ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Waliporn Patcharanarumol
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Walaiporn Patcharanarumol
- Walaiporn Patcharanarumon
- Walaiporn Phacharanarumol
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วลัยพร พัชรนฤมล 19
2 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 14
3 Viroj Tangcharoensathien 14
4 กัญจนา ติษยาธิคม 9
5 Kanjana Tisayaticom 7
6 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 5
7 Supon Limwattananon 5
8 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
9 Chulaporn Limwattananon 4
10 จิตปราณี วาศวิท 4
11 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 4
12 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 4
13 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 4
14 อังคณา สมนัสทวีชัย 4
15 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 3
16 Yaowaluk Wanwong 3
17 Angkana Sommanustweechai 3
18 Woranan Witthayapipopsakul 2
19 วรณัน วิทยาพิภพสกุล 2
20 Sopon Iamsirithaworn 2
21 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
22 Thitikorn Topothai 2
23 จิราพร ขีดดี 2
24 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2
25 Phusit Prakongsai 2
26 ภูษิต ประคองสาย 2
27 Thananan Rattanachodpanich 2
28 Chitpranee Vasavid 2
29 Tithikorn Topothai 2
30 ดารินทร์ อารีย์โชคชัย 2
31 ชมพูนุท ไทยจินดา 2
32 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 2
33 Chompoonut Thaichinda 2
34 ทักษพล ธรรมรังสี 2
35 ปานเทพ รัตนากร 2
36 Parntep Ratanakorn 2
37 Wantanee Kalpravidh 2
38 Darin Areechokechai 2
39 Thaksaphon Thammarangsri 2
40 Kanjana Tisayathikom 1
41 Chitpranee Vasvid 1
42 พรรัชดา มาตราสงคราม 1
43 Angkana Sommanastaweechai 1
44 สุณิชา ชานวาทิก 1
45 Pohnratchada Mattrasongkram 1
46 Sunicha Chanvatik 1
47 อภิชาติ ธัญญาหาร 1
48 Nucharapon Liangruenrom 1
49 Chompoonut Topothai 1
50 Institute for Population and Social Research, Mahidol University 1
51 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
52 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
53 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรกัญจนา ติษยาธิคม 1
54 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
55 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
56 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
57 Kunakorn Ieawsuwan 1
58 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 1
59 Atitaya Thiemphaiwan 1
60 Kumaree Pachanee 1
61 Wiroj Tangcharoesathien 1
62 Jadej Thammatach-aree 1
63 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ 1
64 International Health Policy Program, Thai Ministry of Public Health 1
65 Jongkol Lerttiendumrong 1
66 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
67 Waraporn Suwanwela 1
68 Khanchana Tisayaatikhom 1
69 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
70 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
71 Cichon, Michael 1
72 Kanitsorn Sumriddetchkajorn 1
73 วราภรณ์ สุวรรณเวลา 1
74 กุมารี พัชนี 1
75 Chipanee Wasawit 1
76 Apichart Thunyahan 1
77 กรแก้ว จันทภาษา 1
78 นิธิวัชร์ แสงเรือง 1
79 อานนท์ กุลธรรมานุสรณ์ 1
80 Weerasak putthasri 1
81 หทัยรัตน์ โกษียาภรณ์ 1
82 วีรศักดิ์ พุทธาศรี 1
83 Hathairat Kosiyaporn 1
84 Nithiwat Saengruang 1
85 Anond Kulthanmanusorn 1
86 Jaruayporn Srisasalux 1
87 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
88 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
89 Rajin Arora 1
90 Chiraporn Kheed-dee 1
91 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
92 Rapeepong Suphanchaimat 1
93 Weerasak Puthasri 1
94 รายิน อโรร่า 1
95 สุมนต์ สกลไชย 1
96 Sumon Sakolchai 1
97 Cattleeya Kongsupapsiri 1
98 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
99 Weraphan Suphanchaimat 1
100 Surasak Chaiyasong 1
101 อมรรัตน์ มานะวัฒนวงศ์ 1
102 Churnrurtai Kanchanachitra 1
103 Amonrat Manawatthanawong 1
104 Tippawan Witworrasakul 1
105 Shaheda Viriyathorn 1
106 Kamjorn Tatiyakavee 1
107 Rangsan Sripirom 1
108 ภานุมาศ ภูมาศ 1
109 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
110 Panumas Phumas 1
111 Kornkaew Chantapasa 1
112 ชาฮีดา วิริยาทร 1
113 Chiraporn Keeddee 1
114 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 7
3 2557 2
4 2540 1
5 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การประเมินการถ่ายโอนหน่วยบริการปฐมภูมิไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: สังเคราะห์บทเรียนจากพื้นที่ 51 แห่งและทางเลือกในเชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2560
2 กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน
3 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
4 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
5 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
6 สถานการณ์การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและการมีผู้ดูแลในขณะพักฟื้นของผู้สูงอายุในประเทศไทย
7 การผนวกกลไกการติดตามและประเมินความรู้และความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพเข้าสู่การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ
8 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2557
9 วิวัฒนาการของความร่วมมือภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย
10 Thai Health System : Prevention and Control of Diseases and Risk Factors
ปี พ.ศ. 2540
11 A study of unit cost of out-patient and in-patient service of Khon Kaen Hospital in the fiscal year 1996