ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Walaisiri Muangsiri
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วลัยศิริ ม่วงศิริ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Pornpen Werawatganone 4
2 Chonticha Srisawang 2
3 Jittima Chatchawansaisin 2
4 Phanphen Wattanaarsakit 2
5 Chakkaphan Sutthirat 1
6 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
7 พรรณี กาญจนพลู 1
8 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
9 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
10 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
11 ประคอง ชอบเสียง 1
12 สุมา เมืองใย 1
13 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
14 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
15 กำจัด มงคลกุล 1
16 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
17 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
18 Yeshey Penjor 1
19 สุมิตรา พูลทอง 1
20 ๋Janes, Gavin W. 1
21 วิมล เหมะจันทร 1
22 รุ่งราวี ทองกันยา 1
23 ชอุ่ม มลิลา 1
24 ละอองทิพย์ เหมะ 1
25 มยุรี ตันติสิระ 1
26 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
27 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
28 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
29 Vimolmas Lipipun 1
30 Supa Chantharasakul 1
31 Garnpimol C. Ritthidej 1
32 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
33 บรรจง คณะวรรณ 1
34 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
35 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
36 นภสร โกวรรธนะกุล 1
37 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
38 Puttipongse Varavudhi 1
39 Kitpramuk Tantayaporn 1
40 Ampa Luiengpirom 1
41 Sompol Sanguanrungsirikul 1
42 Naiyana Chaiyabutr 1
43 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
44 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
45 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
46 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
47 Thanathon Sesuk 1
48 กระมล ทองธรรมชาติ 1
49 ศุกันยา ห้วยผัด 1
50 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
51 Pantharee Boonsatorn 1
52 สมชัย วัฒนการุณ 1
53 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
54 สุวดี ยาป่าคาย 1
55 กมลชนก ยวดยง 1
56 อวย เกตุสิงห์ 1
57 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
58 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
59 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
60 Suchin Arunsawatwong 1
61 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
62 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
63 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
64 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
65 Chayaporn Supachartwong 1
66 สิทธิพร แอกทอง 1
67 Anawatch Mitpratan 1
68 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
69 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
70 Sumphan Wongseripipatana 1
71 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
72 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
73 Kasidit Nootong 1
74 Waraporn Siriterm 1
75 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
76 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
77 Acom Sornsute 1
78 Chariya Uiyyasathian 1
79 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
80 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
81 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
82 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
83 วินัย งามแสง 1
84 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
85 สำเริง แย้มโสภี 1
86 Amaraporn Roopdee 1
87 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
88 วัลลภ แย้มเหมือน 1
89 Eua-apha Harnvanich 1
90 สมพร พรมดี 1
91 Pintip Pongpech 1
92 สุวิชา ทองสิมา 1
93 Wirut Jitphongsaikul 1
94 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
96 กัญญาพัชร บรรจงประเสริฐ 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
100 Chulalongkorn University, Pharmaceutical Sciences 1
101 ธวัชชัย สันติสุข 1
102 พรเพ็ญ วีระวัฒกานนท์ 1
103 สิริพร สิวราวุฒิ 1
104 สายฝน ควรผดุง 1
105 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
106 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
107 Pornpimol Muanjai 1
108 Varunee Padmasankh 1
109 เอกชัย อดุลยธรรม 1
110 ประธาน ดาบเพชร 1
111 Thada Jirajaras 1
112 Rajalida Lipikorn 1
113 ไววิทย์ พุทธารี 1
114 Laddawan Chuajedton 1
115 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
116 วาสนา เสียงดัง 1
117 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
118 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
119 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
120 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
121 Thi Thi San 1
122 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
123 พัชร์ระพี เผดิมปราชญ์ 1
124 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
125 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
126 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
127 Vanida Chantarateptawan 1
128 ศิริชัย ศิริกายะ 1
129 Srilert Chotpantarat 1
130 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
131 Chalermpol Leevailoj 1
132 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
133 กาญจนา แก้วเทพ 1
134 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
135 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
136 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
137 Kittisak Likhitwitayawuid 1
138 วัฒนชัย สมิทธากร 1
139 Jaitip Paiboon 1
140 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
141 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
142 Wilai Anomasiri 1
143 Boonchai Sangpetngam 1
144 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
145 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
146 วิไล ชินธเนศ 1
147 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
148 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
150 พิชญ์วิภา ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ 1
151 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
152 คัคนางค์ มณีศรี 1
153 อุทัย บุญประเสริฐ 1
154 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
155 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
156 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
157 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
158 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
159 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
160 Somying Tumwasorn 1
161 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
162 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
163 Panee Boonthavi 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 5
2 2553 1
3 2551 2