ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wilai Anomasiri
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 5
2 Sompol Sanguanrungsirikul 2
3 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
4 ประคอง ชอบเสียง 1
5 ๋Janes, Gavin W. 1
6 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
7 ชอุ่ม มลิลา 1
8 พรรณี กาญจนพลู 1
9 สุมา เมืองใย 1
10 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
11 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
12 Chakkaphan Sutthirat 1
13 สุมิตรา พูลทอง 1
14 นภสร โกวรรธนะกุล 1
15 Phanphen Wattanaarsakit 1
16 วินัย งามแสง 1
17 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
18 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
19 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
20 Yeshey Penjor 1
21 กำจัด มงคลกุล 1
22 รุ่งราวี ทองกันยา 1
23 วิมล เหมะจันทร 1
24 มยุรี ตันติสิระ 1
25 บรรจง คณะวรรณ 1
26 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
27 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
28 Vimolmas Lipipun 1
29 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
30 Garnpimol C. Ritthidej 1
31 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
32 Ampa Luiengpirom 1
33 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
34 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
35 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
36 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
37 ละอองทิพย์ เหมะ 1
38 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
39 Naiyana Chaiyabutr 1
40 Kitpramuk Tantayaporn 1
41 Puttipongse Varavudhi 1
42 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
43 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
44 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
45 Thanathon Sesuk 1
46 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
47 สุวดี ยาป่าคาย 1
48 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
49 กระมล ทองธรรมชาติ 1
50 Pantharee Boonsatorn 1
51 สมชัย วัฒนการุณ 1
52 ศุกันยา ห้วยผัด 1
53 Suchin Arunsawatwong 1
54 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
55 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
56 ประธาน ดาบเพชร 1
57 Umaporn Methmaolee 1
58 อวย เกตุสิงห์ 1
59 กมลชนก ยวดยง 1
60 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
61 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
62 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
63 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
64 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
65 Chayaporn Supachartwong 1
66 สิทธิพร แอกทอง 1
67 Anawatch Mitpratan 1
68 Kasidit Nootong 1
69 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
70 Jittima Chatchawansaisin 1
71 Sumphan Wongseripipatana 1
72 Chonticha Srisawang 1
73 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
74 Waraporn Siriterm 1
75 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
76 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
77 Acom Sornsute 1
78 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
79 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
80 Chariya Uiyyasathian 1
81 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
82 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
83 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
84 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
85 Kittisak Likhitwitayawuid 1
86 Sureeporn Satityanuruk 1
87 วัลลภ แย้มเหมือน 1
88 Natkrita Imkrajang 1
89 สำเริง แย้มโสภี 1
90 สุวิชา ทองสิมา 1
91 Pratoom Moungmee 1
92 สิริพร สิวราวุฒิ 1
93 Jakapong Khaothin 1
94 สมพร พรมดี 1
95 Atchasai Siritantikorn 1
96 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
99 Onanong Kulaputana 1
100 Monchai Chalaprawat 1
101 ธวัชชัย สันติสุข 1
102 Sasima Pakulanon 1
103 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
104 Siriluck Otakal 1
105 สายฝน ควรผดุง 1
106 Praparat Chuntavan 1
107 Varunee Padmasankh 1
108 Pornpimol Muanjai 1
109 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
110 Issarang Nuchprayoon 1
111 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
112 Walaisiri Muangsiri 1
113 Thada Jirajaras 1
114 Rajalida Lipikorn 1
115 เอกชัย อดุลยธรรม 1
116 ไววิทย์ พุทธารี 1
117 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
118 วาสนา เสียงดัง 1
119 Anan Srikiatkhachorn 1
120 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
121 Borwornluk Thongthawee 1
122 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
123 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
124 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
125 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
126 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
127 Chonnikan Ariyakul 1
128 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
129 Vanida Chantarateptawan 1
130 ศิริชัย ศิริกายะ 1
131 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
132 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
133 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
134 Chalermpol Leevailoj 1
135 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
136 Srilert Chotpantarat 1
137 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
138 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
139 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
140 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
141 Panee Boonthavi 1
142 วัฒนชัย สมิทธากร 1
143 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
144 กาญจนา แก้วเทพ 1
145 Jaitip Paiboon 1
146 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
147 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
148 Boonchai Sangpetngam 1
149 คัคนางค์ มณีศรี 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
151 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
153 Witcha Lertwipatrakul 1
154 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
155 Pongsak Yuktanandana 1
156 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
157 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
158 วิไล ชินธเนศ 1
159 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
160 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
161 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
162 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
163 Somying Tumwasorn 1
164 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
165 อุทัย บุญประเสริฐ 1
166 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
167 Supa Chantharasakul 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2553 1
4 2552 2
5 2550 1
6 2549 1
7 2548 1
8 2544 2
9 2543 1