ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Walaiporn Patcharanarumon
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Walaiporn Patcharanarumol
- Walaiporn Phacharanarumol
- Waliporn Patcharanarumol
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วลัยพร พัชรนฤมล 19
2 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 14
3 Viroj Tangcharoensathien 14
4 กัญจนา ติษยาธิคม 9
5 Kanjana Tisayaticom 7
6 Supon Limwattananon 5
7 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 5
8 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 4
9 จิตปราณี วาศวิท 4
10 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 4
11 อังคณา สมนัสทวีชัย 4
12 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 4
13 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
14 Chulaporn Limwattananon 4
15 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 3
16 Yaowaluk Wanwong 3
17 Angkana Sommanustweechai 3
18 Parntep Ratanakorn 2
19 ปานเทพ รัตนากร 2
20 Thaksaphon Thammarangsri 2
21 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 2
22 Wantanee Kalpravidh 2
23 Woranan Witthayapipopsakul 2
24 Darin Areechokechai 2
25 Thitikorn Topothai 2
26 Sopon Iamsirithaworn 2
27 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2
28 วรณัน วิทยาพิภพสกุล 2
29 Phusit Prakongsai 2
30 ภูษิต ประคองสาย 2
31 Thananan Rattanachodpanich 2
32 Chompoonut Thaichinda 2
33 Chitpranee Vasavid 2
34 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
35 ดารินทร์ อารีย์โชคชัย 2
36 Tithikorn Topothai 2
37 ชมพูนุท ไทยจินดา 2
38 จิราพร ขีดดี 2
39 ทักษพล ธรรมรังสี 2
40 Wiroj Tangcharoesathien 1
41 Khanchana Tisayaatikhom 1
42 Waraporn Suwanwela 1
43 Jadej Thammatach-aree 1
44 กุมารี พัชนี 1
45 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ 1
46 Atitaya Thiemphaiwan 1
47 Kumaree Pachanee 1
48 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
49 Cichon, Michael 1
50 Apichart Thunyahan 1
51 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรกัญจนา ติษยาธิคม 1
52 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
53 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
54 วราภรณ์ สุวรรณเวลา 1
55 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 1
56 Kanitsorn Sumriddetchkajorn 1
57 Chipanee Wasawit 1
58 Rapeepong Suphanchaimat 1
59 หทัยรัตน์ โกษียาภรณ์ 1
60 นิธิวัชร์ แสงเรือง 1
61 อานนท์ กุลธรรมานุสรณ์ 1
62 วีรศักดิ์ พุทธาศรี 1
63 Anond Kulthanmanusorn 1
64 Pohnratchada Mattrasongkram 1
65 Hathairat Kosiyaporn 1
66 Nithiwat Saengruang 1
67 Weerasak putthasri 1
68 Jaruayporn Srisasalux 1
69 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
70 Rajin Arora 1
71 Chiraporn Kheed-dee 1
72 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
73 รายิน อโรร่า 1
74 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
75 Weerasak Puthasri 1
76 Jongkol Lerttiendumrong 1
77 Tippawan Witworrasakul 1
78 Shaheda Viriyathorn 1
79 Kamjorn Tatiyakavee 1
80 ชาฮีดา วิริยาทร 1
81 Weraphan Suphanchaimat 1
82 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
83 อมรรัตน์ มานะวัฒนวงศ์ 1
84 Surasak Chaiyasong 1
85 Cattleeya Kongsupapsiri 1
86 Chiraporn Keeddee 1
87 Kornkaew Chantapasa 1
88 Sumon Sakolchai 1
89 สุมนต์ สกลไชย 1
90 กรแก้ว จันทภาษา 1
91 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
92 ภานุมาศ ภูมาศ 1
93 Panumas Phumas 1
94 Rangsan Sripirom 1
95 Amonrat Manawatthanawong 1
96 Churnrurtai Kanchanachitra 1
97 สุณิชา ชานวาทิก 1
98 Kunakorn Ieawsuwan 1
99 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
100 Chitpranee Vasvid 1
101 พรรัชดา มาตราสงคราม 1
102 Sunicha Chanvatik 1
103 อภิชาติ ธัญญาหาร 1
104 Kanjana Tisayathikom 1
105 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
106 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
107 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
108 International Health Policy Program, Thai Ministry of Public Health 1
109 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
110 Institute for Population and Social Research, Mahidol University 1
111 Chompoonut Topothai 1
112 Nucharapon Liangruenrom 1
113 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
114 Angkana Sommanastaweechai 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 7
3 2557 2
4 2540 1
5 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การประเมินการถ่ายโอนหน่วยบริการปฐมภูมิไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: สังเคราะห์บทเรียนจากพื้นที่ 51 แห่งและทางเลือกในเชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2560
2 กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน
3 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
4 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
5 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
6 สถานการณ์การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและการมีผู้ดูแลในขณะพักฟื้นของผู้สูงอายุในประเทศไทย
7 การผนวกกลไกการติดตามและประเมินความรู้และความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพเข้าสู่การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ
8 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2557
9 วิวัฒนาการของความร่วมมือภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย
10 Thai Health System : Prevention and Control of Diseases and Risk Factors
ปี พ.ศ. 2540
11 A study of unit cost of out-patient and in-patient service of Khon Kaen Hospital in the fiscal year 1996