ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Walaisiri Muangsiri
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วลัยศิริ ม่วงศิริ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Pornpen Werawatganone 4
2 Chonticha Srisawang 2
3 Jittima Chatchawansaisin 2
4 Phanphen Wattanaarsakit 2
5 Yeshey Penjor 1
6 กำจัด มงคลกุล 1
7 สุมิตรา พูลทอง 1
8 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
9 ๋Janes, Gavin W. 1
10 ชอุ่ม มลิลา 1
11 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
12 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
13 รุ่งราวี ทองกันยา 1
14 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
15 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
16 Chayaporn Supachartwong 1
17 สิทธิพร แอกทอง 1
18 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
19 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
20 วินัย งามแสง 1
21 ประคอง ชอบเสียง 1
22 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
23 นภสร โกวรรธนะกุล 1
24 Chakkaphan Sutthirat 1
25 Puttipongse Varavudhi 1
26 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
27 ละอองทิพย์ เหมะ 1
28 Kitpramuk Tantayaporn 1
29 Naiyana Chaiyabutr 1
30 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
31 Ampa Luiengpirom 1
32 Sompol Sanguanrungsirikul 1
33 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
34 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
35 พรรณี กาญจนพลู 1
36 Anawatch Mitpratan 1
37 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
38 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
39 สุมา เมืองใย 1
40 วิมล เหมะจันทร 1
41 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
42 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
43 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
44 Waraporn Siriterm 1
45 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
46 กมลชนก ยวดยง 1
47 อวย เกตุสิงห์ 1
48 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
49 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
50 สุวดี ยาป่าคาย 1
51 Suchin Arunsawatwong 1
52 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
53 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
54 ประธาน ดาบเพชร 1
55 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
56 Pornpimol Muanjai 1
57 ไววิทย์ พุทธารี 1
58 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
59 Varunee Padmasankh 1
60 Thada Jirajaras 1
61 Rajalida Lipikorn 1
62 เอกชัย อดุลยธรรม 1
63 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
64 Thanathon Sesuk 1
65 Chariya Uiyyasathian 1
66 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
67 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
68 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
69 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
70 บรรจง คณะวรรณ 1
71 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
72 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
73 Acom Sornsute 1
74 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
75 กระมล ทองธรรมชาติ 1
76 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
77 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
78 ศุกันยา ห้วยผัด 1
79 สมชัย วัฒนการุณ 1
80 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
81 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
82 Pantharee Boonsatorn 1
83 Kasidit Nootong 1
84 มยุรี ตันติสิระ 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
87 กัญญาพัชร บรรจงประเสริฐ 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
89 พรเพ็ญ วีระวัฒกานนท์ 1
90 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
91 Chulalongkorn University, Pharmaceutical Sciences 1
92 ธวัชชัย สันติสุข 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
94 พัชร์ระพี เผดิมปราชญ์ 1
95 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
97 วิไล ชินธเนศ 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
99 คัคนางค์ มณีศรี 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
101 พิชญ์วิภา ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ 1
102 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
103 Wirut Jitphongsaikul 1
104 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
105 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
106 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
107 วาสนา เสียงดัง 1
108 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
109 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
110 Laddawan Chuajedton 1
111 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
112 Thi Thi San 1
113 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
114 สายฝน ควรผดุง 1
115 วัลลภ แย้มเหมือน 1
116 สำเริง แย้มโสภี 1
117 Amaraporn Roopdee 1
118 Eua-apha Harnvanich 1
119 สุวิชา ทองสิมา 1
120 สิริพร สิวราวุฒิ 1
121 สมพร พรมดี 1
122 Pintip Pongpech 1
123 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
124 อุทัย บุญประเสริฐ 1
125 วัฒนชัย สมิทธากร 1
126 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
127 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
128 Jaitip Paiboon 1
129 Wilai Anomasiri 1
130 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
131 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
132 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
133 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
134 Kittisak Likhitwitayawuid 1
135 Vimolmas Lipipun 1
136 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
137 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
138 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
139 Garnpimol C. Ritthidej 1
140 Panee Boonthavi 1
141 Sumphan Wongseripipatana 1
142 Supa Chantharasakul 1
143 กาญจนา แก้วเทพ 1
144 Vanida Chantarateptawan 1
145 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
147 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
148 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
149 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
151 Somying Tumwasorn 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
153 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
154 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
155 ศิริชัย ศิริกายะ 1
156 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
157 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
158 Srilert Chotpantarat 1
159 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
160 Boonchai Sangpetngam 1
161 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
162 Chalermpol Leevailoj 1
163 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 5
2 2553 1
3 2551 2