ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Walaisiri Muangsiri
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วลัยศิริ ม่วงศิริ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Pornpen Werawatganone 4
2 Chonticha Srisawang 2
3 Jittima Chatchawansaisin 2
4 Phanphen Wattanaarsakit 2
5 รุ่งราวี ทองกันยา 1
6 สุมิตรา พูลทอง 1
7 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
8 Yeshey Penjor 1
9 ประคอง ชอบเสียง 1
10 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
11 กำจัด มงคลกุล 1
12 ชอุ่ม มลิลา 1
13 ๋Janes, Gavin W. 1
14 นภสร โกวรรธนะกุล 1
15 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
16 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
17 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
18 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
19 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
20 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
21 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
22 วินัย งามแสง 1
23 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
24 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
25 Naiyana Chaiyabutr 1
26 Kitpramuk Tantayaporn 1
27 Puttipongse Varavudhi 1
28 Sompol Sanguanrungsirikul 1
29 Ampa Luiengpirom 1
30 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
31 บรรจง คณะวรรณ 1
32 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
33 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
34 ละอองทิพย์ เหมะ 1
35 สุมา เมืองใย 1
36 Chayaporn Supachartwong 1
37 พรรณี กาญจนพลู 1
38 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
39 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
40 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
41 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
42 วิมล เหมะจันทร 1
43 Chakkaphan Sutthirat 1
44 Anawatch Mitpratan 1
45 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
46 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
47 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
48 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
49 Suchin Arunsawatwong 1
50 Thanathon Sesuk 1
51 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
52 สุวดี ยาป่าคาย 1
53 กมลชนก ยวดยง 1
54 อวย เกตุสิงห์ 1
55 Varunee Padmasankh 1
56 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
57 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
58 เอกชัย อดุลยธรรม 1
59 Rajalida Lipikorn 1
60 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
61 ประธาน ดาบเพชร 1
62 Thada Jirajaras 1
63 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
64 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
65 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
66 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
67 Chariya Uiyyasathian 1
68 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
69 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
70 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
71 Kasidit Nootong 1
72 Waraporn Siriterm 1
73 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
74 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
75 สมชัย วัฒนการุณ 1
76 ศุกันยา ห้วยผัด 1
77 กระมล ทองธรรมชาติ 1
78 Pantharee Boonsatorn 1
79 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
80 Acom Sornsute 1
81 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
82 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
83 สิทธิพร แอกทอง 1
84 Vimolmas Lipipun 1
85 พรเพ็ญ วีระวัฒกานนท์ 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 1
88 ธวัชชัย สันติสุข 1
89 Chulalongkorn University, Pharmaceutical Sciences 1
90 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
91 Wirut Jitphongsaikul 1
92 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
94 กัญญาพัชร บรรจงประเสริฐ 1
95 คัคนางค์ มณีศรี 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
97 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
98 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
99 พิชญ์วิภา ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
101 พัชร์ระพี เผดิมปราชญ์ 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
103 Amaraporn Roopdee 1
104 สำเริง แย้มโสภี 1
105 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
106 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
107 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
108 Thi Thi San 1
109 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
110 Pornpimol Muanjai 1
111 ไววิทย์ พุทธารี 1
112 Laddawan Chuajedton 1
113 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
114 วาสนา เสียงดัง 1
115 สุวิชา ทองสิมา 1
116 Eua-apha Harnvanich 1
117 วัลลภ แย้มเหมือน 1
118 Pintip Pongpech 1
119 สมพร พรมดี 1
120 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
121 สายฝน ควรผดุง 1
122 สิริพร สิวราวุฒิ 1
123 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
124 วิไล ชินธเนศ 1
125 Wilai Anomasiri 1
126 Jaitip Paiboon 1
127 วัฒนชัย สมิทธากร 1
128 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
129 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
130 Vanida Chantarateptawan 1
131 กาญจนา แก้วเทพ 1
132 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
133 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
134 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
135 Garnpimol C. Ritthidej 1
136 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
137 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
138 Supa Chantharasakul 1
139 Sumphan Wongseripipatana 1
140 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
141 Kittisak Likhitwitayawuid 1
142 Panee Boonthavi 1
143 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
144 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
145 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
146 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
147 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
148 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
149 Somying Tumwasorn 1
150 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
151 อุทัย บุญประเสริฐ 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
153 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
154 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
155 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
156 Srilert Chotpantarat 1
157 ศิริชัย ศิริกายะ 1
158 Chalermpol Leevailoj 1
159 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
160 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
161 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
162 Boonchai Sangpetngam 1
163 มยุรี ตันติสิระ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 5
2 2553 1
3 2551 2