ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wanida Janvikul
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Wanida Janviku
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วนิดา จันทร์วิกูล 28
2 Paweena Uppanan 17
3 ปวีณา อุปนันต์ 17
4 Boonlom Thavornyutikarn 13
5 บุญล้อม ถาวรยุติการต์ 13
6 Patcharee Ngamviriyavong 11
7 วาสนา โคสอน 10
8 Wasana Kosorn 10
9 พัชรี งามวิริยะวงศ์ 9
10 ดวงพร พูลสุขสมบัติ 7
11 ปริยดา ตั๋นจักร 5
12 Pariyada Tanjak 5
13 สิริพร โตนดแก้ว 5
14 Siriporn Tanodekaew 5
15 Preeyapan Meesap 4
16 สมฤทัย ชรรณษานนท์ 3
17 ไพโรจน์ สุรัตนวนิช 3
18 Somruethai Channasanon 3
19 National Metal and Materials Technology Center (MTEC) 2
20 Weerachai Singhatanadgit 2
21 Suphakit Arphavasin 2
22 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลอ่างทอง 2
23 Somying Patntirapong 2
24 Department of Surgery, Ang Thong Hospital, Ang Thong Province 2
25 ฤทธิกร ชายน้อย 2
26 Somporn Swasdison 2
27 สมพร สวัสดิสรรพ์ 2
28 ขจี ปิลกศิริ 2
29 Rittikorn Chainoy 2
30 ปรียพันธ์ มีทรัพย์ 2
31 ยุทธพงษ์ สุดสวาท 1
32 Porntipa Pankongadisak 1
33 อนุภาพ อีซา 1
34 Anak Thananuson 1
35 Wimon Sirimaharajc 1
36 Apichai Angspatt 1
37 Boonchai Taweerattanasil 1
38 นพดล แสงจันทร์ 1
39 Benjaree Phumsiri 1
40 เบญจารี พุ่มศิริ 1
41 ภาราดร งามดี 1
42 Kawee Srikulkit 1
43 Naparatn Rojtinnakorn 1
44 Seiichi Aiba 1
45 Prayuth Chokrungvaranont 1
46 นภดล แสงจันทร์ 1
47 Noppadon Sangjun 1
48 Paradon Ngamdee 1
49 รัชนี นนทเบญจวรรณ 1
50 Piroj Surattanawanich 1
51 Rutchanee Nonthabenjawan 1
52 เมธา รัตนากรพิทักษ์ 1
53 อัศวิน คนชม 1
54 Metha Rutnakornpituk 1
55 อภิวัฒน์ เกตุเนียม 1
56 Apiwat Kadnaim 1
57 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 1
58 วิจิตร ธรานนท์ 1
59 เซอิชิ ไอบะ 1
60 Wichit Tharanon 1
61 Kriskrai Sitthiseripratip 1
62 ภาวดี เมธะคานนท์ 1
63 Pawadee Methacanon 1
64 เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร 1
65 Chalermpong Chatdokmaiprai 1
66 Duangporn Phulsuksombati 1
67 Rujiporn Prateepasen 1
68 สุกฤตยา วีระนนท์ 1
69 Sukitaya Veeranondha 1
70 Kongkiat Kongsuwan 1
71 ก้องเกียรติ คงสุวรรณ 1
72 พล พลเสน 1
73 รุจิพร ประทีปเสน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2554 1
4 2553 5
5 2552 7
6 2551 7
7 2550 2
8 2549 2
9 2548 2
10 2543 1
11 2542 1
12 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Development of poly(butylene succinate)/calcium phosphate composites for bone engineering
ปี พ.ศ. 2556
2 Enhanced osteogenic activity of a poly(butylene succinate)/calcium phosphate composite by simple alkaline hydrolysis
ปี พ.ศ. 2554
3 Carboxymethylchitosan, alginate and tulle gauze wound dressings: a comparative study in the treatment of partial-thickness wounds
ปี พ.ศ. 2553
4 โพลิเมอร์สำหรับใช้ขึ้นรูปชิ้นงานทางการแพทย์โดยกระบวนการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
