ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Waliporn Patcharanarumol
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Walaiporn Patcharanarumol
- Walaiporn Patcharanarumon
- Walaiporn Phacharanarumol
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วลัยพร พัชรนฤมล 19
2 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 14
3 Viroj Tangcharoensathien 14
4 กัญจนา ติษยาธิคม 9
5 Kanjana Tisayaticom 7
6 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 5
7 Supon Limwattananon 5
8 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
9 Chulaporn Limwattananon 4
10 จิตปราณี วาศวิท 4
11 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 4
12 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 4
13 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 4
14 อังคณา สมนัสทวีชัย 4
15 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 3
16 Yaowaluk Wanwong 3
17 Angkana Sommanustweechai 3
18 วรณัน วิทยาพิภพสกุล 2
19 Thitikorn Topothai 2
20 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2
21 Woranan Witthayapipopsakul 2
22 Sopon Iamsirithaworn 2
23 Chitpranee Vasavid 2
24 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 2
25 ภูษิต ประคองสาย 2
26 Thananan Rattanachodpanich 2
27 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
28 Phusit Prakongsai 2
29 ดารินทร์ อารีย์โชคชัย 2
30 ชมพูนุท ไทยจินดา 2
31 ทักษพล ธรรมรังสี 2
32 Parntep Ratanakorn 2
33 Tithikorn Topothai 2
34 จิราพร ขีดดี 2
35 Wantanee Kalpravidh 2
36 ปานเทพ รัตนากร 2
37 Thaksaphon Thammarangsri 2
38 Chompoonut Thaichinda 2
39 Darin Areechokechai 2
40 Institute for Population and Social Research, Mahidol University 1
41 International Health Policy Program, Thai Ministry of Public Health 1
42 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
43 Nucharapon Liangruenrom 1
44 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
45 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
46 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
47 Chompoonut Topothai 1
48 Surasak Chaiyasong 1
49 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
50 Weraphan Suphanchaimat 1
51 Shaheda Viriyathorn 1
52 Cattleeya Kongsupapsiri 1
53 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
54 Amonrat Manawatthanawong 1
55 Tippawan Witworrasakul 1
56 อมรรัตน์ มานะวัฒนวงศ์ 1
57 Churnrurtai Kanchanachitra 1
58 Kanjana Tisayathikom 1
59 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
60 Cichon, Michael 1
61 Apichart Thunyahan 1
62 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
63 Kanitsorn Sumriddetchkajorn 1
64 Kamjorn Tatiyakavee 1
65 วราภรณ์ สุวรรณเวลา 1
66 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 1
67 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรกัญจนา ติษยาธิคม 1
68 Pohnratchada Mattrasongkram 1
69 Chitpranee Vasvid 1
70 สุณิชา ชานวาทิก 1
71 Kunakorn Ieawsuwan 1
72 พรรัชดา มาตราสงคราม 1
73 อภิชาติ ธัญญาหาร 1
74 Angkana Sommanastaweechai 1
75 Sunicha Chanvatik 1
76 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
77 Weerasak Puthasri 1
78 Chiraporn Kheed-dee 1
79 Jongkol Lerttiendumrong 1
80 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
81 Rajin Arora 1
82 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
83 รายิน อโรร่า 1
84 Rapeepong Suphanchaimat 1
85 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
86 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ 1
87 Jadej Thammatach-aree 1
88 Khanchana Tisayaatikhom 1
89 กุมารี พัชนี 1
90 Chipanee Wasawit 1
91 Waraporn Suwanwela 1
92 Wiroj Tangcharoesathien 1
93 Atitaya Thiemphaiwan 1
94 Kumaree Pachanee 1
95 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
96 Jaruayporn Srisasalux 1
97 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
98 Sumon Sakolchai 1
99 สุมนต์ สกลไชย 1
100 ภานุมาศ ภูมาศ 1
101 Rangsan Sripirom 1
102 Chiraporn Keeddee 1
103 Kornkaew Chantapasa 1
104 Panumas Phumas 1
105 กรแก้ว จันทภาษา 1
106 Hathairat Kosiyaporn 1
107 นิธิวัชร์ แสงเรือง 1
108 อานนท์ กุลธรรมานุสรณ์ 1
109 Weerasak putthasri 1
110 หทัยรัตน์ โกษียาภรณ์ 1
111 วีรศักดิ์ พุทธาศรี 1
112 Nithiwat Saengruang 1
113 Anond Kulthanmanusorn 1
114 ชาฮีดา วิริยาทร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 7
3 2557 2
4 2540 1
5 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การประเมินการถ่ายโอนหน่วยบริการปฐมภูมิไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: สังเคราะห์บทเรียนจากพื้นที่ 51 แห่งและทางเลือกในเชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2560
2 กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน
3 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
4 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
5 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
6 สถานการณ์การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและการมีผู้ดูแลในขณะพักฟื้นของผู้สูงอายุในประเทศไทย
7 การผนวกกลไกการติดตามและประเมินความรู้และความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพเข้าสู่การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ
8 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2557
9 วิวัฒนาการของความร่วมมือภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย
10 Thai Health System : Prevention and Control of Diseases and Risk Factors
ปี พ.ศ. 2540
11 A study of unit cost of out-patient and in-patient service of Khon Kaen Hospital in the fiscal year 1996