ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wilai Anomasiri
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 5
2 Sompol Sanguanrungsirikul 2
3 Kittisak Likhitwitayawuid 1
4 Supa Chantharasakul 1
5 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
6 Panee Boonthavi 1
7 Sumphan Wongseripipatana 1
8 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
9 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
10 วัฒนชัย สมิทธากร 1
11 Garnpimol C. Ritthidej 1
12 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
13 Vimolmas Lipipun 1
14 Ampa Luiengpirom 1
15 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
16 Naiyana Chaiyabutr 1
17 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
18 บรรจง คณะวรรณ 1
19 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
20 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
21 มยุรี ตันติสิระ 1
22 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
23 กาญจนา แก้วเทพ 1
24 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
25 Chalermpol Leevailoj 1
26 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
27 Boonchai Sangpetngam 1
28 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
30 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
31 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
32 Srilert Chotpantarat 1
33 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
34 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
35 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
36 Kitpramuk Tantayaporn 1
37 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
38 ศิริชัย ศิริกายะ 1
39 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
40 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
41 Vanida Chantarateptawan 1
42 Jaitip Paiboon 1
43 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
44 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
45 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
46 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
47 Chonticha Srisawang 1
48 วินัย งามแสง 1
49 Phanphen Wattanaarsakit 1
50 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
51 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
52 นภสร โกวรรธนะกุล 1
53 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
54 Jittima Chatchawansaisin 1
55 Waraporn Siriterm 1
56 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
57 Umaporn Methmaolee 1
58 Kasidit Nootong 1
59 Anawatch Mitpratan 1
60 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
61 Chayaporn Supachartwong 1
62 สิทธิพร แอกทอง 1
63 กำจัด มงคลกุล 1
64 Yeshey Penjor 1
65 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
66 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
67 สุมา เมืองใย 1
68 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
69 วิมล เหมะจันทร 1
70 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
71 Somying Tumwasorn 1
72 ละอองทิพย์ เหมะ 1
73 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
74 พรรณี กาญจนพลู 1
75 Chakkaphan Sutthirat 1
76 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
77 รุ่งราวี ทองกันยา 1
78 สุมิตรา พูลทอง 1
79 ๋Janes, Gavin W. 1
80 ชอุ่ม มลิลา 1
81 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
82 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
83 ประคอง ชอบเสียง 1
84 Puttipongse Varavudhi 1
85 อุทัย บุญประเสริฐ 1
86 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
87 ประธาน ดาบเพชร 1
88 Thada Jirajaras 1
89 Rajalida Lipikorn 1
90 อวย เกตุสิงห์ 1
91 กมลชนก ยวดยง 1
92 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
93 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
94 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
95 เอกชัย อดุลยธรรม 1
96 Walaisiri Muangsiri 1
97 ไววิทย์ พุทธารี 1
98 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
99 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
100 Issarang Nuchprayoon 1
101 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
102 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
103 Varunee Padmasankh 1
104 Pornpimol Muanjai 1
105 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
106 Suchin Arunsawatwong 1
107 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
108 Acom Sornsute 1
109 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
110 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
111 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
112 Chariya Uiyyasathian 1
113 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
114 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
115 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
116 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
117 Pantharee Boonsatorn 1
118 Thanathon Sesuk 1
119 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
120 สุวดี ยาป่าคาย 1
121 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
122 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
123 สมชัย วัฒนการุณ 1
124 ศุกันยา ห้วยผัด 1
125 กระมล ทองธรรมชาติ 1
126 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
127 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
128 Onanong Kulaputana 1
129 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
130 Chonnikan Ariyakul 1
131 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
132 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
133 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
134 Siriluck Otakal 1
135 ธวัชชัย สันติสุข 1
136 Monchai Chalaprawat 1
137 Pongsak Yuktanandana 1
138 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
140 วิไล ชินธเนศ 1
141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
142 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
143 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
144 Witcha Lertwipatrakul 1
145 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
146 คัคนางค์ มณีศรี 1
147 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
148 Sasima Pakulanon 1
149 Praparat Chuntavan 1
150 สายฝน ควรผดุง 1
151 สิริพร สิวราวุฒิ 1
152 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
153 Anan Srikiatkhachorn 1
154 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
155 Borwornluk Thongthawee 1
156 วาสนา เสียงดัง 1
157 Jakapong Khaothin 1
158 สมพร พรมดี 1
159 สำเริง แย้มโสภี 1
160 Atchasai Siritantikorn 1
161 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
162 Natkrita Imkrajang 1
163 วัลลภ แย้มเหมือน 1
164 Pratoom Moungmee 1
165 สุวิชา ทองสิมา 1
166 Sureeporn Satityanuruk 1
167 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2553 1
4 2552 2
5 2550 1
6 2549 1
7 2548 1
8 2544 2
9 2543 1