ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Weerasak putthasri
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- Weerasak Puthasri
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 15
2 Rapeepong Suphanchaimat 5
3 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 5
4 Somying Saithanu 3
5 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 3
6 สมหญิง สายธนู 3
7 วันทนีย์ อุ่นจันทร์ 3
8 Thunthita Wisaijohn 3
9 ธัญธิตา วิสัยจร 3
10 ปริญดา เสนีย์รัตนประยูร 3
11 Kanang Kantamaturapoj 2
12 คนางค์ คันธมธุรพจน์ 2
13 วลัยพร พัชรนฤมล 2
14 Hathairat Kosiyaporn 2
15 Supon Limwattananonta 2
16 Yaowaluk Wanwong 2
17 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 2
18 หทัยรัตน์ โกษียาภรณ์ 2
19 Parinda Seneerattanaprayul 2
20 Vijj Kasemsup 2
21 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 2
22 Phenkhae Lapying 2
23 วิชช์ เกษมทรัพย์ 2
24 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
25 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2
26 ปิยะฉัตร พัชรานุฉัตร 1
27 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
28 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 1
29 Rajin Arora 1
30 Siriwan Pitayarangsarit 1
31 สถาบันวิจัยโภชนาการ, มหาวิทยาลัยมหิดล, วิทยาเขตศาลายา นครปฐม 1
32 Institute of Nutrition, Mahidol University, Nakhon Pathom Province 1
33 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
34 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, กระทรวงสาธารณสุข, นนทบุรี 1
35 International Health Policy Program, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
36 Walaiporn Patcharanarumol 1
37 วรณัน วิทยาพิภพสกุล 1
38 Anond Kulthanmanusorn 1
39 Woranan Witthayapipopsakul 1
40 Thai Health Promotion Foundation, SM Tower, Bangkok 1
41 อานนท์ กุลธรรมานุสรณ์ 1
42 Jaruayporn Srisasalux 1
43 Angkana Sommanustweechai 1
44 รายิน อโรร่า 1
45 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
46 อังคณา สมนัสทวีชัย 1
47 Sataporn Julchoo 1
48 สตพร จุลชู 1
49 Titiporn Tuangratananon 1
50 Waraporn Poungkantha 1
51 Wongdoen Jindawatana 1
52 พิกุลแก้ว ศรีนาม 1
53 ฐิติภรณ์ ตวงรัตนานนท์ 1
54 สิรินาฏ นิภาพร 1
55 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
56 Sirinard Nipaporn 1
57 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
58 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข,โรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1
59 กองทันตสาธารณสุข, กรมอนามัย, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
60 Dental Health Division, Department of Health, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
61 Sirikiat Liangkobkit 1
62 Medical Registration Division, Department of Health Services Support, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
63 กองการประกอบโรคศิลปะ, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
64 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
65 ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ 1
66 Tares Krassanairawiwong 1
67 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, เอสเอ็มทาวเวอร์, เขตพญาไท กรุงเทพฯ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 1
3 2559 1
4 2556 1
5 2547 1
6 2546 1
7 2545 1
8 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการด้านการศึกษาและงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในโรงเรียนสำหรับเด็กต่างด้าวในประเทศไทย กรณีศึกษาจังหวัดระนอง
ปี พ.ศ. 2561
2 การประเมินการถ่ายโอนหน่วยบริการปฐมภูมิไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: สังเคราะห์บทเรียนจากพื้นที่ 51 แห่งและทางเลือกในเชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2559
3 ทิศทางการวิจัยเชิงระบบ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU Hospital
ปี พ.ศ. 2556
4 การศึกษาการบริหารจัดการ การดำเนินการของสถานพยาบาลภายใต้นโยบายการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2553
ปี พ.ศ. 2547
5 Geographical distribution and utilization of mammography in Thailand
ปี พ.ศ. 2546
6 บทบาทและการปรับตัวของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยต่อสภาวะก่อนและระหว่างวิกฤติเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2539-2544)
ปี พ.ศ. 2545
7 การสังเคราะห์บทบาท และโครงสร้างของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในบริบทของโรงพยาบาลชุมชน วิชาชีพพยาบาลชุมชน และทันตแพทย์ : กรณีศึกษาอำเภอแห่งหนึ่ง