5 สารกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อสำหรับแผลเรื้อรัง (เฟส 1)
6 Surface Hydrolyzed Poly(Butylene Succinate) Microsphere Incorporated Carboxymethylchitosan Scaffolds for Cartilage Tissue Engineering
7 Hydrolyzed Poly(Butylene Succinate) Scaffolds Coated with Bioactive Agent
8 Antibacterial Hydrogels from Chitosan Derivatives
ปี พ.ศ. 2552
9 วิศวกรรมเนื้อเยื่อสำหรับวัสดุทดแทนผิวหนัง
10 การศึกษาสมบัติการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในระดับหลอดทดลองและสมบัติการห้ามเลือดในสัตว์ทดลองของพลาสเตอร์ยาที่เคลือบด้วยสารฆ่าเชื้อและสารช่วยเร่งการแข็งตัวของเลือดที่มีอนุพันธ์ไคโตซานเป็นองค์ประกอบ
11 ประสิทธิภาพการห้ามเลือดที่ผิวหนังตัดเพื่อการถ่ายปลูกเปรียบเทียบวัสดุอนุพันธ์ไฆโทซานกับวัสดุทางการค้า : การศึกษาเปรียบเทียบ
12 EFFECTS OF ENVIRONMENTAL pH AND MW OF CHITOSAN SALTS ON THEIR BIOLOGICAL PROPERTIES
13 In Vitro and In Vivo Evaluations of Oligochitosan Salt-Based Gels for Wound Healing
14 PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF CARBOXYMETHYL CELLULOSE/OLIGOCHITOSAN/AMINO ACID HYDROGEL
15 ประสิทธิภาพการห้ามเลือดที่แผลผิวหนังตัดเพื่อการถ่ายปลูก เปรียบเทียบวัสดุอนุพันธ์ไฆโทซานกับวัสดุทางการค้า : การศึกษาเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2551
16 การพัฒนาเจลห้ามเลือดที่มีไคโตซานเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน : เฟสที่ 1 สำหรับบาดแผลที่ไม่รุนแรงในสัตว์เลี้ยง
17 การผลิตวัสดุตกแต่งแผลสำหรับแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก จากอนุพันธ์ไคติน/ไคโตซานในระดับกึ่งอุตสาหกรรมและการทดลองการใช้งานวัสดุ ตกแต่งแผลที่ได้ในคลินิก
18 การเตรียมวัสดุรักษาแผลจากไคโตซานที่ผ่านการดัดแปรด้วยพอลิยูริเธน
19 Study on Biocompatibility and Antimicrobial Activity of Water-Soluble Chitosan Salts
20 Synthesis of Maleilated Oligochitosan Hydrogel
21 Synthesis and Characterization of Amino Acid Modified Chitooloigosaccharidees
22 Synthesis, Characterization and Crosslinking of Dual-curable Siloxane Copolymers
ปี พ.ศ. 2550
23 การพัฒนาแผ่นไคติน-ไคโตซานเป็นแผ่นเยื่อขวางกั้นเพื่อใช้ในการรักษาความ วิการของเนื้อเยื่อ ด้วยวิธีการชักนำให้เกิดการงอกใหม่ของเนื้อเยื่อ
24 วัสดุเร่งการแข็งตัวของเลือดสำหรับการใช้ในบาดแผล
ปี พ.ศ. 2549
25 กาวไฮโดรเจลสำหรับการใช้งานด้านวัสดุตกแต่งแผล
26 Evaluation of Efficacy of Chitosan Derivative Based Hemostat: In Vitro and In Vivo Studies
ปี พ.ศ. 2548
27 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเตรียมวัสดุตกแต่งแผลจากสารเฮมิเซลลูโลส
28 การผลิตสารไคติน/ไคโตซานคุณภาพสูงและการดัดแปรทางเคมีของสารไคติน/ไคโตซานเพื่อนำมาใช้งานทางด้านวัสดุตกแต่งแผล
ปี พ.ศ. 2543
29 ศึกษาความเป็นไปได้ในการสังเคราะห์กราฟท์โคโพลิเมอร์ของยางธรรมชาติและโพลิอะคริโลไนไทรล์โดยวิธีทางโบเรนเคมี
ปี พ.ศ. 2542
30 Synthesis of organic/inorganic hybrid materials for coating applications