ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Watcharakon Noothong
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัชรากร หนูทอง 21
2 เจนวิทย์ ศรีหารักษา 8
3 Janwit Sriharuksa 7
4 Anukool Noymai 4
5 อนุกูล น้อยไม้ 4
6 Chumnarn Punyasai 4
7 ชำนาญ ปัญญาใส 4
8 Weerachai Chansud 3
9 ปราโมทย์ ลือนาม 2
10 ชัยชนะ มิตรพันธ์ 2
11 ปรินันท์ วรรณสว่าง 2
12 วีระชัย จันทร์สุด 2
13 Chaichana Mitrpant 2
14 อุรัชฎา เกตุพรหม 1
15 Taweesak Sanpechuda 1
16 Satien Triamlumlerd, 1
17 Parinund Varnasavang 1
18 ละออ โควาวิสารัช 1
19 สุทธิศักดิ์ สิทธิพงศ์วรกุล 1
20 ณรงค์ บวบทอง 1
21 Urachada Ketprom 1
22 Juthatip Wisanmongkol 1
23 La-or Kovavisaruch 1
24 เมทินี ศรีสุวรรณชนะ 1
25 นภดล พริ้งวณิชย์ 1
26 พงศ์อาภา อาภากร 1
27 รุ่งกิจ กมลกลาง 1
28 Roongkij Kamolklang 1
29 ธนพล แก้วอรัญญิก 1
30 วีรชาติ อินต๊ะมี 1
31 อภิชาติ อินทรพานิชย์ 1
32 ณัฐพงศ์ เศียรสวัสดิ์ 1
33 กนกวรรณ มกรพงศ์ 1
34 จตุพร นิตย์โฆษกุล 1
35 Apichart Intarapanich 1
36 ชลดา วามสิงห์ 1
37 Pranot Boonchai-Apisit 1
38 ศรเทพ วรรณรัตน์ 1
39 ราชพร เขียนประสิทธิ์ 1
40 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 1
41 Napat Rattananakin 1
42 ประณต บุญไชยอภิสิทธิ์ 1
43 Pramote Luenam 1
44 ศุภสัณห์ วรยศวรงค์ 1
45 Pramote Luenam. 1
46 นภัทร รัตนนาคินทร์ 1
47 กำธร ไกรรักษ์ 1
48 ถนัด เหลืองนฤทัย 1
49 Itti Rittaporn 1
50 มัลลิกา วัฒนาวงศ์ 1
51 จิรายุส ผลทิพย์ 1
52 สุปราณี ธีระวัฒนสุข 1
53 อิทธิ ฤทธาภรณ์ 1
54 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 1
55 ภาคภูมิ บุญญานันต์ 1
56 กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ 1
57 รุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย 1
58 อนุกุล น้อยไม้ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 1
3 2551 4
4 2550 2
5 2549 1
6 2548 2
7 2547 2
8 2546 7
9 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 อาร์เอฟไอดี กลยุทธ์การลดต้นทุน เพิ่มกำไร และสร้างความแตกต่าง
ปี พ.ศ. 2552
2 โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องอ่าน RFID ย่านความถี่ 13.56 MHz ตามมาตรฐาน ISO 15693 และ ISO 14443
ปี พ.ศ. 2551
3 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับป้ายภาษีรถยนต์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีย่านความถี่สูง
4 การออกแบบและพัฒนาเครื่องรับสัญญาณ GNSS ด้วย Software
5 การประยุกต์ใช้ RFID กับการควบคุมยานพาหนะเข้า-ออก กรณีศึกษา โรงเรียนจ่าอากาศ
6 โปรแกรมตรวจนับครุภัณฑ์ด้วยอาร์เอฟไอดี
ปี พ.ศ. 2550
7 โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องอ่าน RF-ID ย่านความถี่ 13.56 MHz ตามมาตรฐาน ISO 15693 และ ISO 14443
8 A Review and a Practical Test of Active RFID Equipment for Road Access Service
ปี พ.ศ. 2549
9 เครื่องอ่านเขียนอาร์เอฟไอดีย่านความถี่ต่ำแบบมัลติแท็ก
ปี พ.ศ. 2548
10 รอบรู้ไอที เล่ม 4
11 รายงานประจำปี 2548 ศูนย์พัฒนาธุรกิจออกแบบวงจรรวม
ปี พ.ศ. 2547
12 ภาษา VHDL สำหรับออกแบบวงจรดิจิตอล
13 RFID เทคโนโลยีสารพัดประโยชน์
ปี พ.ศ. 2546
14 VHDL กับการออกแบบวงจรดิจิตอล ตอนที่ 1
15 VHDL กับการออกแบบวงจรดิจิตอล ตอนที่ 3
16 VHDL กับการออกแบบวงจรดิจิตอล ตอนที่ 2
17 VHDL กับการออกแบบวงจรดิจิตอล ตอนที่ 4
18 VHDL กับการออกแบบวงจรดิจิตอล ตอนที่ 5
19 VHDL กับการออกแบบวงจรดิจิตอล ตอนที่ 6
20 VHDL กับการออกแบบวงจรดิจิตอล ตอนสุดท้าย
ปี พ.ศ. 2542
21 การออกแบบและสร้างไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้เอฟพีจีเอ