ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wilai Anomasiri
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 5
2 Sompol Sanguanrungsirikul 2
3 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
4 กาญจนา แก้วเทพ 1
5 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
6 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
7 Jaitip Paiboon 1
8 ศิริชัย ศิริกายะ 1
9 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
10 Vanida Chantarateptawan 1
11 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
12 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
13 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
14 Sumphan Wongseripipatana 1
15 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
16 Garnpimol C. Ritthidej 1
17 Supa Chantharasakul 1
18 Kittisak Likhitwitayawuid 1
19 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
20 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
21 Panee Boonthavi 1
22 วัฒนชัย สมิทธากร 1
23 Srilert Chotpantarat 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
25 อุทัย บุญประเสริฐ 1
26 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
27 วิไล ชินธเนศ 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
29 คัคนางค์ มณีศรี 1
30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
31 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
32 Somying Tumwasorn 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
34 Chalermpol Leevailoj 1
35 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
36 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
37 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
38 Boonchai Sangpetngam 1
39 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
40 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
41 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
42 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
43 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
44 รุ่งราวี ทองกันยา 1
45 สุมิตรา พูลทอง 1
46 Yeshey Penjor 1
47 กำจัด มงคลกุล 1
48 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
49 ๋Janes, Gavin W. 1
50 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
51 ประคอง ชอบเสียง 1
52 ชอุ่ม มลิลา 1
53 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
54 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
55 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
56 Chonticha Srisawang 1
57 Umaporn Methmaolee 1
58 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
59 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
60 นภสร โกวรรธนะกุล 1
61 Phanphen Wattanaarsakit 1
62 วินัย งามแสง 1
63 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
64 Chakkaphan Sutthirat 1
65 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
66 Naiyana Chaiyabutr 1
67 Kitpramuk Tantayaporn 1
68 Puttipongse Varavudhi 1
69 Ampa Luiengpirom 1
70 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
72 มยุรี ตันติสิระ 1
73 บรรจง คณะวรรณ 1
74 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
75 ละอองทิพย์ เหมะ 1
76 สุมา เมืองใย 1
77 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
78 พรรณี กาญจนพลู 1
79 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
80 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
81 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
82 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
83 วิมล เหมะจันทร 1
84 Vimolmas Lipipun 1
85 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
86 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
87 สุวดี ยาป่าคาย 1
88 Suchin Arunsawatwong 1
89 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
90 Thanathon Sesuk 1
91 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
92 ศุกันยา ห้วยผัด 1
93 กระมล ทองธรรมชาติ 1
94 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
95 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
96 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
97 Thada Jirajaras 1
98 Rajalida Lipikorn 1
99 เอกชัย อดุลยธรรม 1
100 ประธาน ดาบเพชร 1
101 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
102 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
103 กมลชนก ยวดยง 1
104 อวย เกตุสิงห์ 1
105 สมชัย วัฒนการุณ 1
106 Pantharee Boonsatorn 1
107 Anawatch Mitpratan 1
108 Kasidit Nootong 1
109 Waraporn Siriterm 1
110 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
111 สิทธิพร แอกทอง 1
112 Chayaporn Supachartwong 1
113 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
114 Jittima Chatchawansaisin 1
115 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
116 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
117 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
118 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
119 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
120 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
121 Acom Sornsute 1
122 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
123 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
124 Chariya Uiyyasathian 1
125 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
126 Walaisiri Muangsiri 1
127 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
128 Atchasai Siritantikorn 1
129 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
130 Sasima Pakulanon 1
131 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
132 สำเริง แย้มโสภี 1
133 Natkrita Imkrajang 1
134 สุวิชา ทองสิมา 1
135 Sureeporn Satityanuruk 1
136 วัลลภ แย้มเหมือน 1
137 Siriluck Otakal 1
138 ธวัชชัย สันติสุข 1
139 Chonnikan Ariyakul 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
141 Pongsak Yuktanandana 1
142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
143 Onanong Kulaputana 1
144 Monchai Chalaprawat 1
145 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
147 Pratoom Moungmee 1
148 สมพร พรมดี 1
149 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
150 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
151 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
152 ไววิทย์ พุทธารี 1
153 Issarang Nuchprayoon 1
154 Varunee Padmasankh 1
155 Pornpimol Muanjai 1
156 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
157 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
158 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
159 สายฝน ควรผดุง 1
160 สิริพร สิวราวุฒิ 1
161 Jakapong Khaothin 1
162 Praparat Chuntavan 1
163 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
164 Borwornluk Thongthawee 1
165 วาสนา เสียงดัง 1
166 Anan Srikiatkhachorn 1
167 Witcha Lertwipatrakul 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2553 1
4 2552 2
5 2550 1
6 2549 1
7 2548 1
8 2544 2
9 2543 1