ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Walaisiri Muangsiri
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วลัยศิริ ม่วงศิริ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Pornpen Werawatganone 4
2 Chonticha Srisawang 2
3 Jittima Chatchawansaisin 2
4 Phanphen Wattanaarsakit 2
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
6 พิชญ์วิภา ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ 1
7 พัชร์ระพี เผดิมปราชญ์ 1
8 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 1
11 คัคนางค์ มณีศรี 1
12 กัญญาพัชร บรรจงประเสริฐ 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
16 Somying Tumwasorn 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
18 อุทัย บุญประเสริฐ 1
19 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
20 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
22 วิไล ชินธเนศ 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
24 Chulalongkorn University, Pharmaceutical Sciences 1
25 สิริพร สิวราวุฒิ 1
26 สมพร พรมดี 1
27 Pintip Pongpech 1
28 สายฝน ควรผดุง 1
29 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
30 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
31 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
32 วาสนา เสียงดัง 1
33 สุวิชา ทองสิมา 1
34 Eua-apha Harnvanich 1
35 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
36 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
37 ธวัชชัย สันติสุข 1
38 Wirut Jitphongsaikul 1
39 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
40 วัลลภ แย้มเหมือน 1
41 สำเริง แย้มโสภี 1
42 Amaraporn Roopdee 1
43 พรเพ็ญ วีระวัฒกานนท์ 1
44 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
45 Panee Boonthavi 1
46 Sumphan Wongseripipatana 1
47 Supa Chantharasakul 1
48 Kittisak Likhitwitayawuid 1
49 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
50 วัฒนชัย สมิทธากร 1
51 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
52 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
53 Garnpimol C. Ritthidej 1
54 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
55 บรรจง คณะวรรณ 1
56 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
57 Ampa Luiengpirom 1
58 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
59 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
60 Vimolmas Lipipun 1
61 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
62 มยุรี ตันติสิระ 1
63 Jaitip Paiboon 1
64 Wilai Anomasiri 1
65 Boonchai Sangpetngam 1
66 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
67 Chalermpol Leevailoj 1
68 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
69 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
70 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
72 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
73 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
74 Srilert Chotpantarat 1
75 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
76 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
77 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
78 กาญจนา แก้วเทพ 1
79 Vanida Chantarateptawan 1
80 ศิริชัย ศิริกายะ 1
81 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
82 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
83 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
84 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
85 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
86 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
87 นภสร โกวรรธนะกุล 1
88 กำจัด มงคลกุล 1
89 Yeshey Penjor 1
90 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
91 รุ่งราวี ทองกันยา 1
92 สุมิตรา พูลทอง 1
93 วินัย งามแสง 1
94 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
95 สิทธิพร แอกทอง 1
96 Anawatch Mitpratan 1
97 Kasidit Nootong 1
98 Chayaporn Supachartwong 1
99 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
100 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
101 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
102 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
103 ๋Janes, Gavin W. 1
104 ชอุ่ม มลิลา 1
105 ละอองทิพย์ เหมะ 1
106 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
107 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
108 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
109 Puttipongse Varavudhi 1
110 Sompol Sanguanrungsirikul 1
111 Naiyana Chaiyabutr 1
112 Kitpramuk Tantayaporn 1
113 วิมล เหมะจันทร 1
114 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
115 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
116 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
117 ประคอง ชอบเสียง 1
118 Chakkaphan Sutthirat 1
119 พรรณี กาญจนพลู 1
120 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
121 สุมา เมืองใย 1
122 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
123 Waraporn Siriterm 1
124 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
125 อวย เกตุสิงห์ 1
126 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
127 ประธาน ดาบเพชร 1
128 กมลชนก ยวดยง 1
129 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
130 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
131 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
132 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
133 Thada Jirajaras 1
134 Rajalida Lipikorn 1
135 ไววิทย์ พุทธารี 1
136 Laddawan Chuajedton 1
137 Thi Thi San 1
138 Pornpimol Muanjai 1
139 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
140 เอกชัย อดุลยธรรม 1
141 Varunee Padmasankh 1
142 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
143 Suchin Arunsawatwong 1
144 สุวดี ยาป่าคาย 1
145 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
146 Acom Sornsute 1
147 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
148 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
149 Chariya Uiyyasathian 1
150 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
151 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
152 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
153 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
154 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
155 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
156 Thanathon Sesuk 1
157 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
158 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
159 กระมล ทองธรรมชาติ 1
160 Pantharee Boonsatorn 1
161 สมชัย วัฒนการุณ 1
162 ศุกันยา ห้วยผัด 1
163 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 5
2 2553 1
3 2551 2