ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Walaiporn Phacharanarumol
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Walaiporn Patcharanarumol
- Walaiporn Patcharanarumon
- Waliporn Patcharanarumol
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วลัยพร พัชรนฤมล 19
2 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 14
3 Viroj Tangcharoensathien 14
4 กัญจนา ติษยาธิคม 9
5 Kanjana Tisayaticom 7
6 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 5
7 Supon Limwattananon 5
8 Chulaporn Limwattananon 4
9 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 4
10 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
11 จิตปราณี วาศวิท 4
12 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 4
13 อังคณา สมนัสทวีชัย 4
14 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 4
15 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 3
16 Yaowaluk Wanwong 3
17 Angkana Sommanustweechai 3
18 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2
19 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 2
20 ปานเทพ รัตนากร 2
21 Sopon Iamsirithaworn 2
22 Parntep Ratanakorn 2
23 Thananan Rattanachodpanich 2
24 Wantanee Kalpravidh 2
25 Woranan Witthayapipopsakul 2
26 วรณัน วิทยาพิภพสกุล 2
27 Thitikorn Topothai 2
28 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
29 จิราพร ขีดดี 2
30 Chitpranee Vasavid 2
31 Phusit Prakongsai 2
32 Thaksaphon Thammarangsri 2
33 ทักษพล ธรรมรังสี 2
34 ภูษิต ประคองสาย 2
35 Chompoonut Thaichinda 2
36 Darin Areechokechai 2
37 Tithikorn Topothai 2
38 ชมพูนุท ไทยจินดา 2
39 ดารินทร์ อารีย์โชคชัย 2
40 Kornkaew Chantapasa 1
41 Rangsan Sripirom 1
42 Panumas Phumas 1
43 Kamjorn Tatiyakavee 1
44 ภานุมาศ ภูมาศ 1
45 Shaheda Viriyathorn 1
46 ชาฮีดา วิริยาทร 1
47 Chiraporn Keeddee 1
48 Hathairat Kosiyaporn 1
49 Anond Kulthanmanusorn 1
50 วีรศักดิ์ พุทธาศรี 1
51 หทัยรัตน์ โกษียาภรณ์ 1
52 Nithiwat Saengruang 1
53 Weraphan Suphanchaimat 1
54 Sumon Sakolchai 1
55 สุมนต์ สกลไชย 1
56 กรแก้ว จันทภาษา 1
57 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
58 Amonrat Manawatthanawong 1
59 Nucharapon Liangruenrom 1
60 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
61 Chompoonut Topothai 1
62 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
63 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
64 นิธิวัชร์ แสงเรือง 1
65 Kunakorn Ieawsuwan 1
66 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
67 Institute for Population and Social Research, Mahidol University 1
68 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
69 อมรรัตน์ มานะวัฒนวงศ์ 1
70 Surasak Chaiyasong 1
71 Cattleeya Kongsupapsiri 1
72 Tippawan Witworrasakul 1
73 Churnrurtai Kanchanachitra 1
74 International Health Policy Program, Thai Ministry of Public Health 1
75 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
76 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
77 กุมารี พัชนี 1
78 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
79 Cichon, Michael 1
80 Apichart Thunyahan 1
81 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
82 Kanitsorn Sumriddetchkajorn 1
83 Chipanee Wasawit 1
84 วราภรณ์ สุวรรณเวลา 1
85 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 1
86 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรกัญจนา ติษยาธิคม 1
87 Pohnratchada Mattrasongkram 1
88 พรรัชดา มาตราสงคราม 1
89 Chitpranee Vasvid 1
90 สุณิชา ชานวาทิก 1
91 Kanjana Tisayathikom 1
92 อภิชาติ ธัญญาหาร 1
93 Angkana Sommanastaweechai 1
94 Sunicha Chanvatik 1
95 Khanchana Tisayaatikhom 1
96 Waraporn Suwanwela 1
97 Rapeepong Suphanchaimat 1
98 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
99 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
100 รายิน อโรร่า 1
101 Weerasak Puthasri 1
102 Weerasak putthasri 1
103 Jaruayporn Srisasalux 1
104 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
105 Rajin Arora 1
106 Chiraporn Kheed-dee 1
107 Atitaya Thiemphaiwan 1
108 Kumaree Pachanee 1
109 Wiroj Tangcharoesathien 1
110 Jadej Thammatach-aree 1
111 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ 1
112 Jongkol Lerttiendumrong 1
113 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
114 อานนท์ กุลธรรมานุสรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 7
3 2557 2
4 2540 1
5 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การประเมินการถ่ายโอนหน่วยบริการปฐมภูมิไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: สังเคราะห์บทเรียนจากพื้นที่ 51 แห่งและทางเลือกในเชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2560
2 กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน
3 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
4 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
5 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
6 สถานการณ์การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและการมีผู้ดูแลในขณะพักฟื้นของผู้สูงอายุในประเทศไทย
7 การผนวกกลไกการติดตามและประเมินความรู้และความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพเข้าสู่การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ
8 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2557
9 วิวัฒนาการของความร่วมมือภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย
10 Thai Health System : Prevention and Control of Diseases and Risk Factors
ปี พ.ศ. 2540
11 A study of unit cost of out-patient and in-patient service of Khon Kaen Hospital in the fiscal year 1996