ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wilai Anomasiri
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 5
2 Sompol Sanguanrungsirikul 2
3 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
4 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
5 กมลชนก ยวดยง 1
6 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
7 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
8 สุวดี ยาป่าคาย 1
9 Thanathon Sesuk 1
10 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
11 อวย เกตุสิงห์ 1
12 Suchin Arunsawatwong 1
13 ประธาน ดาบเพชร 1
14 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
15 Varunee Padmasankh 1
16 Pornpimol Muanjai 1
17 Walaisiri Muangsiri 1
18 เอกชัย อดุลยธรรม 1
19 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
20 Thada Jirajaras 1
21 Rajalida Lipikorn 1
22 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
23 กระมล ทองธรรมชาติ 1
24 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
25 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
26 Chariya Uiyyasathian 1
27 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
28 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
29 Anawatch Mitpratan 1
30 Kasidit Nootong 1
31 Waraporn Siriterm 1
32 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
33 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
34 สมชัย วัฒนการุณ 1
35 ศุกันยา ห้วยผัด 1
36 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
37 Pantharee Boonsatorn 1
38 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
39 Acom Sornsute 1
40 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
41 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
42 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
43 ไววิทย์ พุทธารี 1
44 ธวัชชัย สันติสุข 1
45 Monchai Chalaprawat 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
48 Siriluck Otakal 1
49 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
50 Atchasai Siritantikorn 1
51 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
52 Sasima Pakulanon 1
53 Onanong Kulaputana 1
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
56 คัคนางค์ มณีศรี 1
57 Umaporn Methmaolee 1
58 Witcha Lertwipatrakul 1
59 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
60 Chonnikan Ariyakul 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
62 Pongsak Yuktanandana 1
63 สำเริง แย้มโสภี 1
64 Natkrita Imkrajang 1
65 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
66 Borwornluk Thongthawee 1
67 วาสนา เสียงดัง 1
68 Anan Srikiatkhachorn 1
69 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
70 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
71 สิทธิพร แอกทอง 1
72 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
73 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
74 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
75 Praparat Chuntavan 1
76 สุวิชา ทองสิมา 1
77 Sureeporn Satityanuruk 1
78 วัลลภ แย้มเหมือน 1
79 Pratoom Moungmee 1
80 สมพร พรมดี 1
81 สายฝน ควรผดุง 1
82 สิริพร สิวราวุฒิ 1
83 Jakapong Khaothin 1
84 Issarang Nuchprayoon 1
85 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
86 Jaitip Paiboon 1
87 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
88 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
89 วัฒนชัย สมิทธากร 1
90 กาญจนา แก้วเทพ 1
91 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
92 ศิริชัย ศิริกายะ 1
93 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
94 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
95 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
96 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
97 Garnpimol C. Ritthidej 1
98 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
99 Vimolmas Lipipun 1
100 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
101 Sumphan Wongseripipatana 1
102 Panee Boonthavi 1
103 Kittisak Likhitwitayawuid 1
104 Supa Chantharasakul 1
105 Vanida Chantarateptawan 1
106 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
107 อุทัย บุญประเสริฐ 1
108 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
109 Somying Tumwasorn 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
112 วิไล ชินธเนศ 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
114 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
116 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
117 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
118 Srilert Chotpantarat 1
119 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
120 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
121 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
122 Chalermpol Leevailoj 1
123 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
124 Boonchai Sangpetngam 1
125 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
126 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
127 มยุรี ตันติสิระ 1
128 สุมิตรา พูลทอง 1
129 Yeshey Penjor 1
130 กำจัด มงคลกุล 1
131 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
132 รุ่งราวี ทองกันยา 1
133 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
134 ประคอง ชอบเสียง 1
135 ชอุ่ม มลิลา 1
136 ๋Janes, Gavin W. 1
137 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
138 นภสร โกวรรธนะกุล 1
139 Chonticha Srisawang 1
140 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
141 Jittima Chatchawansaisin 1
142 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
143 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
144 Phanphen Wattanaarsakit 1
145 วินัย งามแสง 1
146 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
147 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
148 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
149 Kitpramuk Tantayaporn 1
150 Puttipongse Varavudhi 1
151 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
152 Naiyana Chaiyabutr 1
153 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
154 บรรจง คณะวรรณ 1
155 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
156 Ampa Luiengpirom 1
157 ละอองทิพย์ เหมะ 1
158 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
159 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
160 พรรณี กาญจนพลู 1
161 Chakkaphan Sutthirat 1
162 สุมา เมืองใย 1
163 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
164 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
165 วิมล เหมะจันทร 1
166 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
167 Chayaporn Supachartwong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2553 1
4 2552 2
5 2550 1
6 2549 1
7 2548 1
8 2544 2
9 2543 1