ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wilai Anomasiri
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 5
2 Sompol Sanguanrungsirikul 2
3 Siriluck Otakal 1
4 ธวัชชัย สันติสุข 1
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
6 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
7 Monchai Chalaprawat 1
8 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
9 สำเริง แย้มโสภี 1
10 Atchasai Siritantikorn 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
12 Sasima Pakulanon 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
14 Witcha Lertwipatrakul 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
16 คัคนางค์ มณีศรี 1
17 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
18 Pongsak Yuktanandana 1
19 Natkrita Imkrajang 1
20 Chonnikan Ariyakul 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
22 Onanong Kulaputana 1
23 Sureeporn Satityanuruk 1
24 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
25 Borwornluk Thongthawee 1
26 วาสนา เสียงดัง 1
27 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
28 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
29 ไววิทย์ พุทธารี 1
30 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
31 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
32 Anan Srikiatkhachorn 1
33 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
34 Pratoom Moungmee 1
35 สุวิชา ทองสิมา 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
37 สมพร พรมดี 1
38 Jakapong Khaothin 1
39 Praparat Chuntavan 1
40 สายฝน ควรผดุง 1
41 สิริพร สิวราวุฒิ 1
42 วัลลภ แย้มเหมือน 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
44 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
45 วัฒนชัย สมิทธากร 1
46 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
47 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
48 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
49 Jaitip Paiboon 1
50 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
51 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
52 กาญจนา แก้วเทพ 1
53 Panee Boonthavi 1
54 Kittisak Likhitwitayawuid 1
55 Vimolmas Lipipun 1
56 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
57 มยุรี ตันติสิระ 1
58 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
59 Garnpimol C. Ritthidej 1
60 Supa Chantharasakul 1
61 Sumphan Wongseripipatana 1
62 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
63 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
64 ศิริชัย ศิริกายะ 1
65 Somying Tumwasorn 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
67 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
68 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
69 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
70 อุทัย บุญประเสริฐ 1
71 Issarang Nuchprayoon 1
72 วิไล ชินธเนศ 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
74 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
75 Boonchai Sangpetngam 1
76 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
77 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
78 Vanida Chantarateptawan 1
79 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
80 Srilert Chotpantarat 1
81 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
82 Chalermpol Leevailoj 1
83 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
84 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
85 Pornpimol Muanjai 1
86 สุมิตรา พูลทอง 1
87 Yeshey Penjor 1
88 กำจัด มงคลกุล 1
89 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
90 รุ่งราวี ทองกันยา 1
91 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
92 ประคอง ชอบเสียง 1
93 ชอุ่ม มลิลา 1
94 ๋Janes, Gavin W. 1
95 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
96 นภสร โกวรรธนะกุล 1
97 Chonticha Srisawang 1
98 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
99 Jittima Chatchawansaisin 1
100 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
101 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
102 Phanphen Wattanaarsakit 1
103 วินัย งามแสง 1
104 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
105 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
106 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
107 Naiyana Chaiyabutr 1
108 Kitpramuk Tantayaporn 1
109 Puttipongse Varavudhi 1
110 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
111 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
112 Ampa Luiengpirom 1
113 Umaporn Methmaolee 1
114 บรรจง คณะวรรณ 1
115 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
116 ละอองทิพย์ เหมะ 1
117 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
118 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
119 พรรณี กาญจนพลู 1
120 Chakkaphan Sutthirat 1
121 สุมา เมืองใย 1
122 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
123 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
124 วิมล เหมะจันทร 1
125 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
126 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
127 Chayaporn Supachartwong 1
128 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
129 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
130 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
131 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
132 Suchin Arunsawatwong 1
133 สุวดี ยาป่าคาย 1
134 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
135 Thanathon Sesuk 1
136 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
137 กมลชนก ยวดยง 1
138 อวย เกตุสิงห์ 1
139 Walaisiri Muangsiri 1
140 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
141 Varunee Padmasankh 1
142 เอกชัย อดุลยธรรม 1
143 Rajalida Lipikorn 1
144 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
145 ประธาน ดาบเพชร 1
146 Thada Jirajaras 1
147 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
148 กระมล ทองธรรมชาติ 1
149 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
150 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
151 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
152 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
153 Waraporn Siriterm 1
154 สิทธิพร แอกทอง 1
155 Anawatch Mitpratan 1
156 Kasidit Nootong 1
157 Chariya Uiyyasathian 1
158 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
159 Pantharee Boonsatorn 1
160 สมชัย วัฒนการุณ 1
161 ศุกันยา ห้วยผัด 1
162 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
163 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
164 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
165 Acom Sornsute 1
166 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
167 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2553 1
4 2552 2
5 2550 1
6 2549 1
7 2548 1
8 2544 2
9 2543 1