ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wichai Aekplakorn
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Wichai Aekphakorn
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิชัย เอกพลากร 6
2 Nuntavarn Vichit-Vadakan 3
3 Supat Wangwongwatana 2
4 Yawarat Porapakkham 2
5 Nitaya Vajanapoom 2
6 Ostro, Bart D. 2
7 Liao, D. P. 1
8 Zhou, D. J. 1
9 Yang, N. N. 1
10 Dan, J. J. 1
11 Kong, L. L. 1
12 Liu, W. S. 1
13 Siripen Supakankunti 1
14 Nipa Srichang 1
15 Wiroj Jiamjarasrangsi 1
16 Lin, H. M. 1
17 Junya Pattara-Archachai 1
18 Prasert Assantachai 1
19 Shan, Z. C. 1
20 แสงโฉม เกิดคล้าย 1
21 Kan, H. B. 1
22 ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์ภิลาส 1
23 Chen, B. H. 1
24 Zhao, N. Q. 1
25 Song, G. X. 1
26 Qian, Z. M. 1
27 Guo, C. Y. 1
28 Mandhana Pradipasen 1
29 Chen, G. H. 1
30 He, Q. C. 1
31 เรวดี จงสุวัฒน์ 1
32 Pramote Prasartku 1
33 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 1
34 Uthaithip Rakchanyaban 1
35 อุทัยทิพย์ รักจรรยาบรรณ 1
36 Pattama Vapattanawong 1
37 ภาควิชาประชากรศึกษา, คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
38 Department of Education, Faculty of Social Sciences and Humannities, Mahidol University 1
39 Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 1
40 สำนักงานศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน, คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
41 Setting Priorities Using Information on Cost-effetiveness Project 1
42 โครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายต่อภาระโรค, กระทรวงสาธารณสุข 1
43 Institute for Population and Social Research, Mahidol University 1
44 ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ 1
45 Rewadee Chongsuwat 1
46 มันทนา ประทีปะเสน 1
47 นฤมล ศิลารักษ์ 1
48 Warapone Satheannoppakao 1
49 ภาควิชาโภชนวิทยา, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
50 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน, คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
51 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 1
52 ปราโมทย์ ประสาทกุล 1
53 Community Medicine Center, Faculty of Medicine Mahidol University 1
54 Department of Nutrition, Faculty of Public Health, Mahidol University 1
55 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 1
56 Facuty of Medicine at Ramathibodi Hospital. Community Medicine Center 1
57 ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล 1
58 Siriwat Tiptaradol 1
59 Thanarak Suwanprapisa 1
60 Virasak Chongsuvivatwong 1
61 วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒนวงศ์ 1
62 โครงการศึกษาทางเลือกนโยบายต่อภาระโรค, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1
63 Setting Priorities Using Information on Cost-Effectiveness (SPICE) 1
64 Junya Pattaraarchachai 1
65 คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
66 Faculty of Medicine, Khon Kaen University 1
67 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
68 เฉลิมชัย ชัยกิตติพร 1
69 Bodi Thanamun 1
70 Chalermchai Chaikittiporn 1
71 บดี ธนะมั่น 1
72 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 1
73 อมร เปรมกมล 1
74 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
75 คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
76 Amorn Premgamone 1
77 Weerayuth Chaipornsupaisan 1
78 วีระยุทธ ชัยพรสุไพศาล 1
79 Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University 1
80 Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
81 Yaowarat Porapakkham 1
82 Chung, R. Y. 1
83 อมรรัตน์ โพธิพรรค 1
84 Chan, P. Y. K. 1
85 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
86 พรพันธุ์ บุญยรัตพันธุ์ 1
87 Thomas, G. N. 1
88 วัชรี แก้วนอกเขา 1
89 Wong, T. W. 1
90 Lam, T. H. 1
91 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน 1
92 Thach, T. Q. 1
93 กุลยา นาคสวัสดิ์ 1
94 Faculty of Medicine, Prince of Songkla University 1
95 คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
96 Office of the President, Mahidol University 1
97 สำนักอธิการดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 1
98 Chan, K. P. 1
99 คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
100 Peiris, J. S. M. 1
101 Office of the Food and Drug Administration 1
102 Faculty of Nursing, Chiang Mai University 1
103 Wong, C. M. 1
104 Hedley, A. J. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2551 3
3 2550 2
4 2549 3
5 2548 1
6 2540 1
7 2539 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Factors associated with insomnia in older people with a mild to moderate degree of poor cognitive ability in Thailand
ปี พ.ศ. 2551
2 Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension and diabetes mellitus among the elderly : the 2004 National Health Examination Survey III, Thailand
3 ความแตกต่างของการตายในผู้สูงอายุไทยตามลักษณะประชากร เศรษฐกิจสังคม และสถานะสุขภาพ
4 Cost and effectiveness of screening methods for abnormal fasting plasma glugose and undiagnosed Type 2 diabetes
ปี พ.ศ. 2550
5 Diabetes Mellitus and Its Risk Factors in the Thai Population : The Third National Health Examination Survey 2004
6 Vegetables and Fruit Consumption Patterns among Thai Population across Four Regions and the Metropolitan Thailand National Health Examination Survey III
ปี พ.ศ. 2549
7 Public Health and Air Pollution in Asia (PAPA) : a multicity study for short-term effects of pollution on mortality
8 Effects of sulfur dioxide on lung growth in young children residing near lignite-coal power plant
9 Estimating the mortality effects of air pollution in Bangkok, Thailand
ปี พ.ศ. 2548
10 พัฒนาดัชนี Diabetes risk score
ปี พ.ศ. 2540
11 อัตราการใช้เข็มขัดนิรภัยในผู้ขับขี่รถยนต์ใน 4 จังหวัด, ประเทศไทย พ.ศ.2539
ปี พ.ศ. 2539
12 การศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้าง ในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ.2537-2538