ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Walaisiri Muangsiri
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วลัยศิริ ม่วงศิริ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Pornpen Werawatganone 4
2 Chonticha Srisawang 2
3 Jittima Chatchawansaisin 2
4 Phanphen Wattanaarsakit 2
5 กระมล ทองธรรมชาติ 1
6 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
7 ศุกันยา ห้วยผัด 1
8 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
9 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
10 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
11 Thanathon Sesuk 1
12 Pantharee Boonsatorn 1
13 สมชัย วัฒนการุณ 1
14 Suchin Arunsawatwong 1
15 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
16 กมลชนก ยวดยง 1
17 อวย เกตุสิงห์ 1
18 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
19 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
20 สุวดี ยาป่าคาย 1
21 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
22 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
23 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
24 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
25 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
26 Chayaporn Supachartwong 1
27 สิทธิพร แอกทอง 1
28 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
29 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
30 วินัย งามแสง 1
31 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
32 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
33 Anawatch Mitpratan 1
34 Kasidit Nootong 1
35 Chariya Uiyyasathian 1
36 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
37 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
38 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
39 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
40 Waraporn Siriterm 1
41 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
42 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
43 Acom Sornsute 1
44 Thada Jirajaras 1
45 Amaraporn Roopdee 1
46 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
47 Wirut Jitphongsaikul 1
48 สำเริง แย้มโสภี 1
49 วัลลภ แย้มเหมือน 1
50 Pintip Pongpech 1
51 สุวิชา ทองสิมา 1
52 Eua-apha Harnvanich 1
53 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
54 Chulalongkorn University, Pharmaceutical Sciences 1
55 กัญญาพัชร บรรจงประเสริฐ 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
57 พัชร์ระพี เผดิมปราชญ์ 1
58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 1
60 ธวัชชัย สันติสุข 1
61 พรเพ็ญ วีระวัฒกานนท์ 1
62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
63 สมพร พรมดี 1
64 สิริพร สิวราวุฒิ 1
65 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
66 Pornpimol Muanjai 1
67 ไววิทย์ พุทธารี 1
68 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
69 Varunee Padmasankh 1
70 นภสร โกวรรธนะกุล 1
71 Rajalida Lipikorn 1
72 เอกชัย อดุลยธรรม 1
73 Laddawan Chuajedton 1
74 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
75 วาสนา เสียงดัง 1
76 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
77 สายฝน ควรผดุง 1
78 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
79 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
80 Thi Thi San 1
81 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
82 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
83 ประธาน ดาบเพชร 1
84 กำจัด มงคลกุล 1
85 ศิริชัย ศิริกายะ 1
86 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
87 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
88 Srilert Chotpantarat 1
89 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
90 Boonchai Sangpetngam 1
91 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
92 Chalermpol Leevailoj 1
93 Vanida Chantarateptawan 1
94 กาญจนา แก้วเทพ 1
95 วัฒนชัย สมิทธากร 1
96 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
97 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
98 Jaitip Paiboon 1
99 Wilai Anomasiri 1
100 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
101 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
102 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
103 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
104 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
105 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
107 วิไล ชินธเนศ 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
109 คัคนางค์ มณีศรี 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
111 พิชญ์วิภา ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ 1
112 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
113 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
114 อุทัย บุญประเสริฐ 1
115 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
117 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
118 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
119 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
120 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
121 Somying Tumwasorn 1
122 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
123 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
124 Kittisak Likhitwitayawuid 1
125 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
126 พรรณี กาญจนพลู 1
127 Chakkaphan Sutthirat 1
128 สุมา เมืองใย 1
129 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
130 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
131 วิมล เหมะจันทร 1
132 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
133 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
134 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
135 สุมิตรา พูลทอง 1
136 Yeshey Penjor 1
137 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
138 รุ่งราวี ทองกันยา 1
139 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
140 ประคอง ชอบเสียง 1
141 ชอุ่ม มลิลา 1
142 ๋Janes, Gavin W. 1
143 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
144 ละอองทิพย์ เหมะ 1
145 Vimolmas Lipipun 1
146 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
147 มยุรี ตันติสิระ 1
148 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
149 Garnpimol C. Ritthidej 1
150 Panee Boonthavi 1
151 Sumphan Wongseripipatana 1
152 Supa Chantharasakul 1
153 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
154 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
155 Kitpramuk Tantayaporn 1
156 Puttipongse Varavudhi 1
157 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
158 Naiyana Chaiyabutr 1
159 Sompol Sanguanrungsirikul 1
160 บรรจง คณะวรรณ 1
161 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
162 Ampa Luiengpirom 1
163 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 5
2 2553 1
3 2551 2