ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wilai Anomasiri
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 5
2 Sompol Sanguanrungsirikul 2
3 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
4 Acom Sornsute 1
5 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
6 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
7 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
8 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
9 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
10 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
11 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
12 Chariya Uiyyasathian 1
13 สมชัย วัฒนการุณ 1
14 Thanathon Sesuk 1
15 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
16 สุวดี ยาป่าคาย 1
17 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
18 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
19 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
20 ศุกันยา ห้วยผัด 1
21 กระมล ทองธรรมชาติ 1
22 Pantharee Boonsatorn 1
23 Kasidit Nootong 1
24 Phanphen Wattanaarsakit 1
25 วินัย งามแสง 1
26 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
27 นภสร โกวรรธนะกุล 1
28 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
29 Yeshey Penjor 1
30 กำจัด มงคลกุล 1
31 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
32 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
33 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
34 สิทธิพร แอกทอง 1
35 Anawatch Mitpratan 1
36 Suchin Arunsawatwong 1
37 Chayaporn Supachartwong 1
38 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
39 Chonticha Srisawang 1
40 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
41 Jittima Chatchawansaisin 1
42 Waraporn Siriterm 1
43 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
44 Praparat Chuntavan 1
45 สายฝน ควรผดุง 1
46 สิริพร สิวราวุฒิ 1
47 Jakapong Khaothin 1
48 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
49 Anan Srikiatkhachorn 1
50 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
51 Borwornluk Thongthawee 1
52 วาสนา เสียงดัง 1
53 สมพร พรมดี 1
54 Pratoom Moungmee 1
55 Atchasai Siritantikorn 1
56 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
57 Sasima Pakulanon 1
58 สำเริง แย้มโสภี 1
59 Natkrita Imkrajang 1
60 สุวิชา ทองสิมา 1
61 Sureeporn Satityanuruk 1
62 วัลลภ แย้มเหมือน 1
63 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
64 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
65 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
66 ประธาน ดาบเพชร 1
67 Thada Jirajaras 1
68 Rajalida Lipikorn 1
69 อวย เกตุสิงห์ 1
70 กมลชนก ยวดยง 1
71 สุมิตรา พูลทอง 1
72 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
73 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
74 เอกชัย อดุลยธรรม 1
75 Walaisiri Muangsiri 1
76 ไววิทย์ พุทธารี 1
77 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
78 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
79 Issarang Nuchprayoon 1
80 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
81 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
82 Varunee Padmasankh 1
83 Pornpimol Muanjai 1
84 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
85 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
86 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
87 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
88 Boonchai Sangpetngam 1
89 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
90 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
92 อุทัย บุญประเสริฐ 1
93 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
94 Somying Tumwasorn 1
95 Chalermpol Leevailoj 1
96 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
97 ศิริชัย ศิริกายะ 1
98 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
99 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
100 Vanida Chantarateptawan 1
101 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
102 Srilert Chotpantarat 1
103 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
104 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
106 วิไล ชินธเนศ 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
109 Onanong Kulaputana 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
111 Monchai Chalaprawat 1
112 ธวัชชัย สันติสุข 1
113 Umaporn Methmaolee 1
114 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
115 Siriluck Otakal 1
116 Chonnikan Ariyakul 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
118 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
119 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
120 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
121 คัคนางค์ มณีศรี 1
122 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
123 Pongsak Yuktanandana 1
124 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
125 Witcha Lertwipatrakul 1
126 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
127 กาญจนา แก้วเทพ 1
128 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
129 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
130 วิมล เหมะจันทร 1
131 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
132 ละอองทิพย์ เหมะ 1
133 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
134 Naiyana Chaiyabutr 1
135 Kitpramuk Tantayaporn 1
136 Puttipongse Varavudhi 1
137 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
138 สุมา เมืองใย 1
139 ประคอง ชอบเสียง 1
140 ชอุ่ม มลิลา 1
141 ๋Janes, Gavin W. 1
142 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
143 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
144 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
145 พรรณี กาญจนพลู 1
146 Chakkaphan Sutthirat 1
147 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
148 Ampa Luiengpirom 1
149 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
150 Panee Boonthavi 1
151 Kittisak Likhitwitayawuid 1
152 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
153 วัฒนชัย สมิทธากร 1
154 Jaitip Paiboon 1
155 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
156 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
157 Supa Chantharasakul 1
158 Sumphan Wongseripipatana 1
159 มยุรี ตันติสิระ 1
160 บรรจง คณะวรรณ 1
161 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
162 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
163 Vimolmas Lipipun 1
164 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
165 Garnpimol C. Ritthidej 1
166 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
167 รุ่งราวี ทองกันยา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2553 1
4 2552 2
5 2550 1
6 2549 1
7 2548 1
8 2544 2
9 2543 1