ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Weerasak putthasri
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- Weerasak Puthasri
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 15
2 Rapeepong Suphanchaimat 5
3 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 5
4 Thunthita Wisaijohn 3
5 Somying Saithanu 3
6 ปริญดา เสนีย์รัตนประยูร 3
7 สมหญิง สายธนู 3
8 ธัญธิตา วิสัยจร 3
9 วันทนีย์ อุ่นจันทร์ 3
10 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 3
11 หทัยรัตน์ โกษียาภรณ์ 2
12 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 2
13 Yaowaluk Wanwong 2
14 Phenkhae Lapying 2
15 วลัยพร พัชรนฤมล 2
16 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 2
17 Hathairat Kosiyaporn 2
18 Parinda Seneerattanaprayul 2
19 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
20 Kanang Kantamaturapoj 2
21 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2
22 วิชช์ เกษมทรัพย์ 2
23 คนางค์ คันธมธุรพจน์ 2
24 Vijj Kasemsup 2
25 Supon Limwattananonta 2
26 Wongdoen Jindawatana 1
27 Sataporn Julchoo 1
28 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
29 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข,โรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1
30 สตพร จุลชู 1
31 ฐิติภรณ์ ตวงรัตนานนท์ 1
32 พิกุลแก้ว ศรีนาม 1
33 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
34 Titiporn Tuangratananon 1
35 Waraporn Poungkantha 1
36 Medical Registration Division, Department of Health Services Support, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
37 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, เอสเอ็มทาวเวอร์, เขตพญาไท กรุงเทพฯ 1
38 Thai Health Promotion Foundation, SM Tower, Bangkok 1
39 สถาบันวิจัยโภชนาการ, มหาวิทยาลัยมหิดล, วิทยาเขตศาลายา นครปฐม 1
40 Sirinard Nipaporn 1
41 Sirikiat Liangkobkit 1
42 Dental Health Division, Department of Health, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
43 Tares Krassanairawiwong 1
44 กองการประกอบโรคศิลปะ, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
45 กองทันตสาธารณสุข, กรมอนามัย, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
46 ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ 1
47 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
48 ปิยะฉัตร พัชรานุฉัตร 1
49 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 1
50 Rajin Arora 1
51 อังคณา สมนัสทวีชัย 1
52 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
53 International Health Policy Program, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
54 Institute of Nutrition, Mahidol University, Nakhon Pathom Province 1
55 Siriwan Pitayarangsarit 1
56 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, กระทรวงสาธารณสุข, นนทบุรี 1
57 Angkana Sommanustweechai 1
58 รายิน อโรร่า 1
59 Anond Kulthanmanusorn 1
60 Woranan Witthayapipopsakul 1
61 สิรินาฏ นิภาพร 1
62 วรณัน วิทยาพิภพสกุล 1
63 อานนท์ กุลธรรมานุสรณ์ 1
64 Walaiporn Patcharanarumol 1
65 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
66 Jaruayporn Srisasalux 1
67 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 1
3 2559 1
4 2556 1
5 2547 1
6 2546 1
7 2545 1
8 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการด้านการศึกษาและงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในโรงเรียนสำหรับเด็กต่างด้าวในประเทศไทย กรณีศึกษาจังหวัดระนอง
ปี พ.ศ. 2561
2 การประเมินการถ่ายโอนหน่วยบริการปฐมภูมิไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: สังเคราะห์บทเรียนจากพื้นที่ 51 แห่งและทางเลือกในเชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2559
3 ทิศทางการวิจัยเชิงระบบ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU Hospital
ปี พ.ศ. 2556
4 การศึกษาการบริหารจัดการ การดำเนินการของสถานพยาบาลภายใต้นโยบายการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2553
ปี พ.ศ. 2547
5 Geographical distribution and utilization of mammography in Thailand
ปี พ.ศ. 2546
6 บทบาทและการปรับตัวของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยต่อสภาวะก่อนและระหว่างวิกฤติเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2539-2544)
ปี พ.ศ. 2545
7 การสังเคราะห์บทบาท และโครงสร้างของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในบริบทของโรงพยาบาลชุมชน วิชาชีพพยาบาลชุมชน และทันตแพทย์ : กรณีศึกษาอำเภอแห่งหนึ่ง