ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Walaisiri Muangsiri
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วลัยศิริ ม่วงศิริ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Pornpen Werawatganone 4
2 Chonticha Srisawang 2
3 Jittima Chatchawansaisin 2
4 Phanphen Wattanaarsakit 2
5 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
8 วิไล ชินธเนศ 1
9 พิชญ์วิภา ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ 1
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
11 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
12 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
13 คัคนางค์ มณีศรี 1
14 Somying Tumwasorn 1
15 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
17 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
18 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
19 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
21 พัชร์ระพี เผดิมปราชญ์ 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
23 อุทัย บุญประเสริฐ 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
25 วัลลภ แย้มเหมือน 1
26 สำเริง แย้มโสภี 1
27 Amaraporn Roopdee 1
28 Eua-apha Harnvanich 1
29 สุวิชา ทองสิมา 1
30 สิริพร สิวราวุฒิ 1
31 สมพร พรมดี 1
32 Pintip Pongpech 1
33 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
34 Wirut Jitphongsaikul 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 1
36 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
37 กัญญาพัชร บรรจงประเสริฐ 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
39 พรเพ็ญ วีระวัฒกานนท์ 1
40 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
41 Chulalongkorn University, Pharmaceutical Sciences 1
42 ธวัชชัย สันติสุข 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
44 Boonchai Sangpetngam 1
45 Vimolmas Lipipun 1
46 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
47 มยุรี ตันติสิระ 1
48 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
49 Garnpimol C. Ritthidej 1
50 Panee Boonthavi 1
51 Sumphan Wongseripipatana 1
52 Supa Chantharasakul 1
53 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
54 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
55 Kitpramuk Tantayaporn 1
56 Puttipongse Varavudhi 1
57 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
58 Naiyana Chaiyabutr 1
59 Sompol Sanguanrungsirikul 1
60 บรรจง คณะวรรณ 1
61 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
62 Ampa Luiengpirom 1
63 Kittisak Likhitwitayawuid 1
64 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
65 ศิริชัย ศิริกายะ 1
66 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
67 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
68 Srilert Chotpantarat 1
69 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
70 สายฝน ควรผดุง 1
71 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
72 Chalermpol Leevailoj 1
73 Vanida Chantarateptawan 1
74 กาญจนา แก้วเทพ 1
75 วัฒนชัย สมิทธากร 1
76 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
77 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
78 Jaitip Paiboon 1
79 Wilai Anomasiri 1
80 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
81 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
82 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
83 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
84 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
85 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
86 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
87 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
88 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
89 วินัย งามแสง 1
90 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
91 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
92 นภสร โกวรรธนะกุล 1
93 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
94 Chayaporn Supachartwong 1
95 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
96 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
97 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
98 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
99 Waraporn Siriterm 1
100 สิทธิพร แอกทอง 1
101 Anawatch Mitpratan 1
102 Kasidit Nootong 1
103 กำจัด มงคลกุล 1
104 Yeshey Penjor 1
105 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
106 สุมา เมืองใย 1
107 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
108 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
109 วิมล เหมะจันทร 1
110 ละอองทิพย์ เหมะ 1
111 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
112 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
113 พรรณี กาญจนพลู 1
114 Chakkaphan Sutthirat 1
115 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
116 รุ่งราวี ทองกันยา 1
117 สุมิตรา พูลทอง 1
118 ๋Janes, Gavin W. 1
119 ชอุ่ม มลิลา 1
120 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
121 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
122 ประคอง ชอบเสียง 1
123 Chariya Uiyyasathian 1
124 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
125 เอกชัย อดุลยธรรม 1
126 Varunee Padmasankh 1
127 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
128 Rajalida Lipikorn 1
129 Thada Jirajaras 1
130 อวย เกตุสิงห์ 1
131 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
132 ประธาน ดาบเพชร 1
133 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
134 Pornpimol Muanjai 1
135 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
136 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
137 วาสนา เสียงดัง 1
138 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
139 Thi Thi San 1
140 ไววิทย์ พุทธารี 1
141 Laddawan Chuajedton 1
142 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
143 กมลชนก ยวดยง 1
144 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
145 Pantharee Boonsatorn 1
146 สมชัย วัฒนการุณ 1
147 ศุกันยา ห้วยผัด 1
148 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
149 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
150 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
151 Acom Sornsute 1
152 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
153 กระมล ทองธรรมชาติ 1
154 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
155 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
156 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
157 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
158 Suchin Arunsawatwong 1
159 สุวดี ยาป่าคาย 1
160 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
161 Thanathon Sesuk 1
162 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
163 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 5
2 2553 1
3 2551 2