ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Watcharakon Noothong
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัชรากร หนูทอง 21
2 เจนวิทย์ ศรีหารักษา 8
3 Janwit Sriharuksa 7
4 Anukool Noymai 4
5 อนุกูล น้อยไม้ 4
6 Chumnarn Punyasai 4
7 ชำนาญ ปัญญาใส 4
8 Weerachai Chansud 3
9 ชัยชนะ มิตรพันธ์ 2
10 วีระชัย จันทร์สุด 2
11 Chaichana Mitrpant 2
12 ปรินันท์ วรรณสว่าง 2
13 ปราโมทย์ ลือนาม 2
14 เมทินี ศรีสุวรรณชนะ 1
15 พงศ์อาภา อาภากร 1
16 วีรชาติ อินต๊ะมี 1
17 นภดล พริ้งวณิชย์ 1
18 กนกวรรณ มกรพงศ์ 1
19 Apichart Intarapanich 1
20 อภิชาติ อินทรพานิชย์ 1
21 ณัฐพงศ์ เศียรสวัสดิ์ 1
22 รุ่งกิจ กมลกลาง 1
23 จตุพร นิตย์โฆษกุล 1
24 Napat Rattananakin 1
25 Pranot Boonchai-Apisit 1
26 ศรเทพ วรรณรัตน์ 1
27 ราชพร เขียนประสิทธิ์ 1
28 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 1
29 Juthatip Wisanmongkol 1
30 ประณต บุญไชยอภิสิทธิ์ 1
31 Pramote Luenam 1
32 ศุภสัณห์ วรยศวรงค์ 1
33 Pramote Luenam. 1
34 นภัทร รัตนนาคินทร์ 1
35 Roongkij Kamolklang 1
36 ณรงค์ บวบทอง 1
37 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 1
38 อิทธิ ฤทธาภรณ์ 1
39 Itti Rittaporn 1
40 มัลลิกา วัฒนาวงศ์ 1
41 ชลดา วามสิงห์ 1
42 รุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย 1
43 กำธร ไกรรักษ์ 1
44 ถนัด เหลืองนฤทัย 1
45 ภาคภูมิ บุญญานันต์ 1
46 กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ 1
47 จิรายุส ผลทิพย์ 1
48 สุปราณี ธีระวัฒนสุข 1
49 La-or Kovavisaruch 1
50 Satien Triamlumlerd, 1
51 อุรัชฎา เกตุพรหม 1
52 Parinund Varnasavang 1
53 ละออ โควาวิสารัช 1
54 Urachada Ketprom 1
55 อนุกุล น้อยไม้ 1
56 ธนพล แก้วอรัญญิก 1
57 สุทธิศักดิ์ สิทธิพงศ์วรกุล 1
58 Taweesak Sanpechuda 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 1
3 2551 4
4 2550 2
5 2549 1
6 2548 2
7 2547 2
8 2546 7
9 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 อาร์เอฟไอดี กลยุทธ์การลดต้นทุน เพิ่มกำไร และสร้างความแตกต่าง
ปี พ.ศ. 2552
2 โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องอ่าน RFID ย่านความถี่ 13.56 MHz ตามมาตรฐาน ISO 15693 และ ISO 14443
ปี พ.ศ. 2551
3 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับป้ายภาษีรถยนต์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีย่านความถี่สูง
4 การออกแบบและพัฒนาเครื่องรับสัญญาณ GNSS ด้วย Software
5 การประยุกต์ใช้ RFID กับการควบคุมยานพาหนะเข้า-ออก กรณีศึกษา โรงเรียนจ่าอากาศ
6 โปรแกรมตรวจนับครุภัณฑ์ด้วยอาร์เอฟไอดี
ปี พ.ศ. 2550
7 โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องอ่าน RF-ID ย่านความถี่ 13.56 MHz ตามมาตรฐาน ISO 15693 และ ISO 14443
8 A Review and a Practical Test of Active RFID Equipment for Road Access Service
ปี พ.ศ. 2549
9 เครื่องอ่านเขียนอาร์เอฟไอดีย่านความถี่ต่ำแบบมัลติแท็ก
ปี พ.ศ. 2548
10 รอบรู้ไอที เล่ม 4
11 รายงานประจำปี 2548 ศูนย์พัฒนาธุรกิจออกแบบวงจรรวม
ปี พ.ศ. 2547
12 ภาษา VHDL สำหรับออกแบบวงจรดิจิตอล
13 RFID เทคโนโลยีสารพัดประโยชน์
ปี พ.ศ. 2546
14 VHDL กับการออกแบบวงจรดิจิตอล ตอนที่ 1
15 VHDL กับการออกแบบวงจรดิจิตอล ตอนที่ 3
16 VHDL กับการออกแบบวงจรดิจิตอล ตอนที่ 2
17 VHDL กับการออกแบบวงจรดิจิตอล ตอนที่ 4
18 VHDL กับการออกแบบวงจรดิจิตอล ตอนที่ 5
19 VHDL กับการออกแบบวงจรดิจิตอล ตอนที่ 6
20 VHDL กับการออกแบบวงจรดิจิตอล ตอนสุดท้าย
ปี พ.ศ. 2542
21 การออกแบบและสร้างไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้เอฟพีจีเอ