ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Weerasak Puthasri
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
และรู้จักในชื่อของ
- Weerasak putthasri
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 10
2 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 3
3 Rapeepong Suphanchaimat 3
4 Viroj Tangcharoensathien 2
5 ปริญดา เสนีย์รัตนประยูร 2
6 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
7 Thunthita Wisaijohn 2
8 ธัญธิตา วิสัยจร 2
9 วันทนีย์ อุ่นจันทร์ 2
10 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 2
11 Phenkhae Lapying 2
12 สมหญิง สายธนู 2
13 Somying Saithanu 2
14 คนางค์ คันธมธุรพจน์ 1
15 Kanang Kantamaturapoj 1
16 Parinda Saneerattanaprayul 1
17 Supon Limwattananonta 1
18 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
19 Rajin Arora 1
20 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 1
21 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
22 Vijj Kasemsup 1
23 Waliporn Patcharanarumol 1
24 ปิยะฉัตร พัชรานุฉัตร 1
25 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
26 Parinda Seneerattanaprayul 1
27 รายิน อโรร่า 1
28 Thitikorn Topothai 1
29 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
30 อังคณา สมนัสทวีชัย 1
31 Angkana Sommanustweechai 1
32 วลัยพร พัชรนฤมล 1
33 สถาบันวิจัยโภชนาการ, มหาวิทยาลัยมหิดล, วิทยาเขตศาลายา นครปฐม 1
34 กองการประกอบโรคศิลปะ, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
35 Medical Registration Division, Department of Health Services Support, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
36 กองทันตสาธารณสุข, กรมอนามัย, กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 1
37 Tares Krassanairawiwong 1
38 ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ 1
39 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข,โรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1
40 ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ 1
41 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
42 Dental Health Division, Department of Health, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
43 Sirikiat Liangkobkit 1
44 International Health Policy Program, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
45 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
46 National Health Security Office 1
47 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, กระทรวงสาธารณสุข, นนทบุรี 1
48 Siriwan Pitayarangsarit 1
49 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, เอสเอ็มทาวเวอร์, เขตพญาไท กรุงเทพฯ 1
50 Thai Health Promotion Foundation, SM Tower, Bangkok 1
51 Institute of Nutrition, Mahidol University, Nakhon Pathom Province 1
52 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 2
4 2551 2
5 2546 1
6 2545 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 The Administration of the Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctor (CPIRD), and the One Doctor One District (ODOD)
ปี พ.ศ. 2557
2 Oral care utilization among Thai children aged 5-14 years : The analysis of the nationwide crosssectional survey.
ปี พ.ศ. 2556
3 การศึกษาการบริหารจัดการ การดำเนินการของสถานพยาบาลภายใต้นโยบายการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2553
4 การบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ—กรณีศึกษาจังหวัดระนอง
ปี พ.ศ. 2551
5 การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิชั้นสูง(Excellence Center) ด้านโรคมะเร็งภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
6 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย พ.ศ.2543-2546 : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2546
7 Private hospital industry in Thailand after the economic crisis, 1996-2001
ปี พ.ศ. 2545
8 การจัดชุดบริการสุขภาพช่องปากที่เหมาะสมในนโยบายประกันสุขภาพถ้วนของประเทศไทย
9 การสังเคราะห์บทบาท และโครงสร้างของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในบริบทของโรงพยาบาลชุมชน วิชาชีพพยาบาลชุมชน และทันตแพทย์ : กรณีศึกษาอำเภอแห่งหนึ่ง
10 การสังเคราะห์บทบาท และโครงสร้างของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในบริบทวิชาชีพ และลักษณะของสถานบริการสุขภาพ : กรณีโรงพยาบาลน้ำพอง