ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Walaisiri Muangsiri
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วลัยศิริ ม่วงศิริ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Pornpen Werawatganone 4
2 Chonticha Srisawang 2
3 Jittima Chatchawansaisin 2
4 Phanphen Wattanaarsakit 2
5 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
6 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
7 Chariya Uiyyasathian 1
8 Acom Sornsute 1
9 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
10 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
11 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
12 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
13 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
14 Pantharee Boonsatorn 1
15 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
16 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
17 Thanathon Sesuk 1
18 กระมล ทองธรรมชาติ 1
19 ศุกันยา ห้วยผัด 1
20 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
21 Waraporn Siriterm 1
22 สมชัย วัฒนการุณ 1
23 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
24 สิทธิพร แอกทอง 1
25 กำจัด มงคลกุล 1
26 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
27 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
28 Yeshey Penjor 1
29 สุมิตรา พูลทอง 1
30 ๋Janes, Gavin W. 1
31 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
32 รุ่งราวี ทองกันยา 1
33 นภสร โกวรรธนะกุล 1
34 วินัย งามแสง 1
35 Chayaporn Supachartwong 1
36 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
37 Anawatch Mitpratan 1
38 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
39 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
40 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
41 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
42 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
43 Kasidit Nootong 1
44 Suchin Arunsawatwong 1
45 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
46 สายฝน ควรผดุง 1
47 สิริพร สิวราวุฒิ 1
48 วาสนา เสียงดัง 1
49 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
50 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
51 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
52 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
53 สมพร พรมดี 1
54 Pintip Pongpech 1
55 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
56 Wirut Jitphongsaikul 1
57 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
58 Amaraporn Roopdee 1
59 สำเริง แย้มโสภี 1
60 สุวิชา ทองสิมา 1
61 Eua-apha Harnvanich 1
62 วัลลภ แย้มเหมือน 1
63 Thi Thi San 1
64 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
65 กมลชนก ยวดยง 1
66 อวย เกตุสิงห์ 1
67 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
68 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
69 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
70 ชอุ่ม มลิลา 1
71 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
72 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
73 ประธาน ดาบเพชร 1
74 Thada Jirajaras 1
75 Pornpimol Muanjai 1
76 ไววิทย์ พุทธารี 1
77 Laddawan Chuajedton 1
78 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
79 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
80 Rajalida Lipikorn 1
81 เอกชัย อดุลยธรรม 1
82 Varunee Padmasankh 1
83 สุวดี ยาป่าคาย 1
84 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
86 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
87 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
88 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
89 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
90 Somying Tumwasorn 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
92 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
93 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
94 Boonchai Sangpetngam 1
95 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
96 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
97 Vanida Chantarateptawan 1
98 ศิริชัย ศิริกายะ 1
99 Srilert Chotpantarat 1
100 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
101 Chalermpol Leevailoj 1
102 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
104 อุทัย บุญประเสริฐ 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
106 กัญญาพัชร บรรจงประเสริฐ 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
110 Chulalongkorn University, Pharmaceutical Sciences 1
111 ธวัชชัย สันติสุข 1
112 พรเพ็ญ วีระวัฒกานนท์ 1
113 พัชร์ระพี เผดิมปราชญ์ 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
116 วิไล ชินธเนศ 1
117 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
118 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
119 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
120 พิชญ์วิภา ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ 1
121 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
122 คัคนางค์ มณีศรี 1
123 กาญจนา แก้วเทพ 1
124 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
125 Puttipongse Varavudhi 1
126 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
127 ละอองทิพย์ เหมะ 1
128 Kitpramuk Tantayaporn 1
129 Naiyana Chaiyabutr 1
130 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
131 Ampa Luiengpirom 1
132 Sompol Sanguanrungsirikul 1
133 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
134 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
135 พรรณี กาญจนพลู 1
136 Chakkaphan Sutthirat 1
137 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
138 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
139 สุมา เมืองใย 1
140 วิมล เหมะจันทร 1
141 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
142 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
143 บรรจง คณะวรรณ 1
144 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
145 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
146 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
147 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
148 วัฒนชัย สมิทธากร 1
149 Jaitip Paiboon 1
150 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
151 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
152 Wilai Anomasiri 1
153 Kittisak Likhitwitayawuid 1
154 Panee Boonthavi 1
155 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
156 มยุรี ตันติสิระ 1
157 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
158 Vimolmas Lipipun 1
159 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
160 Sumphan Wongseripipatana 1
161 Supa Chantharasakul 1
162 Garnpimol C. Ritthidej 1
163 ประคอง ชอบเสียง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 5
2 2553 1
3 2551 2