 Pongsak Yuktanandana 1
31 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
33 วิไล ชินธเนศ 1
34 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
35 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
36 Kittisak Likhitwitayawuid 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
38 Somying Tumwasorn 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
40 อุทัย บุญประเสริฐ 1
41 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
42 Boonchai Sangpetngam 1
43 Sumphan Wongseripipatana 1
44 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
45 ประคอง ชอบเสียง 1
46 ชอุ่ม มลิลา 1
47 ๋Janes, Gavin W. 1
48 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
49 Chakkaphan Sutthirat 1
50 สุมา เมืองใย 1
51 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
52 พรรณี กาญจนพลู 1
53 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
54 รุ่งราวี ทองกันยา 1
55 นภสร โกวรรธนะกุล 1
56 Phanphen Wattanaarsakit 1
57 วินัย งามแสง 1
58 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
59 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
60 สุมิตรา พูลทอง 1
61 Yeshey Penjor 1
62 กำจัด มงคลกุล 1
63 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
64 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
65 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
66 มยุรี ตันติสิระ 1
67 บรรจง คณะวรรณ 1
68 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
69 Vimolmas Lipipun 1
70 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
71 Chonnikan Ariyakul 1
72 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
73 Garnpimol C. Ritthidej 1
74 Ampa Luiengpirom 1
75 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
76 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
77 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
78 วิมล เหมะจันทร 1
79 ละอองทิพย์ เหมะ 1
80 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
81 Naiyana Chaiyabutr 1
82 Kitpramuk Tantayaporn 1
83 Puttipongse Varavudhi 1
84 Supa Chantharasakul 1
85 Onanong Kulaputana 1
86 ศุกันยา ห้วยผัด 1
87 กระมล ทองธรรมชาติ 1
88 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
89 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
90 สมชัย วัฒนการุณ 1
91 Pantharee Boonsatorn 1
92 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
93 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
94 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
95 Thanathon Sesuk 1
96 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
97 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
98 กมลชนก ยวดยง 1
99 อวย เกตุสิงห์ 1
100 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
101 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
102 สุวดี ยาป่าคาย 1
103 Suchin Arunsawatwong 1
104 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
105 Acom Sornsute 1
106 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
107 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
108 Jittima Chatchawansaisin 1
109 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
110 Chayaporn Supachartwong 1
111 Chonticha Srisawang 1
112 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
113 Umaporn Methmaolee 1
114 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
115 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
116 สิทธิพร แอกทอง 1
117 Anawatch Mitpratan 1
118 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
119 Chariya Uiyyasathian 1
120 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
121 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
122 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
123 Kasidit Nootong 1
124 Waraporn Siriterm 1
125 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
126 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
127 ประธาน ดาบเพชร 1
128 สุวิชา ทองสิมา 1
129 Sureeporn Satityanuruk 1
130 วัลลภ แย้มเหมือน 1
131 Natkrita Imkrajang 1
132 Pratoom Moungmee 1
133 สมพร พรมดี 1
134 สายฝน ควรผดุง 1
135 สิริพร สิวราวุฒิ 1
136 Jakapong Khaothin 1
137 สำเริง แย้มโสภี 1
138 Atchasai Siritantikorn 1
139 Monchai Chalaprawat 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
142 ธวัชชัย สันติสุข 1
143 Siriluck Otakal 1
144 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
145 Sasima Pakulanon 1
146 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
147 Praparat Chuntavan 1
148 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
149 Varunee Padmasankh 1
150 Pornpimol Muanjai 1
151 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
152 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
153 Walaisiri Muangsiri 1
154 Thada Jirajaras 1
155 Rajalida Lipikorn 1
156 เอกชัย อดุลยธรรม 1
157 Issarang Nuchprayoon 1
158 ไววิทย์ พุทธารี 1
159 Borwornluk Thongthawee 1
160 วาสนา เสียงดัง 1
161 Anan Srikiatkhachorn 1
162 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
163 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
164 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
165 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
166 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
167 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2553 1
4 2552 2
5 2550 1
6 2549 1
7 2548 1
8 2544 2
9 2543 1