ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wilai Anomasiri
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 5
2 Sompol Sanguanrungsirikul 2
3 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
4 Naiyana Chaiyabutr 1
5 Puttipongse Varavudhi 1
6 Ampa Luiengpirom 1
7 Kitpramuk Tantayaporn 1
8 บรรจง คณะวรรณ 1
9 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
10 มยุรี ตันติสิระ 1
11 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
12 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
13 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
14 สุมา เมืองใย 1
15 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
16 พรรณี กาญจนพลู 1
17 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
18 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
19 Vimolmas Lipipun 1
20 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
21 วิมล เหมะจันทร 1
22 ละอองทิพย์ เหมะ 1
23 Garnpimol C. Ritthidej 1
24 กาญจนา แก้วเทพ 1
25 Jaitip Paiboon 1
26 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
27 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
28 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
29 Vanida Chantarateptawan 1
30 ศิริชัย ศิริกายะ 1
31 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
32 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
33 วัฒนชัย สมิทธากร 1
34 Sumphan Wongseripipatana 1
35 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
36 Chakkaphan Sutthirat 1
37 Supa Chantharasakul 1
38 Kittisak Likhitwitayawuid 1
39 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
40 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
41 Panee Boonthavi 1
42 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
43 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
44 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
45 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
46 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
47 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
48 Waraporn Siriterm 1
49 Kasidit Nootong 1
50 Chayaporn Supachartwong 1
51 สิทธิพร แอกทอง 1
52 Anawatch Mitpratan 1
53 Chariya Uiyyasathian 1
54 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
55 Pantharee Boonsatorn 1
56 สมชัย วัฒนการุณ 1
57 Umaporn Methmaolee 1
58 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
59 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
60 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
61 Acom Sornsute 1
62 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
63 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
64 Jittima Chatchawansaisin 1
65 รุ่งราวี ทองกันยา 1
66 สุมิตรา พูลทอง 1
67 Yeshey Penjor 1
68 กำจัด มงคลกุล 1
69 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
70 ๋Janes, Gavin W. 1
71 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
72 ประคอง ชอบเสียง 1
73 ชอุ่ม มลิลา 1
74 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
75 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
76 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
77 Chonticha Srisawang 1
78 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
79 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
80 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
81 นภสร โกวรรธนะกุล 1
82 Phanphen Wattanaarsakit 1
83 วินัย งามแสง 1
84 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
85 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
86 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
87 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
88 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
89 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
90 ไววิทย์ พุทธารี 1
91 Issarang Nuchprayoon 1
92 Varunee Padmasankh 1
93 Pornpimol Muanjai 1
94 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
95 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
96 Borwornluk Thongthawee 1
97 สิริพร สิวราวุฒิ 1
98 Jakapong Khaothin 1
99 สมพร พรมดี 1
100 สายฝน ควรผดุง 1
101 Praparat Chuntavan 1
102 วาสนา เสียงดัง 1
103 Anan Srikiatkhachorn 1
104 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
105 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
106 Walaisiri Muangsiri 1
107 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
108 สุวดี ยาป่าคาย 1
109 Suchin Arunsawatwong 1
110 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
111 Thanathon Sesuk 1
112 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
113 ศุกันยา ห้วยผัด 1
114 กระมล ทองธรรมชาติ 1
115 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
116 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
117 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
118 Thada Jirajaras 1
119 Rajalida Lipikorn 1
120 เอกชัย อดุลยธรรม 1
121 ประธาน ดาบเพชร 1
122 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
123 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
124 กมลชนก ยวดยง 1
125 อวย เกตุสิงห์ 1
126 Pratoom Moungmee 1
127 สุวิชา ทองสิมา 1
128 วิไล ชินธเนศ 1
129 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
130 อุทัย บุญประเสริฐ 1
131 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
132 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
133 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
134 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
135 คัคนางค์ มณีศรี 1
136 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
137 Somying Tumwasorn 1
138 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
139 Chalermpol Leevailoj 1
140 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
141 Srilert Chotpantarat 1
142 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
143 Boonchai Sangpetngam 1
144 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
145 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
146 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
147 Witcha Lertwipatrakul 1
148 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
149 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
150 Sasima Pakulanon 1
151 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
152 Atchasai Siritantikorn 1
153 สำเริง แย้มโสภี 1
154 Sureeporn Satityanuruk 1
155 วัลลภ แย้มเหมือน 1
156 Natkrita Imkrajang 1
157 Siriluck Otakal 1
158 ธวัชชัย สันติสุข 1
159 Chonnikan Ariyakul 1
160 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
161 Pongsak Yuktanandana 1
162 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
163 Onanong Kulaputana 1
164 Monchai Chalaprawat 1
165 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
166 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
167 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2553 1
4 2552 2
5 2550 1
6 2549 1
7 2548 1
8 2544 2
9 2543 1