ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wilai Anomasiri
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 5
2 Sompol Sanguanrungsirikul 2
3 ไววิทย์ พุทธารี 1
4 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
5 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
6 Issarang Nuchprayoon 1
7 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
8 Pornpimol Muanjai 1
9 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
10 Varunee Padmasankh 1
11 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
12 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
13 Borwornluk Thongthawee 1
14 สายฝน ควรผดุง 1
15 สิริพร สิวราวุฒิ 1
16 Jakapong Khaothin 1
17 Praparat Chuntavan 1
18 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
19 Walaisiri Muangsiri 1
20 วาสนา เสียงดัง 1
21 Anan Srikiatkhachorn 1
22 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
23 Rajalida Lipikorn 1
24 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
25 สุวดี ยาป่าคาย 1
26 Suchin Arunsawatwong 1
27 Thanathon Sesuk 1
28 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
29 ศุกันยา ห้วยผัด 1
30 กระมล ทองธรรมชาติ 1
31 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
32 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
33 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
34 ประธาน ดาบเพชร 1
35 Thada Jirajaras 1
36 สมพร พรมดี 1
37 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
38 อวย เกตุสิงห์ 1
39 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
40 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
41 กมลชนก ยวดยง 1
42 เอกชัย อดุลยธรรม 1
43 สุวิชา ทองสิมา 1
44 วิไล ชินธเนศ 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
46 อุทัย บุญประเสริฐ 1
47 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
49 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
51 คัคนางค์ มณีศรี 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
53 Somying Tumwasorn 1
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
55 Chalermpol Leevailoj 1
56 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
57 Umaporn Methmaolee 1
58 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
59 Boonchai Sangpetngam 1
60 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
61 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
62 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
63 Witcha Lertwipatrakul 1
64 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
65 Atchasai Siritantikorn 1
66 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
67 Sasima Pakulanon 1
68 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
69 สำเริง แย้มโสภี 1
70 Natkrita Imkrajang 1
71 สมชัย วัฒนการุณ 1
72 Sureeporn Satityanuruk 1
73 วัลลภ แย้มเหมือน 1
74 Siriluck Otakal 1
75 ธวัชชัย สันติสุข 1
76 Chonnikan Ariyakul 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
78 Pongsak Yuktanandana 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
80 Onanong Kulaputana 1
81 Monchai Chalaprawat 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
84 Pratoom Moungmee 1
85 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
86 บรรจง คณะวรรณ 1
87 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
88 Ampa Luiengpirom 1
89 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
90 มยุรี ตันติสิระ 1
91 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
92 Garnpimol C. Ritthidej 1
93 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
94 Vimolmas Lipipun 1
95 Naiyana Chaiyabutr 1
96 Kitpramuk Tantayaporn 1
97 วิมล เหมะจันทร 1
98 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
99 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
100 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
101 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
102 Puttipongse Varavudhi 1
103 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
104 ละอองทิพย์ เหมะ 1
105 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
106 Sumphan Wongseripipatana 1
107 ศิริชัย ศิริกายะ 1
108 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
109 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
110 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
111 Vanida Chantarateptawan 1
112 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
113 Srilert Chotpantarat 1
114 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
115 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
116 กาญจนา แก้วเทพ 1
117 Jaitip Paiboon 1
118 Panee Boonthavi 1
119 Kittisak Likhitwitayawuid 1
120 Supa Chantharasakul 1
121 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
122 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
123 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
124 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
125 วัฒนชัย สมิทธากร 1
126 สุมา เมืองใย 1
127 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
128 สิทธิพร แอกทอง 1
129 Anawatch Mitpratan 1
130 Kasidit Nootong 1
131 Waraporn Siriterm 1
132 Chayaporn Supachartwong 1
133 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
134 Chonticha Srisawang 1
135 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
136 Jittima Chatchawansaisin 1
137 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
138 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
139 Acom Sornsute 1
140 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
141 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
142 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
143 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
144 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
145 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
146 Chariya Uiyyasathian 1
147 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
148 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
149 ชอุ่ม มลิลา 1
150 ๋Janes, Gavin W. 1
151 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
152 ประคอง ชอบเสียง 1
153 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
154 พรรณี กาญจนพลู 1
155 Chakkaphan Sutthirat 1
156 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
157 รุ่งราวี ทองกันยา 1
158 สุมิตรา พูลทอง 1
159 Phanphen Wattanaarsakit 1
160 วินัย งามแสง 1
161 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
162 นภสร โกวรรธนะกุล 1
163 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
164 Yeshey Penjor 1
165 กำจัด มงคลกุล 1
166 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
167 Pantharee Boonsatorn 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2553 1
4 2552 2
5 2550 1
6 2549 1
7 2548 1
8 2544 2
9 2543 1