ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Walaisiri Muangsiri
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วลัยศิริ ม่วงศิริ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Pornpen Werawatganone 4
2 Chonticha Srisawang 2
3 Jittima Chatchawansaisin 2
4 Phanphen Wattanaarsakit 2
5 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
6 วาสนา เสียงดัง 1
7 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
8 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
9 Thi Thi San 1
10 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
11 สายฝน ควรผดุง 1
12 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
13 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
14 Pintip Pongpech 1
15 สำเริง แย้มโสภี 1
16 Amaraporn Roopdee 1
17 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
18 วัลลภ แย้มเหมือน 1
19 Eua-apha Harnvanich 1
20 สมพร พรมดี 1
21 Laddawan Chuajedton 1
22 สุวิชา ทองสิมา 1
23 สิริพร สิวราวุฒิ 1
24 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
25 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
26 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
27 กมลชนก ยวดยง 1
28 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
29 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
30 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
31 สุวดี ยาป่าคาย 1
32 Suchin Arunsawatwong 1
33 อวย เกตุสิงห์ 1
34 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
35 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
36 Wirut Jitphongsaikul 1
37 Pornpimol Muanjai 1
38 Varunee Padmasankh 1
39 เอกชัย อดุลยธรรม 1
40 ประธาน ดาบเพชร 1
41 Thada Jirajaras 1
42 Rajalida Lipikorn 1
43 ไววิทย์ พุทธารี 1
44 Chulalongkorn University, Pharmaceutical Sciences 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
46 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
47 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
48 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
49 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
50 Somying Tumwasorn 1
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
52 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
53 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
54 Boonchai Sangpetngam 1
55 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
56 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
57 Vanida Chantarateptawan 1
58 ศิริชัย ศิริกายะ 1
59 Srilert Chotpantarat 1
60 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
61 Chalermpol Leevailoj 1
62 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
64 อุทัย บุญประเสริฐ 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
66 กัญญาพัชร บรรจงประเสริฐ 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
70 Thanathon Sesuk 1
71 ธวัชชัย สันติสุข 1
72 พรเพ็ญ วีระวัฒกานนท์ 1
73 พัชร์ระพี เผดิมปราชญ์ 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
76 วิไล ชินธเนศ 1
77 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
78 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
80 พิชญ์วิภา ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ 1
81 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
82 คัคนางค์ มณีศรี 1
83 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
84 กระมล ทองธรรมชาติ 1
85 Naiyana Chaiyabutr 1
86 Kitpramuk Tantayaporn 1
87 Puttipongse Varavudhi 1
88 Sompol Sanguanrungsirikul 1
89 Ampa Luiengpirom 1
90 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
91 บรรจง คณะวรรณ 1
92 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
93 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
94 ละอองทิพย์ เหมะ 1
95 สุมา เมืองใย 1
96 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
97 พรรณี กาญจนพลู 1
98 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
99 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
100 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
101 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
102 วิมล เหมะจันทร 1
103 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
104 มยุรี ตันติสิระ 1
105 Jaitip Paiboon 1
106 วัฒนชัย สมิทธากร 1
107 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
108 Wilai Anomasiri 1
109 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
110 กาญจนา แก้วเทพ 1
111 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
112 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
113 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
114 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
115 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
116 Vimolmas Lipipun 1
117 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
118 Garnpimol C. Ritthidej 1
119 Supa Chantharasakul 1
120 Kittisak Likhitwitayawuid 1
121 Panee Boonthavi 1
122 Sumphan Wongseripipatana 1
123 Chakkaphan Sutthirat 1
124 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
125 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
126 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
127 Chariya Uiyyasathian 1
128 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
129 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
130 Anawatch Mitpratan 1
131 Kasidit Nootong 1
132 Waraporn Siriterm 1
133 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
134 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
135 สมชัย วัฒนการุณ 1
136 ศุกันยา ห้วยผัด 1
137 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
138 Pantharee Boonsatorn 1
139 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
140 Acom Sornsute 1
141 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
142 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
143 สิทธิพร แอกทอง 1
144 Chayaporn Supachartwong 1
145 รุ่งราวี ทองกันยา 1
146 สุมิตรา พูลทอง 1
147 Yeshey Penjor 1
148 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
149 ๋Janes, Gavin W. 1
150 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
151 ประคอง ชอบเสียง 1
152 ชอุ่ม มลิลา 1
153 กำจัด มงคลกุล 1
154 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
155 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
156 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
157 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
158 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
159 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
160 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
161 นภสร โกวรรธนะกุล 1
162 วินัย งามแสง 1
163 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 5
2 2553 1
3 2551 2