ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Walaisiri Muangsiri
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วลัยศิริ ม่วงศิริ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Pornpen Werawatganone 4
2 Chonticha Srisawang 2
3 Jittima Chatchawansaisin 2
4 Phanphen Wattanaarsakit 2
5 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
6 วิมล เหมะจันทร 1
7 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
8 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
9 Puttipongse Varavudhi 1
10 Kitpramuk Tantayaporn 1
11 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
12 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
13 ละอองทิพย์ เหมะ 1
14 พรรณี กาญจนพลู 1
15 ประคอง ชอบเสียง 1
16 ชอุ่ม มลิลา 1
17 ๋Janes, Gavin W. 1
18 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
19 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
20 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
21 Naiyana Chaiyabutr 1
22 Chakkaphan Sutthirat 1
23 สุมา เมืองใย 1
24 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
25 Panee Boonthavi 1
26 Sumphan Wongseripipatana 1
27 Supa Chantharasakul 1
28 Kittisak Likhitwitayawuid 1
29 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
30 วัฒนชัย สมิทธากร 1
31 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
32 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
33 Garnpimol C. Ritthidej 1
34 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
35 บรรจง คณะวรรณ 1
36 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
37 Ampa Luiengpirom 1
38 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
39 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
40 Vimolmas Lipipun 1
41 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
42 มยุรี ตันติสิระ 1
43 Sompol Sanguanrungsirikul 1
44 สุมิตรา พูลทอง 1
45 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
46 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
47 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
48 Acom Sornsute 1
49 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
50 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
51 Chariya Uiyyasathian 1
52 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
53 Pantharee Boonsatorn 1
54 สมชัย วัฒนการุณ 1
55 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
56 สุวดี ยาป่าคาย 1
57 Suchin Arunsawatwong 1
58 Thanathon Sesuk 1
59 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
60 ศุกันยา ห้วยผัด 1
61 กระมล ทองธรรมชาติ 1
62 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
63 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
64 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
65 นภสร โกวรรธนะกุล 1
66 วินัย งามแสง 1
67 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
68 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
69 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
70 Jaitip Paiboon 1
71 Yeshey Penjor 1
72 กำจัด มงคลกุล 1
73 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
74 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
75 Kasidit Nootong 1
76 Waraporn Siriterm 1
77 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
78 Anawatch Mitpratan 1
79 สิทธิพร แอกทอง 1
80 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
81 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
82 Chayaporn Supachartwong 1
83 รุ่งราวี ทองกันยา 1
84 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
85 สายฝน ควรผดุง 1
86 สิริพร สิวราวุฒิ 1
87 สมพร พรมดี 1
88 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
89 วาสนา เสียงดัง 1
90 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
91 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
92 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
93 Pintip Pongpech 1
94 สุวิชา ทองสิมา 1
95 Wirut Jitphongsaikul 1
96 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
97 Chulalongkorn University, Pharmaceutical Sciences 1
98 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
99 Amaraporn Roopdee 1
100 Eua-apha Harnvanich 1
101 วัลลภ แย้มเหมือน 1
102 สำเริง แย้มโสภี 1
103 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
104 Thi Thi San 1
105 อวย เกตุสิงห์ 1
106 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
107 ประธาน ดาบเพชร 1
108 กมลชนก ยวดยง 1
109 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
110 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
111 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
112 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
113 Thada Jirajaras 1
114 Rajalida Lipikorn 1
115 ไววิทย์ พุทธารี 1
116 Laddawan Chuajedton 1
117 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
118 Pornpimol Muanjai 1
119 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
120 เอกชัย อดุลยธรรม 1
121 Varunee Padmasankh 1
122 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
123 ธวัชชัย สันติสุข 1
124 พรเพ็ญ วีระวัฒกานนท์ 1
125 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
126 Boonchai Sangpetngam 1
127 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
128 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
129 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
130 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
131 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
132 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
133 Chalermpol Leevailoj 1
134 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
135 กาญจนา แก้วเทพ 1
136 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
137 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
138 Vanida Chantarateptawan 1
139 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
140 Srilert Chotpantarat 1
141 ศิริชัย ศิริกายะ 1
142 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
143 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
144 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
145 พัชร์ระพี เผดิมปราชญ์ 1
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
147 พิชญ์วิภา ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ 1
148 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
149 กัญญาพัชร บรรจงประเสริฐ 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
151 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
153 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
154 คัคนางค์ มณีศรี 1
155 อุทัย บุญประเสริฐ 1
156 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
157 Somying Tumwasorn 1
158 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
159 วิไล ชินธเนศ 1
160 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
161 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
162 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
163 Wilai Anomasiri 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 5
2 2553 1
3 2551 2